Obrazložitev postavk

                            OBRAZLOŽITEV POSTAVK NA RAČUNU


(od 1. 3. 2021 dalje):
 
 1. ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO – odpadki zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov: od 1. 1. 2014 dalje velja nov način obračuna zbiranja in odvoza odpadkov po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16.11.2012, 109/12, 76/17 in 78/19). Po tej uredbi se zbiranje in odvoz odpadkov (storitev) obračunava v kilogramih (kg) na osnovi izdelanega Elaborata. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO INFRASTRUKTURA – odpadki infrastruktura – mešani komunalni odpadki: od 1. 1. 2014 je osnova za to postavko Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19). Po novi uredbi se tako prikažejo stroški javne infrastrukture. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ odpadki zbiranje in odvoz bioloških odpadkov: od 1. 1. 2014 se zaračunava nova storitev (ki jo sicer izvajamo že od leta 2012), po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19). Po tej uredbi se zbiranje in odvoz odpadkov bioloških odpadkov (storitev) obračunava v kilogramih (kg) na osnovi izdelanega Elaborata. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI BIO INFRASTRUKTURA – odpadki zbiranje in odvoz bioloških odpadkov infrastruktura - biološki odpadki: od 1.1. 2014 se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19) tako prikažejo stroški javne infrastrukture. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI BIO OBDELAVAobdelava bioloških odpadkov – storitev zaračunavanja izvajamo za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je CEROZ, d. o. o. Z dnem 1. 4. 2018 je začela veljati nova cena. Zaračunava se glede na količino odloženih bioloških odpadkov na regijski deponiji CEROZ, prav tako CEROZ oblikuje ceno. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI BIO OBDELAVA INFRASTRUKTURA – obdelava bioloških odpadkov infrastruktura - storitev zaračunavanja izvajamo od 1. 1. 2017 za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je CEROZ, d. o. o. Zaračunava se glede na količino odloženih bioloških odpadkov na regijski deponiji CEROZ. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI ODLAGANJE MKO – odpadki odlaganje mešanih komunalnih odpadkov: od 1. 4. 2010 dalje velja nov način obračuna zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009 in Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19). Po novem pravilniku se prikažejo na računu posebej tudi stroški odlaganja odpadkov na regijski deponiji RCERO Celje. Enota mere je kilogram (kg), ceno pa določi izvajalec te službe, v našem primeru od 9. 2. 2021 SIMBIO, d. o. o. Storitev izvajamo za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je SIMBIO, d. o. o., ki tudi določi ceno. Zaračunava se glede na količino odloženih MKO odpadkov na regijski deponiji RCERO Celje. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI ODLAGANJE MKO INFRASTRUKTURA – odpadki odlaganje infrastruktura mešanih komunalnih odpadkov: Zaračunava se na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 109/12, 76/17 in 78/19). Storitev izvajamo od 9. 2. 2021 za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je SIMBIO, d. o. o., ki določi ceno. Zaračunava se glede na količino odloženih  MKO odpadkov na regijski deponiji RCERO Celje. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI MKO OBDELAVA – odpadki obdelava mešanih komunalnih odpadkov: storitev zaračunavanja izvajamo od 1. 1. 2017 za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je od 9. 2. 2021 SIMBIO, d. o. o. Zaračunava se glede na količino obdelanih MKO odpadkov na regijski deponiji RCERO Celje, ceno določi SIMBIO, d. o. o. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. ODPADKI MKO OBDELAVA INFRASTRUKTURA – odpadki obdelava infrastruktura mešanih komunalnih odpadkov: storitev zaračunavanja izvajamo od 1. 1. 2017 za račun izvajalca te gospodarske javne službe. Od 9. 2. 2021 je to SIMBIO, d. o. o. Zaračunava se glede na količino obdelanih MKO odpadkov na regijski deponiji RCERO Celje. Enota mere je kilogram (kg).

 
 1. VODA – dobavljena oz. porabljena količina (m3) hladne vode. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun pa je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje (UVZ št. 32 z dne 17. 12. 2013). Skladno s 16. členom Uredbe smo morali vodno povračilo vključiti v ceno storitve voda. Enota mere je m3. Cena je enotna za vse uporabnike, zadnja sprememba je bila 1. 1. 2021.

 
 1. OGREVANA VODA – dobavljena oz. porabljena količina (m3) hladne vode, ki jo ogrejemo. Enota mere je m3. Obrazložitev enaka kot pri »voda« saj gre za isto storitev, le da jo na računu ločimo zaradi boljšega razumevanja. Zaračuna se po ceni hladne vode z vsemi pripadajočimi dajatvami v skladu z zakonodajo od 1. 7. 2016 dalje po novem.

 
 1. VODA OMREŽNINA – Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16.11.2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun pa je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje (UVZ št. 32 z dne 17. 12. 2013). Cena velja od 1. 1. 2021. Ta cena velja za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.

 
 1. ODVAJANJE ODPADNE VODE – plačuje se za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Zanjo velja obračun po kubičnih metrih (m3) od porabljene pitne vode. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38 z dne 24. 12. 2020). Enota mere je m3. Cena velja od 1. 1. 2021.

 
 1. ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA – Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38 z dne 24. 12. 2020). Cena omrežnine velja od 1. 1. 2021 za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.

 
 1. ČIŠČENJE ODPADNE VODE – čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. Plačuje se za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinske odpadne vode z javnih površin. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38 z dne 24.12.2020). Zanjo velja obračun po kubičnih metrih (m3) od porabljene pitne vode. Cena velja od 1. 1. 2021.

 
 1. ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA – Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38 z dne 24. 12. 2020). Cena omrežnine velja od 1. 1. 2021 in je določena za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.

 
 1. OKOLJSKA DAJATEV VODA – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zaračunava po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS štev. 80/2012 in 98/2015). Znesek višine te dajatve določi Vlada RS konec vsakega leta, ter se obračunava od porabljenega kubičnega metra (m3) pitne vode, kjer se voda meri, oz. po osebi, tam kjer ni merilnikov.

 
 1. OGREVANJE – OGP 01, OGP 02 in OGP 03: ogrevanje se zaračunava skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/2017) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/2015 in 9/16). Obračuna se v MWh po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.

 
 1. OGREVANJE STV – STV 01, STV 02 in STV 03: ogrevanje sanitarne tople vode se zaračunava skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/2017) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/2015 in 9/16). Zaračunavati po novem se je začela 1. 7. 2016. Obračuna se v MWh po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.

 
 1. PRIKLJUČNA MOČ – OGP 01 PM, OGP 02 PM in OGP 03 PM: PM je moč vgrajenih grelnih teles v objektu, izražena z enoto MW oz. W. Obračuna se skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/2017) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/2015 in 9/16).V večstanovanjskih objektih se PM za posamezno stanovanjsko enoto izračuna na osnovi neto ogrevalne površine stanovanjske enote glede na skupno ogrevalno površino objekta. Letni znesek za PM se dobi tako, da se tarifna postavka za PM (€/MW/leto) pomnoži s priključno močjo odjemalca in se praviloma obračunava po dvanajstinah na mesec, razen za odjemalca, ki se je priključil med letom in se upošteva število dni obratovanja v mesecu priključitve. Obračuna se v MW po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.

 
 1. PRIKLJUČNA MOČ STV – STV 01 PM, STV 02 PM in STV 03 PM: PM ogrevane vode je moč vgrajenega grelnega telesa v objektu za ogrevanje sanitarne tople vode, izražena z enoto MW oz. W. Zaračunavati po novem se je začela 1. 7. 2016. Obračuna se skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/2017) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/2015 in 9/16). V večstanovanjskih objektih se PM za posamezno stanovanjsko enoto izračuna na osnovi neto ogrevalne površine stanovanjske enote glede na skupno ogrevalno površino objekta. Letni znesek za PM se dobi tako, da se tarifna postavka za PM (€/MW/leto) pomnoži s priključno močjo odjemalca in se praviloma obračunava po dvanajstinah na mesec, razen za odjemalca, ki se je priključil med letom in se upošteva število dni obratovanja v mesecu priključitve. Obračuna se v MW po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.

 
 1. DODATEK K TOPLOTI - Pravna osnova za zaračunavanje tega dodatka je Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS št. 96/2014 in 158/20-ZURE). Računa se glede na porabljene MWh daljinskega ogrevanja in ogrevanja STV. Zaračunavati se je začela 1. 2. 2010 in trenutno znaša 0,8 €/MWh.

 
 1. PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE – prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Pravna osnova je Energetski zakon (Ur. l. RS št. 17 z dne 7.3.2014, ter 81/1543/19, 65/20), ki je v svojem 377. členu uvedel zaračunavanje nove storitve namenjene za zagotavljanje sredstev za podpore električni energiji. Način in višina prispevka pa sta opredeljena v Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v so proizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 46/2015 in 76/17) ter Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Ur. l. RS št. 46/2015 z dne 16. 7. 2015 in 76/17). Računa se glede na porabljene MWh daljinskega ogrevanja in ogrevanja STV. Zaračunavati se je začel 1. 6. 2014 in trenutno znaša 0,99045 €/MWh (od januarja 2018).

 
 1. ŠTEVILO OSEB – je število stalno ali začasno prijavljenih oseb v stanovanjski enoti.

 
 1. STOR., POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN – storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ta storitev zajema prevzem, odvoz in obdelava grezničnih gošč oz. blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38 z dne 24.12.2020). Enota mere je m3 ter se obračunava od porabljenega kubičnega metra (m3) pitne vode, kjer se voda meri, oz. po osebi, tam kjer ni merilnikov. Cena velja od 17. 2. 2021.

 
 1. STOR., POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami omrežnina. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38 z dne 24. 12. 2020). Cena omrežnine velja od 17. 2. 2021 in je določena za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.

 
 
 
 
 
Trbovlje 1. 3. 2021                                                                                   
 
Komunala Trbovlje, d. o. o.