Male komunalne čistilne naprave

Ravnanje z odpadnimi vodami na območjih, kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali nepretočne greznice. Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za ureditev razmer, to je do prve rekonstrukcije objekta za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje. V primeru, ko je bilo za objekt izdano gradbeno dovoljenje oziroma je bil objekt v uporabi pred 14. decembrom 2002 in stoji na območju, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, morajo lastniki objektov, iz katerih se odpadna voda odvaja posredno ali neposredno v vode brez predhodnega čiščenja ali za katere nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v skladu z zakonodajo, veljavno v času gradnje, to urediti do 31. decembra 2021.

Komunala Trbovlje je kot izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Trbovlje dolžna najmanj enkrat na tri leta odpeljati blato in komunalno odpadno vodo iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav na centralno čistilno napravo.

Postopek vgradnje in prijave MKČN

Lastnik male komunalne čistilne naprave manjše od 50 PE je tudi njen upravljavec. Pred vgradnjo MKČN mora upravljavec pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode. Po vgradnji in prvem letu obratovanja MKČN mora lastnik oz. upravljavec izdelati poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, naročiti analizo iztoka iz MKČN pri akreditiranem laboratoriju in posredovati kopijo poročila izvajalcu javne službe (najbližji pooblaščeni izvajalec in akreditirani laboratorij za meritve in analize v naši okolici je RTCZ, d. o. o., Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik). Izvajalec meritev na podlagi izvedenih meritev izda analizni izvid. V kolikor meritve presegajo predpisane mejne vrednosti morate meritve ponoviti. Izvajalec javne službe (Komunala Trbovlje) je skladno z zakonodajo dolžan izvajati preglede MKČN na vsaka tri leta.

Ustrezen analizni izvid je treba skupaj z vlogo za izvedbo pregleda delovanja MKČN, ki je dostopna na naši spletni strani, posredovati izvajalcu javne službe, ki bo na podlagi prejete dokumentacije in po dogovoru z upravljavcem oz. lastnikom opravil pregled obratovanja in vzdrževanja MKČN.

Na podlagi pregleda in ustreznih meritev vam skladno z zakonodajo država priznava 90 % učinek čiščenja in se vam zaradi tega zaračunava samo 10 % okoljska dajatev. Če upravljavec MKČN ni izvedel pregleda in ustreznih meritev, se mu zaračunava 100 % okoljska dajatev.