Obveščanje javnosti skladno z Uredbo o pitni vodi

Skladno z določili 18. člena in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23) vam mesečno podajamo informacije o oskrbi s pitno vodo, zbrane po posameznih oskrbovalnih območjih.

Na vseh oskbovalnih območjih se izvaja dezinfekcija pitne vode z Natrijevim hipokloritom. Le za en stanovanjski objekt, ki leži na osrednjem delu (veja 1) je priprava pitne vode urejena s filtracijo in UV dezinfekcijo. Koncentracije prostega preostalega klora so bile v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji (od 0,10 mg/L do 0,40 mg/L).

Mesečna poročila izvedenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preizkušanj v okviru notranjega nadzora so v priloženih datotekah (spodaj na tej strani). Vsi rezultati državnega monitoringa pitne vode pa so javno dostopni in razvidni na povezavi:http://mpv.si/rezultati.

NAZIV DRUŽBE: JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE, d. o. o.
SKRAJŠAN NAZIV DRUŽBE: KOMUNALA TRBOVLJE, d. o. o.
SEDEŽ DRUŽBE: Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje
ID ZA DDV: SI 40870057
DIREKTOR DRUŽBE: Dr. Janez Žlak
ODGOVORNA OSEBA ZA OSKRBO S PITNO VODO: Tomaž Radič
ODGOVORNA OSEBA ZA PITNO VODO: Tomaž Radič
TELEFON: 03 56 53 100
SPLETNA STRAN: www.komunala-trbovlje.si
E-POŠTA: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
ORGANIZACIJSKA OBLIKA: družba z omejeno odgovornostjoOSREDNJI DEL

ŠTEVILO UPORABNIKOV DEZINFEKCIJA
(Da/Ne)
DEZINFEKCIJSKO
SREDSTVO
DRUGA PRIPRAVA VODE
(Da/Ne)
POGOSTOST SPREMLJANJA
10.558 Da natrijev hipoklorit, razen objekt Zasavska cesta 2 (UV dezifekcija) Ne mesečno (37 vzorčenj na leto)


ZAHODNI DEL

ŠTEVILO UPORABNIKOV DEZINFEKCIJA
(Da/Ne)
DEZINFEKCIJSKO
SREDSTVO
DRUGA PRIPRAVA VODE
(Da/Ne)
POGOSTOST SPREMLJANJA
2.430 Da natrijev hipoklorit Ne mesečno (27 vzorčenja na leto)


SEVERNI DEL

ŠTEVILO UPORABNIKOV DEZINFEKCIJA
(Da/Ne)
DEZINFEKCIJSKO
SREDSTVO
DRUGA PRIPRAVA VODE
(Da/Ne)
POGOSTOST SPREMLJANJA
1.223 Da natrijev hipoklorit Ne mesečno (23 vzorčenj na leto)


RETJE NAD TRBOVLJAMI

ŠTEVILO UPORABNIKOV DEZINFEKCIJA
(Da/Ne)
DEZINFEKCIJSKO
SREDSTVO
DRUGA PRIPRAVA VODE
(Da/Ne)
POGOSTOST SPREMLJANJA
41 Da natrijev hipoklorit Ne na 1 do 2 meseca (8 vzorčenj na leto)


ČEČE

ŠTEVILO UPORABNIKOV DEZINFEKCIJA
(Da/Ne)
DEZINFEKCIJSKO
SREDSTVO
DRUGA PRIPRAVA VODE
(Da/Ne)
POGOSTOST SPREMLJANJA
259 Da natrijev hipoklorit Ne na 1 do 2 meseca (13 vzorčenja na leto)


Zdravstveno ustrezna pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov, zajedalcev in njihovih razvojnih oblik, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov pitne vode. Ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov. Zato izvajamo redna preizkušanja pitne vode na posamezne mikrobiološke (obseg in stopnja onesnaženosti z mikroorganizmi), kemijske (obseg in stopnjo onesnaženosti s kemičnimi snovmi) in indikatorske parametre. Indikatorske mejne vrednosti posameznega parametra niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za ljudi, ampak nam dajo informacije o stanju vodovdnega sistema in opozorilo zlasti ob spremembah.

Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode

Priporočila, navodila in mnenja o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode so dostopni na spletni strani NIJZ, ki so dostopna na povezavi Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo.


Relevantne informacije o oceni tveganja sistema oskrbe

Analiza tveganj različni tveganih situacij na vodovodnih sistemih in preventivni ukrepi je sestavni del sistema kakovosti HACCP. 

Povprečna letna poraba pitne vode v letu 2023 (samo gospodinjski odjemalci): 41,68 m3/osebo/leto ali 114,20 litra/osebo/dan.

  TVEGANJE OCENA TVEGANJA VZROK PREVENTIVNI UKREPI
VODOVARSTVENI PASOVI M: bakterije fekalnega izvora visoko gnojenje njiv in travnikov Upoštevanje režima v vodovarstvenih
območjih
M: virusi nizko greznice z izpuistom
M: zajedalci srednje vplivi s površja
F: motnost nizko geološka struktura
K: nitrati, nitriti srednje kmetijstvo Upoštevanje režima v vodovarstvenih
območjih
K: pesticidi nizko kmetijstvo
K: težke kovine nizko obrt, industrija in uporaba
sredstev za zaščito rastlin
K: druga org. in neorg. onasneževala nizko divja odlagališča odpadkov
         
ZAJETJE MITOVŠEK M: bakterije fekalnega izvora (E. coli) visoko iz surove vode Izvajanje nadzora nad prisotnostjo insektov,
glodalcev in drugih živali in izvajanje čiščenja
M: virusi srednje prisotnost živali (polži,
kobilice,glodalci…)
M: paraziti visoko zatekanje iz okolice Fizična zaščita zajetij, vstop
samo pooblaščenim osebam,
redno tehnično vzdrževanje
objekta, spremljanje motnosti in
ob 1,00 NTU preklop na vrtino
F: mehanske nečistoče srednje luščenje sten zajetja
F: motnost visoko kraški naravni vir
K: ga ni / /
         
ZAJETJA M: bakterije fekalnega izvora (E. coli) srednje iz surove vode Izvajanje nadzora nad prisotnostjo insektov,
glodalcev in drugih živali, izvajanje čiščenja, fizična zaščita zajetij, vstop samo pooblaščenim osebam in redno tehnično vzdrževanje
M: virusi nizko prisotnost     živali     (polži,
kobilice,glodalci…)
M: paraziti nizko zatekanje iz okolice
F: mehanske nečistoče nizko luščenje sten zajetja
F: motnost nizko luščenje sten zajetja
K: ga ni / /
         
DEZINFEKCIJA  Z
Na-HIPOKLORITOM
M: bakterije fekalnega
izvora, virusi, črevesni
zajedalci
visoko okvara klorinatorja ali dozirne naprave, porabljenost Na hipoklorita, prenizko doziranje Upoštevanje navodil za uporabo, redno vzdrževanje s strani pooblaščenega
serviserja, redna kontrola koncentracije klora
F: vonj, okus srednje dodajanje prevelike
količine Na hipoklorita
Upoštevanje navodil za uporabo, redno vzdrževanje s strani pooblaščenega
serviserja, redna kontrola koncentracije klora
K: previsoka koncentracija
klora, stranski produkti
(trihalometani)
srednje okvara klorinatorja ali dozirne naprave, porabljenost Na hipoklorita, prenizko doziranje Upoštevanje navodil za uporabo, redno vzdrževanje s strani pooblaščenega
serviserja, redna kontrola koncentracije klora
         
DEZINFEKCIJA Z
UV ŽARNICO
M: bakterije fekalnega
izvora, virusi, črevesni
zajedalci
visoko dotrajan filter filtrirne naprave Redno spremljanje filtritne naprave in UV žarnice ter redna menjava filtra filtrirne naprave in UV žarnice
         
VODOHRANI M: bakterije fekalnega
izvora, virusi, črevesni
zajedalci
srednje prenizka koncentracija
prostega preostalega klora
Redna kontrola koncentracije prostega
preostalega klora
F: mehanske nečistoče srednje neustrezno vzdrževanje in čiščenje Čiščenje vodohranov, tehnična
ureditev vodohranov
F: motnost nizko neustrezno vzdrževanje in čiščenje Izločitev
K: ga ni / / /
         
RAZTEŽILNIKI M: bakterije fekalnega
izvora, virusi, črevesni
zajedalci
nizko prenizka koncentracija
prostega preostalega klora
Redna kontrola koncentracije prostega
preostalega klora
F: mehanske nečistoče nizko neustrezno vzdrževanje in čiščenje Čiščenje raztežilnikov, tehnična
ureditev vodohranov
F: motnost nizko neustrezno vzdrževanje in čiščenje Izločitev
K: ga ni / / /
         
OMREŽJE M: bakterije fekalnega
izvora, virusi, črevesni
zajedalci
srednje lomi cevi, netesna mesta, dotrajanost
omrežja, biofilmi, kontaminacija ob
popravilu omrežja, zastoji vode, mrtvi rokavi
Nadzor nad nivoji tlakov, pretokov, zagotavljanje enakomernega črpanja vode, vizualna kontrola tesnosti ventilov, vgrajevanje kakovostnih in zdravju
neškodljivih materialov, sistematična zamenjava dotrajanih
cevovodov, higiensko izvajanje del pri gradnji,
vzdrževanju in popravilih, hiperkloriranje in spiranje novih delov
cevovoda, redno merjenje koncentracije prostega
preostalega klora v vodi iz omrežja
F: mehanske nečistoče nizko korozija cevi sistematična zamenjava dotrajanih
cevovodov
K: previsoka koncentracija
klora, stranski produkti
(trihalometani)
nizko neustrezna dezinfekcija,
reakcija klora z vgrajenimi
materiali, neustrezni materiali
Redna kontrola koncentracije prostega
preostalega klora in uravnava doziranja, uporaba ustreznih materialov
         
ČRPALIŠČE
oz.
HIDROFORNA
POSTAJA
M: ni / / /
F: mehanske nečistoče nizko korozija Zamenjava dotrajanih delov

VRSTE TVEGANJ: M=mikrobiološko tveganje F=fizikalno tveganje, K=kemijsko tveganje 
OCENA TVEGANJ: visoko, srednje, nizko                    


REZULTATI SPREMLJANJA PITNE VODE PO OBMOČJIH SO DOSTOPNI NA SPODNJIH POVEZAVAH