Urejanje najemnega razmerja

SKLENITEV POGODBE 


Stranka s podpisom pogodbe za najem grobne ali skupne grobne parcele postane uporabnik grobne parcele in pokopališke infrastrukture ter plačuje grobnino enkrat letno.

Za sklenitev pogodbe je treba predložiti osebni dokument in davčno številko. Prenos grobnine na novega uporabnika je mogoč kadarkoli v letu, pri prenosu pravice morata biti navzoča dosedanji in prihodnji plačnik grobnine, oziroma drugi z veljavnim pooblastilom.

Urejanje razmerja se izvaja osebno z obiskom v pisarni pokopališča, ob predhodni najavi na telefonsko številko pogrebnega zavoda 03 56 53 280.


UKINITEV NAJEMNE POGODBE


Ob ukinitvi pogodbe in odpovedi brez prenosa na novega plačnika, je najemnik dolžan:

1) pridobiti odločbo za prekop posmrtnih ostankov na Občini Trbovlje, na Oddelku za okolje, prostor in gospodarske javne službe,
2) v pisarni pokopališča naročiti prekop posmrtnih ostankov, z odločbo, dokazilom o plačilu grobnine in osebnim dokumentom,
3) pri kamnoseku naročiti odstranitev obeležji z groba, ki morajo biti odstranjena v 15 dneh po odpovedi najemne pogodbe.

Izjemoma grobna obeležja odstrani upravljalec pokopališča na stroške naročnika.
 
Prekinitev pogodbe velja prihodnje leto po izpolnitvi vseh pogojev.
 

OB SMRTI PLAČNIKA GROBNINE


V primeru smrti plačnika grobnine je plačnik pogreba oziroma dedič po umrlem dolžan:

- podpisati najemno pogodbo za grob ali več grobov, ki jih je pokojnik imel v najemu 

  ali

- izpolniti vse pogoje za ukinitev najemnega razmerja.
 
Ob ukinitvi groba se žare raztrosijo na prostoru za posip ali prestavijo v drug grob, katerega ima v najemu naročnik prekopa, posmrtni ostanki pa se prekopljejo v kostnico. Stroške storitve krije naročnik ukinitve groba.

NEUREJENO NAJEMNIŠKO RAZMERJE 


Pri grobnih parcelah, kjer najemniško razmerje ni več urejeno (zaradi smrti najemnika, selitve ali drugih vzrokov), upravljavec pokopališča z namestitvijo tablice na grob zaprosi naročnika zadnjega pogreba oziroma dejanskega skrbnika take parcele, da obišče sprejemno pisarno pokopališča in s podpisom pogodbe uredi najemniško razmerje, v nasprotnem primeru se takšna parcela smatra kot opuščena in jo upravljavec izprazni v skladu z veljavnim Odlokom o pokopališkem redu na območju občine Trbovlje.