Obrazložitev postavk

                            OBRAZLOŽITEV POSTAVK NA RAČUNU 
 1. ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO – odpadki zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov: obračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev se obračunava v kilogramih (kg) na osnovi izdelanega elaborata Komunale Trbovlje, enota mere je kilogram (kg). 


 1. ODPADKI ZBIRANJE IN ODVOZ MKO INFRASTRUKTURA – odpadki infrastruktura – mešani komunalni odpadkiobračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev se obračunava v kilogramih (kg) na osnovi izdelanega elaborata Komunale Trbovlje, enota mere je kilogram (kg). 


 2. ODPADKI MKO OBDELAVA – odpadki obdelava mešanih komunalnih odpadkovobračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev zaračunavanja izvajamo za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je CEROZ, d. o. o. . Osnova za obračun je mesečna količina obdelanih MKO in kosovnih odpadkov na regijski deponiji CEROZ-a . Ceno oblikuje CEROZ, d. o. o. , enota mere je kilogram (kg). 


 3. ODPADKI MKO OBDELAVA INFRASTRUKTURA – odpadki obdelava infrastruktura mešanih komunalnih odpadkovobračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev zaračunavanja izvajamo za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je CEROZ, d. o. o. . Osnova za obračun je mesečna količina obdelanih MKO in kosovnih odpadkov na regijski deponiji CEROZ-a . Ceno oblikuje CEROZ, d. o. o. , enota mere je kilogram (kg). 

 4. ODPADKI ODLAGANJE MKO – odpadki odlaganje mešanih komunalnih odpadkovobračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev zaračunavanja izvajamo za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je CEROZ, d. o. o. . Osnova za obračun je mesečna količina odloženih MKO in kosovnih odpadkov na regijski deponiji CEROZ-a. Ceno oblikuje  CEROZ, d. o. o. , enota mere je kilogram (kg). 


 5. ODPADKI ODLAGANJE MKO INFRASTRUKTURA – odpadki odlaganje infrastruktura mešanih komunalnih odpadkov: obračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev zaračunavanja izvajamo za račun izvajalca te gospodarske javne službe, to je CEROZ, d. o. o. . Osnova za obračun je mesečna količina odloženih MKO in kosovnih odpadkov na regijski deponiji CEROZ-a. Ceno oblikuje  CEROZ, d. o. o. , enota mere je kilogram (kg). 


 6. ODPADKI BIO ZBIRANJE IN ODVOZ odpadki zbiranje in odvoz bioloških odpadkovobračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev se obračunava na osnovi izdelanega elaborata Komunale Trbovlje, enota mere je kilogram (kg). 


 7. ODPADKI BIO OBDELAVAobdelava bioloških odpadkov: obračun se izvaja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in naslednji). Storitev zaračunavanja izvajamo za račun izvajalca kompostiranja (CEROZ, d. o. o.), ki oblikuje ceno. Enota mere je kilogram (kg). 


 8. VODA – dobavljena oz. porabljena količina (m3) hladne vode. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun pa je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje (UVZ št. 32/13 in naslednji). V ceno storitve voda je vključen strošek vodnega povračila. Enota mere je m3. Cena je enotna za vse uporabnike.


 9. OGREVANA VODA – dobavljena oz. porabljena količina (m3) hladne vode, ki jo ogrejemo. Enota mere je m3. Obrazložitev enaka kot pri storitvi »voda« saj gre za isto storitev, le da jo na računu ločimo zaradi boljšega razumevanja. Zaračuna se po ceni hladne vode z vsemi pripadajočimi dajatvami.


 10. VODA OMREŽNINA – Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16.11.2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun pa je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje (UVZ št. 32/13 in naslednji). Cena velja za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.


 11. ODVAJANJE ODPADNE VODE – plačuje se za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Zanjo velja obračun po kubičnih metrih (m3) od porabljene pitne vode. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38/20). Enota mere je m3


 12. ODVAJANJE ODPADNE VODE OMREŽNINA – Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38/20 in naslednji). Cena omrežnine velja za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.


 13. ČIŠČENJE ODPADNE VODE – čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. Plačuje se za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinske odpadne vode z javnih površin. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38/20 in naslednji). Zanjo velja obračun po kubičnih metrih (m3) od porabljene pitne vode. 


 14. ČIŠČENJE ODPADNE VODE OMREŽNINA – Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38/20 in naslednji). Cena omrežnine velja za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.


 15. OKOLJSKA DAJATEV VODA – okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zaračunava po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS štev. 80/2012 in 98/2015). Znesek višine te dajatve določi Vlada RS konec vsakega leta, ter se obračunava od porabljenega kubičnega metra (m3) pitne vode, kjer se voda meri, oz. po osebi, tam kjer ni merilnikov.


 16. OGREVANJE PROSTOROV: se zaračunava skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/17 in 44/22 – ZOTDS) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/15, 9/16, 44/22 – ZOTDS in 123/22) ter na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (UL RS št. 82/2015, 61/2016 in 158/2020 - ZURE). Obračuna se v MWh po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.


 17. OGREVANJE SANITARNE VODE: se zaračunava skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/17 in 44/22 – ZOTDS) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/15, 9/16, 44/22 – ZOTDS in 123/22) ter na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (UL RS št. 82/2015, 61/2016 in 158/2020 - ZURE). Obračuna se v MWh po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.


 18. PM OGREVANJE PROSTOROV (PRIKLJUČNA MOČ): je moč vgrajenih grelnih teles v objektu, izražena z enoto MW oz. W. Obračuna se skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/17 in 44/22 – ZOTDS) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/15, 9/16, 44/22 – ZOTDS in 123/22).V večstanovanjskih objektih se PM za posamezno stanovanjsko enoto izračuna na osnovi neto ogrevalne površine stanovanjske enote glede na skupno ogrevalno površino objekta. Letni znesek za PM se dobi tako, da se tarifna postavka za PM (€/MW/leto) pomnoži s priključno močjo odjemalca in se praviloma obračunava po dvanajstinah na mesec, razen za odjemalca, ki se je priključil med letom in se upošteva število dni obratovanja v mesecu priključitve. Obračuna se v MW po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.


 19. PM OGREVANJE SANITARNE VODE (PRIKLJUČNA MOČ): je moč vgrajenega grelnega telesa v objektu za ogrevanje sanitarne tople vode, izražena z enoto MW oz. W. Obračuna se skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Ur. l. RS št. 2/17 in 44/22 – ZOTDS) in Aktom o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Ur. l. RS št. 47/15, 9/16, 44/22 – ZOTDS in 123/22). V večstanovanjskih objektih se PM za posamezno stanovanjsko enoto izračuna na osnovi neto ogrevalne površine stanovanjske enote glede na skupno ogrevalno površino objekta. Letni znesek za PM se dobi tako, da se tarifna postavka za PM (€/MW/leto) pomnoži s priključno močjo odjemalca in se praviloma obračunava po dvanajstinah na mesec, razen za odjemalca, ki se je priključil med letom in se upošteva število dni obratovanja v mesecu priključitve. Obračuna se v MW po podskupinah od 1 do 3 ter po velikosti uporabnikov – gospodinjstva, industrija ter poslovni uporabniki – v skladu z Aktom.


 20. DODATEK K TOPLOTI: daljinska toplota se obračunava skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (UL RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE, 84/22, 86/22 in 107/22). Osnova za obračun je porabljena količina toplotne energije v MWh, obračunava se v EUR/MWh.


 21. PRISPEVEK ZA OVE IN SPTE: daljinska toplota se obračunava skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (UL RS, št. 184/21, 84/22, 86/22 in 112/22). Osnova za obračun je porabljena količina toplotne energije v MWh, obračunava se v EUR/MWh.


 22. ŠTEVILO OSEB: je število stalno ali začasno prijavljenih oseb v stanovanjski enoti.


 23. STOR., POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN: storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.Ta storitev zajema prevzem, odvoz in obdelava grezničnih gošč oz. blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38/20 in naslednji). Enota mere je m3 ter se obračunava od porabljenega kubičnega metra (m3) pitne vode, kjer se voda meri, oz. po osebi, tam kjer ni merilnikov.


 24. STOR., POVEZ. Z GREZNICAMI IN MKČN OMR: storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami omrežnina. Zaračunava se po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, 109/12, 76/17 in 78/19), ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Osnova za obračun je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje (UVZ št. 38/20 in naslednji). Cena omrežnine je določena za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po Uredbi.