Kataster

Vodenje katastra: Petra Holešek

KONTAKTI

03 56 53 118
petra.holesek@komunala-trbovlje.si 

03 56 53 114
bojana.markelj@komunala-trbovlje.siJavno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja komunalnih odpadkov vodi evidence javnega vodovoda, javne kanalizacije, zbirnih in prevzemnih mest zbiralnic ter zbirnih centrov na območju občine Trbovlje. Vodimo tudi kataster infrastrukture za distribucijo toplote in kataster grobov. Omenjene evidence vodimo in vzdržujemo v DE Kataster v digitalni obliki. Zbirko podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture sestavljajo grafični in atributni podatki.
 
Vodenje in vzdrževanje katastrov gospodarske javne infrastrukture zajema:
  • izmero obstoječih, obnovljenih in novozgrajenih objektov javnega kanalizacijskega, vodovodnega in toplovodnega omrežja,
  • izmero priključkov na javno omrežja,
  • obdelavo zajetih merskih podatkov s programsko opremo,
  • evidentiranje novih zbiralnic ločenih frakcij,
  • evidentiranje novih grobov na pokopališču,
  • dopolnjevanje obstoječe baze podatkov z manjkajočimi atributnimi podatki,
  • izboljševanje obstoječe baze z natančnejšimi grafičnimi podatki.

 
Kot nosilec javnega pooblastila (Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje, Uradni vestnik Zasavja, št. 32/13, in Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje, Uradni vestnik Zasavja, št. 38/20) oz. distributer toplotne energije (Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Trbovlje, Uradni list RS, št. 65/2017) podjetje Komunala Trbovlje nastopa tudi v vlogi mnenjedajalca, ki izdaja projektne in druge pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter podaja mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja fekalnih in meteornih voda, zbiranja komunalnih odpadkov in toplovoda. V postopkih priprave prostorskih aktov in v postopkih državnega prostorskega načrtovanja pa kot nosilci urejanja prostora (poleg ministrstev, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil) izdajamo smernice. Koordinacija priprave projektnih in drugih pogojev, mnenj in smernic poteka v enoti Kataster.
 
V enoti skrbimo tudi za izdajanje podatkov o vodih in drugih objektih gospodarske javne infrastrukture v upravljanju ter za zakoličenje obstoječih vodov in objektov po podatkih katastra.