OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Kanalizacija

Vodja enote kanalizacija: Simon Drugovič

KONTAKTI
03 56 53 136
031 657 855
simon.drugovic@komunala-trbovlje.si 


O KANALIZACIJSKEM SISTEMU 

Kanalizacijski sistem v občini Trbovlje zajema poselitveno območje 7540 - Trbovlje. Skupna dolžina sistema znaša 58.181 m, od tega je 36.950 m mešanega kanalizacijskega sistema, 13.066 m ločenega sistema in 8.165 m kanalskih vodov za odvajanje padavinskih voda.

Komunala Trbovlje je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Trbovlje. Javno kanalizacijsko omrežje je last občine, komunala je najemnik infrastrukture. 

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje 2017-2020