Hišno vodovodno omrežje (priporočila in navodila)

PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA

Povzeto po Pravilniku o pitni vodi. Ur.l.RS št. 19/04 in 35/04 – 9.člen.

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati.

Kot minimalno in redno vzdrževanje naj lastnik hišnega priključka za oskrbo s pitno vodo upošteva naslednja priporočila:

- Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.
- Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna.
- Na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.

Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

POZIMI: ZAŠČITITE VODOMERE PRED ZMRZALJO 

Pred zimskim obdobjem zaradi predvidenihnizkih temperaturah priporočamo vsem uporabnikom pitne vode, da pregledajo vodovodni jašek, v katerem je vgrajen vodomer. Največkrat pride do okvare vodomera ravno zaradi zmrzali, zato ga je potrebno predhodno zaščititi. Vodovodni jaški so v lasti uporabnikov, lastnikov stavbe, zato morajo le-ti sami ustrezno poskrbeti za preventivno zaščito, toplotno izolacijo. Stroške, ki bi lahko nastali zaradi neodgovornega ravnanja uporabnika, lastnika, krijejo le-ti sami.

PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ČE JE VZROK NESKLADNOSTI PITNE VODE INTERNA VODOVODNA NAPELJAVA

Kadar pitna voda ni skladna zaradi interne vodovodne napeljave (upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo to dokaže z rezultati vzorcev, ki jih odvzame na najbližjem mestu pred priključkom interne vodovodne napeljave na sistemu za oskrbo s pitno vodo) ali kadar obstaja sum za to, mora upravljavec zagotoviti priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja kot posledice neskladnosti.

Lastnik objekta mora v sodelovanju z upravljavcem sistema za oskrbo s pitno vodo ugotoviti:

1. obseg neskladnosti v objektu (kaj, kje, koliko)
2. neskladnost časovno opredeliti (prehoden ali trajen pojav)
3. ugotoviti vzrok, kaj je verjetno pripeljalo do neskladnosti: ali so potekala dela na interni vodovodni napeljavi (ali dela v objektu ali dela zunaj objekta, ki bi lahko vplivala), ali so  zastoji vode v interni napeljavi  (slepi rokavi, rezervoarji), ki vplivajo na eutrofikacijo ali migracijo, kakšni materiali so vgrajeni in kako,ali obstaja stik vodovodnega omrežja z zunanjostjo.

Če se odkrije(jo) vzrok(i), ga(jih) je treba odpraviti. Upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo s svojim tehničnim znanjem svetuje lastniku objekta pri odpravi vzrokov.
Po odpravi vzroka, sledi izpiranje omrežja. Izpiranje se opravi s povečanim pretokom z vodo iz omrežja upravljavca. Izpiranje se opravi tudi, če vzrok ni bil odkrit.

Povezava do: PRIPOROČILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJŠANJE IN ODPRAVO TVEGANJA (NIJZ)

Povezava do: Navodilo za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrežja (NIJZ)

Povezava do vseh navodil in priporočil NIJZ: Priporočila, navodila, mnenja za pitno vodo