Komunalne dejavnosti

Komunala Trbovlje izvaja obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe na območju občine Trbovlje. 

Obvezne lokalne javne službe:
  • - oskrba s pitno vodo,
  • - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
  • - zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
  • - urejanje in čiščenje javnih površin,
  • - urejanje lokalnih cest,
  • - urejanje ulic, trgov in nekategoriziranih cest v mestu in naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
  • - 24-urna dežurna služba.
 
Izbirne lokalne javne službe:
  • - urejanje pokopališča in oddajanje prostorov za grobove v najem,
  • - urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
  • - oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije.
 
Poleg naštetih dejavnosti izvaja podjetje tudi naloge na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.