Organi vodenja

LASTNIŠTVO DRUŽBE

Komunala Trbovlje je gospodarska družba v 100-odstotni lasti občine Trbovlje. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet oziroma po njegovem posebnem pooblastilu župan/ja občine. Občinski svet deluje po svojem poslovniku. 
 
SKUPŠČINA PODJETJA

Skupščina podjetja (občinski svet) je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine Trbovlje. Ima 25 članic in članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah.

V skladu s Statutom občine Trbovlje ima, kar se tiče Komunale Trbovlje, občinski svet naslednje pristojnosti:

- sprejema odloke ter druge občinske akte,
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
- potrdi oz. sprejme letno poročilo,
- imenuje družbo za revidiranje računovodskih izkazov podjetja,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določajo zakoni in statut občine.


NADZORNI SVET

Vodenje podjetja nadzoruje nadzorni svet, katerega naloge in usmeritve za delo so opredeljene z odlokom občine in navedene v Poslovniku o delu nadzornega sveta, z dne 19. 6. 2019. Nadzorni svet šteje 6 članov, od katerih enega člana izbere župan, tri člane izvoli občinski svet, dva člana pa svet delavcev podjetja. Pristojnosti in delovanje nadzornega sveta so določeni z Zakonom o gospodarskih družbah in zapisani v Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. 

UPRAVA


Uprava podjetja (direktor) vodi, predstavlja in zastopa podjetje ter sprejema odločitve. Direktorjeve obveznosti podrobneje določa 12. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. Direktor je za svoje delo odgovoren nadzornemu svetu ter županu občine Trbovlje oz. ustanovitelju. Imenuje in razrešuje ga nadzorni svet družbe.

Direktor pri svojem delu sodeluje z vodji sektorjev (kolegij), ki šteje 6 članov. Njihove naloge in pristojnosti so razdeljene po posameznih področjih dela – sektorjih. Vodje sektorjev imajo posebna pooblastila za vodenje in odločanje oz. direktor posameznemu vodji sektorja izda ločeno pooblastilo za vodenje zadev iz določene pristojnosti delovanja.