Biološki odpadki

Biološke odpadke je potrebno zbirati ločeno v namenskih rjavih zbiralnikih. Ne smejo se mešati z mešanimi komunalnimi ali embalažnimi odpadki. 

Želeno je, da gospodinjstva, ki imajo možnost hišnega kompostiranja, prednostno kompostirajo biološke odpadke. V kolikor te možnosti nimajo, jih oddajajo izvajalcu javne službe.

V primeru, da imate lasten kompostnik in ne potrebujete rjavega zabojnika za biološke odpadke nam to sporočite s pravilno izpolnjenim obrazcem IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKIH ODPADKOV V HIŠNEM KOMPOSTNIKU.

Komunala Trbovlje kot izvajalec javne službe zagotavlja:

- zbiranje bioloških odpadkov v vodotesnih rjavih zbiralnikih ter odvoz s specialnimi vozili za odvoz odpadkov (norbami),
- čiščenje vodotesnih zbiralnikov s smetarsko-pralnim vozilom, v poletnih mesecih tedensko ob vsakem praznjenju zbiralnikov, v preostalih mesecih 1-2x mesečno, v zimskem času se zbiralnikov zaradi zamrzovanja ne čisti,
- zbrane biološke odpadke odpeljemo na kompostarno.

Gospodinjstva prepuščajo biološke odpadke v rjavih zbiralnikih. Pri individualnih objektih se odvoz bioloških odpadkov od 1. novembra do 31. marca izvaja na 14 dni (ob sodih tednih), od 1. aprila do 30. oktobra pa tedensko. Pri večstanovanjskih objektih se odvoz izvaja tedensko preko celega leta.


Ob zbiranju bioloških odpadkov ugotavljamo:

- da med biološkimi odpadki prevladuje zeleni vrtni odpad, kuhinjski odpadki so v manjšini, predvsem gre za olupke sadja in zelenjave,
- da občani v manjši meri uporabljajo biorazgradljive ali papirnate vreče, pogoste so neustrezne vreče iz polietilena ali PVC plastike,
- pogosto je v večjih PVC vrečah zeleni vrtni odpad; vsebina se navadno ne da kar iztresti v vozilo, ker bi bilo potrebno vrečo prej razrezati,
- na področjih z redkejšo poselitvijo (podeželje) mnoga gospodinjstva nedosledno hišno kompostirajo, saj se biološki odpadki (npr. luščine graha, staro lipovo cvetje, obreznine vrtnic ipd.) pojavljajo med mešanimi komunalnimi odpadki; navedeni odpadki vsekakor sodijo na kompostišče, za kar so na podeželju idealne možnosti,
- nepravilno zbiranje bioloških odpadkov je opaziti tudi na pokopališču.; plastično cvetje, plastični lončki, sveče, plastične vrečke ipd. vsekakor ne sodijo med biološke odpadke.