Prekinjena dobava pitne vode

ZAČASNA PREKINITEV ALI OMEJITEV OSKRBE S PITNO VODO


NAPOVEDANA PREKINITEV/OMEJITEV OSKRBE


Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod. V primeru načrtovanih vzdrževanih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.

NENAPOVEDANA PREKINITEV/OMEJITEV

V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi. V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali omejitvi.

DALJŠA PREKINITEV OSKRBE

V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, razen če do prekinitve pride zaradi razlogov, naštetih v zgornjih alinejah.

V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec javnega vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.

PREKINITEV OSKRBE S PITNO VODO BREZ ODPOVEDI


Upravljavec lahko uporabniku javne službe na njegove stroške, brez odpovedi prekine oskrbo s pitno vodo v naslednjih primerih (po 16. členu Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje, UVZ 32/2013):

- če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih uporabnikov javne službe,
- če je bil priključek na vodovodno omrežje izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca,
- če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo,
- če notranje instalacije in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in ovire noče odstraniti,
- če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomera ali vgraditve oziroma zamenjave vodomera,
- če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec,
- če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije),
- če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu,
- če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo (na vodomeru, hidrantu, itd.) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka,
- če je ugotovljeno, da je uporabnik priključen na vodni vir, ki ni v upravljanju,
- če uporabnik ne plača računa za dobavo vode.