Procesi na čistilni napravi

Centralna čistilna naprava (CČN) Trbovlje je sekvenčna biološka čistilna naprava s suspenzijo biološkega blata in aerobno stabilizacijo blata. Čiščenje odpadnih voda na CČN Trbovlje poteka v treh stopnjah, in sicer primarni, sekundarni in terciarni, oz. mehanski, biološki in kemijski stopnji čiščenja. 

Odpadna voda gravitacijsko doteka v objekt vhodnega črpališča, kjer je v dvojni kineti vgrajenih dvoje elektromotornih finih grabelj. Izmet iz grabelj izpada v spiralni polžji transporter in kompaktor, ki odvaja odpadek v zabojnik na kolesih. Iz kinet grabelj izteka voda v vhodno črpališče, kjer so nameščene tri centrifugalne potopne črpalke, ki črpajo vodo po tlačnem cevovodu v prezračen peskolov in lovilec maščob.


Dovodni tlačni cevovod dovaja vodo v vtočni del peskolova. Peskolov je izveden kot klasičen statičen peskolov. Plavajoče snovi se odvajajo preko lamelne potopne stene v lovilec maščob, kjer je vgrajeno elektromotorno verižno posnemalo, ki posnema plavajoče snovi v jašek plavajočih snovi. Voda se preliva preko prelivnega žleba v dvojno distribucijsko kineto za dovod vode v vse štiri sekvenčne bazene. Za simultano obarjanje fosforja se v iztok iz peskolova dozira sredstvo za obarjanje fosforja, železov (III) klorid (FeCl3).

Iz dvojne distribucijske kinete za dovod vode iz peskolova odteka odpadna voda izmenično skozi štiri elektromotorne zasune v štiri sekvenčne bazene. Selektor obratuje pri anaerobnih pogojih, kjer se lahko razgradljiva organska frakcija odpadne vode hitro odstrani z encimskimi mehanizmi. Selektor torej zelo učinkovito zmanjšuje nastanek filamentnih mikroorganizmov, ki povzročajo napihnjenost in penjenje blata. Iz selektorjev se odpadna voda preliva v glavni del sekvenčnih bazenov, ki obratujejo v treh fazah; faza polnjenja in prezračevanja, faza usedanja blata in faza praznjenja. V tem delu potekata simultani nitrifikacija in dentrifikacija. Vodna gladina v sekvenčnih bazenih ciklično niha, tako kot se izmenično polnijo oziroma praznijo posamezni bazeni.

V fazi polnjenja in prezračevanja posameznega bazena obratuje črpalka za recilkel blata. Po dokončanju faze polnjenja in prezračevanja se prezračevanje vsebine bazena in povračanja blata ustavi, prične se faza usedanja blata. Ob koncu faze usedanja blata se izčrpa presežno blato. V ta namen je na dnu vsakega bazena nameščena po ena potopna centrifugalna črpalka, za črpanje presežnega blata po tlačnem cevovodu v zgoščevalec in zalogovnik blata. Tej fazi sledi še faza praznjenja, v kateri se očiščena voda preliva prek prelivnikov v merilnik pretoka in dezinfekcijo ter naprej v potok Trboveljščica.

Presežno blato, ki se ob koncu faze usedanja odstrani iz sekvenčnih bazenov, se v zgoščevalcu useda in zgošča do cca. 2,5 % SS, blatenica pa se preliva v zalogovnik postaje za sprejem grezničnih gošč. Zgoščeno presežno blato se nato iz zgoščevalca in zalogovnika blata črpa v postopek dehidracije s centrifugo. Centrifuga je nameščena na kovinskem podestu, kjer se z vijačno črpalko blato črpa iz zgoščevalca in zalogovnika blata po tlačnem cevovodu v sistem za strojno zgoščanje oz. dehidracijo blata. Z dozirno črpalko se v centrifugo dodaja tudi raztopina polielektrolita. Iz centrifuge izteka centrat v interno kanalizacijo CČN in nazaj v vhodno črpališče, zgoščeno blato pa izpada v brezosni spiralni transporter zaprte izvedbe, ki transportira blato v 20m3 AB-roll kontejner.Na CČN Trbovlje je sedaj priključenih približno 94,59 % populacijskih enot (PE) poselitvenega območja 7540 – Trbovlje, kar predstavlja 13.321 PE.

V letu 2018 je bilo na čistilni napravi očiščeno 1.398.617,00 m3 komunalne in padavinske odpadne vode. Iz rezultatov obratovalnega monitoringa je razvidno, da je bilo s čiščenjem v letu 2018 nekaj manjših težav, ki so bile uspešno odpravljene. V istem obdobju je bilo na čistilno napravo prepeljanih tudi 576,00 m3 gošč iz pretočnih greznic in muljev malih komunalnih čistilnih naprav z območja naše občine. S procesom čiščenja, pa je bilo na CČN izločeno 614,46 t presežnega blata, 56,92 m3 maščob ter 26,08 t odpadkov iz grabelj in sit ter 23,98 t odpadkov iz peskolovov.