Stanovalce objektov Šuštarjeva kolonija 42 in 42a obveščamo, da 6. juiija 2020 začenjamo z aktivnostmi obnove vročevodnega omrežja, zaradi česr bo predvidoma do konca julija moteno oziroma delno onemogočeno parkiranje vozil na dvorišču za navedenima objektoma.

Prosimo za razumevanje.

Prekinjena dobava pitne vode

ZAČASNA PREKINITEV ALI OMEJITEV OSKRBE S PITNO VODO


NAPOVEDANA PREKINITEV/OMEJITEV OSKRBE


Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod. V primeru načrtovanih vzdrževanih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

NENAPOVEDANA PREKINITEV/OMEJITEV

V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi. V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.

DALJŠA PREKINITEV OSKRBE

V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, razen če do prekinitve pride zaradi razlogov, naštetih v zgornjih alinejah.

V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

PREKINITEV OSKRBE S PITNO VODO BREZ ODPOVEDI


Upravljavec lahko uporabniku javne službe na njegove stroške, brez odpovedi prekine oskrbo s pitno vodo v naslednjih primerih (po 16. členu Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje, UVZ 32/2013):

- če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe,
- če je bil priključek na vodovodno omrežje izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca,
- če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,
- če notranje instalacije in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in ovire noče odstraniti,
- če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomera ali vgraditve oziroma zamenjave vodomera,
- če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec,
- če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),
- če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu,
- če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo (na vodomeru, hidrantu, itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
- če je ugotovljeno, da je uporabnik priključen na vodni vir, ki ni v upravljanju,
- če uporabnik ne plača računa za dobavo vode.