Informacije javnega značaja1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe

 Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje

Telefon

 03 56 53 100

Telefaks

 03 56 53 135

Elektronska pošta

 javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Matična številka

 5015731

Identifikacijska/davčna številka

 SI 40870057

TRR

 SI 0233 0001 0049 782

Šifra dejavnosti

 35.300

Odgovorna uradna oseba

 Dr. Janez Žlak, direktor

Datum prve objave kataloga

 1. 1. 2004

Datum zadnje spremembe

 23. 5. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

 https://www.komunala-trbovlje.si/o-podjetju/informacije-javnega-znacaja/

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja
 ·     Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 UPB 2 in naslednji; v nadaljevanju: ZDIJZ),
 ·     Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in naslednji),
 ·     Zakon o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/2005 in naslednji; v nadaljevanju ZInfP.
 
 Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z ZDIJZ.
 
 Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov            
 Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.,                        
 Savinjska cesta 11a,
 1422 Trbovlje,

 Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili ZDIJZ.

2. Splošni podatki o Javnem podjetju Komunala Trbovlje, d. o. o., o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Kratek opis delovnega področja družbe

 Komunala Trbovlje, d. o. o., je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 Glavna dejavnost podjetja je izvajanje obvezne gospodarske javne službe, in sicer:
 ·                 oskrba s pitno vodo,
 ·                 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 ·                 ravnanje s komunalnimi odpadki,
 ·                 javna snaga in čiščenje javnih površin,
 ·                 urejanje lokalnih cest.

 Podjetje izvaja tudi izbirne lokalne javne službe, in sicer:
 ·                pogrebno in pokopališko dejavnost,
 ·                oskrbo s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplote,
 ·                upravljanje mestne tržnice.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 ·                Direktor (Telefon: 03 56 53 101)
 ·                Splošni sektor (Telefon: 03 56 53 100)
 ·                Finančno računovodski sektor (Telefon: 03 56 53 142)
 ·                Sektor komunalne oskrbe (Telefon: 03 56 53 100)
 ·               
Sektor gradenj in vzdrževanja (Telefon: 03 56 53 100)
 ·                Sektor energetike (Telefon: 03 56 53 100)
Organigram družbe

2.b Kontaktni podatki (oseb) uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba
 Rebeka Fakin, vodja splošnega sektorja
 (telefon: 03 56 53 117; e-pošta: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si)

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

 http://www.uradni-list.si/

Predpisi lokalnih skupnosti:

 http://www.trbovlje.si/

Predpisi EU

 https://eur-lex.europa.eu/

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 /

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 /

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba

 Izdaja projektnih pogojev, mnenj, rešitev in soglasij v zvezi z infrastrukturo, in sicer
 - projektne pogoje (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)
 - projektne rešitve (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)
 - mnenja (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)
 - soglasja za priključitev (vodovod, kanalizacija, vročevod, ravnanje s komunalnimi odpadki, plinovodni priključek MRP Trbovlje – toplarna Polaj)
 - smernice za načrtovanje (Občina Trbovlje)

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 Register zbirk osebnih podatkov 
 1. kataster javnega vodovodnega omrežja (skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo; Uradni list RS, št. 88/12), v katerem se evidentirajo podatki o
 ·                objektih in napravah primarnega in sekundarnega vodovoda
 ·               hidrantnih omrežij in hidrantih, če so oskrbovani iz javnega vodovoda
 ·                priključki na javni vodovod, itd.
  
 2. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uradni list RS, št. 98/15 in   naslednji), v katerem se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture:
 ·                energetska infrastruktura (infrastruktura za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, nafte in drugih   derivatov)
 ·                komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov)
 
 3. kataster objektov in naprav za ravnanje s komunalnimi odpadki
 
 4. kataster javnega vročevodnega omrežja (skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 16/95 in   naslednji), v katerem se evidentirajo podatki o:
 ·                toplotnih postajah
 ·                vročevodih oz. priključnih vodih
 ·                armatur in ventilov.

 5. kataster pokopališke in pogrebne dejavnosti (skladno z Odlokom o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Trbovlje (UVZ, št. 15/01,   24/05), v katerem se evidentirajo podatki o:

 ·                grobnih prostorih oz. grobnih parcel
 ·                najemnikih grobov
 ·                pokopanih osebah.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 /

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja družbe

 ·     obvestilo priloženo računu za komunalne storitve (priloge)
 ·     obvestila, plakati, letaki
 ·     sporočila na spletni strani družbe
 ·     elektronski obrazci na spletni strani družbe

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

 Večina informacij z delovnega področja družbe Komunala Trbovlje, d. o. o., je vedno dostopna:
 ·         na spletnem naslovu družbe www.komunala-trbovlje.si,
 ·         v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje,
 ·         preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na elektronski naslov: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si,
 ·         osebno na sedežu družbe (na zgoraj omenjenem naslovu) v času uradnih ur od 8.00 do 12.00.

Javni podatki
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., skladno z 10.a v povezavi s 6.a členom Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja kot poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava na svojih spletnih straneh objavlja tudi naslednje podatke in informacije:

- Donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve.
 
- Informacije v zvezi s člani poslovodnega in nadzornega organa:  2021, 2022, 2023.

- Seznam javnih naročil po 21. členu ZJN-3201620172018, 2019, 2020.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja
 Stroški za posredovanje informacij se obračunavajo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.