Priključevanje na vodovodno omrežje

Preden objekt lahko priključimo na vodovodno omrežje, moramo izpolnjevati nekaj pogojev

VODOVODNI PRIKLJUČEK


Priključna cev je iz zdravstveno ustreznega materiala in dimenzij, ki ustrezajo potrebnem pretoku vode.

Globina jarka mora biti tolikšna, da bo nad temenom položene cevi najmanj 1,0 meter zasipa oziroma, da bo cev pod mejo zmrzali in v skladu s statično obremenitvijo (porušitvijo cevi). Maksimalna globina javnih cevovodov praviloma ne sme presegati 1,5 metra raščenega terena.

V kolikor posebnih navodil s strani proizvajalca cevi ni, se ob polaganju cevovoda na dnu jarka pripravi posteljica debeline 10 cm iz peska granulacije 0 do 4 mm, cev pa prekrije z enakim materialom v debelini 20 cm nad temenom, 40 cm pod vrhom pa se položi opozorilni trak - vodovod.

Cestna kapa priključnega ventila mora biti stalno vidna in dostopna. Na trasi vodovodnega priključka ni dovoljena izgradnja podzemnih in nadzemnih objektov, sajenje dreves in podobno. Ravno tako ni dovoljen dodatni nasip oziroma dovoz materiala, kakor tudi ne odstranjevanje materiala in s tem zmanjševanje globine priključka.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda.


POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVODNI SISTEM

Soglasje za priključitev na javni vodovodni sistem je pogoj za izvedbo priključka na javno vodovodno omrežje. Pri izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta mora investitor pridobiti projektne pogoje za priključitev objekta na vodovod in soglasje na projekt po postopku, ki ga opredeljujejo republiški in lokalni predpisi s tega področja. Soglasje za priključitev mora lastnik objekta pridobiti tudi, ko želi priključiti na vodovodni sistem že obstoječi objekt.

Hkrati z vlogo za izdajo soglasja za priključitev je treba predložiti tudi idejni projekt izvedbe objekta z vrisom predvidenega poteka vodovodnega priključka. Ko gre za priključitev obstoječega objekta, pa projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z gradbenim dovoljenjem.

POSTOPEK PRIDOBITVE VODOVODNEGA PRIKLJUČKA 

Pred izvedbo priključka uporabnik novozgrajenega objekta odda vlogo za priključitev na javno vodovodno omrežje in priloži naslednje dokumente:

- pravnomočno gradbeno dovoljenje s tehnično dokumentacijo;
- dokazilo o lastništvu objekta;
- naročilo za priključitev na javno vodovodno omrežje;
- potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalni prispevek – vodovod;
- vsa soglasja za prekope zemljišč, ki niso last naročnika (pridobitev služnostne pravice po veljavni zakonodaji);
- podpisati pogodbo za koriščenje komunalnih storitev.

Pred izvedbo priključka uporabnik obstoječega objekta pri upravljavcu pridobi soglasje za priključitev in mesto priključitve ter odda vlogo za priključitev na javno vodovodno omrežje in priloži uporabno dovoljenje za objekt s tehnično dokumentacijo.

V kolikor uporabnik ne razpolaga z zahtevano dokumentacijo, mora vlogi:
- priložiti dokazilo o lastništvu objekta,
- priložiti dokazilo o poravnanih obveznostih v skladu s predpisi lokalne skupnosti,
- priložiti projekt priključka,
- v primeru, da trasa predvidenega priključka poteka po zemljišču, ki ni v lasti uporabnika, priložiti dokazilo o urejeni služnosti (vpis v zemljiško knjigo),
- priložiti naročilo za priključitev na javno vodovodno omrežje;
- podpisati pogodbo za koriščenje komunalnih storitev, če ta še ne obstaja.