Kanalizacija

Vodja enote kanalizacija: Simon Drugovič

KONTAKTI
03 56 53 136
031 657 855
simon.drugovic@komunala-trbovlje.si O KANALIZACIJSKEM SISTEMU 

Kanalizacijski sistem v občini Trbovlje zajema poselitveno območje 7540 - Trbovlje. Skupna dolžina sistema znaša 58.181 m, od tega je 36.950 m mešanega kanalizacijskega sistema, 13.066 m ločenega sistema in 8.165 m kanalskih vodov za odvajanje padavinskih voda.

Komunala Trbovlje je izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Trbovlje. Javno kanalizacijsko omrežje je last občine, komunala je najemnik infrastrukture. 

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje 2017-2020