Kratka predstavitev

Komunala Trbovlje že več kot 70 let skrbi za dvigovanje kakovosti življenja občanov trboveljske občine. Skozi različne organizacijske oblike je podjetje v letih svojega delovanja raslo in se razvijalo ter nadgrajevalo svoje storitve.

Danes občanom zagotavljamo čisto in kakovostno pitno vodo, ki prihaja iz naših bogatih vodnih virov. Odpadne vode odvajamo in čistimo na eni najsodobnejših čistilnih naprav v Sloveniji. Odvažamo odpadke približno 7000 gospodinjstvom in 500 podjetjem, ustanovam, zavodom, obrtnikom in drugim pravnim osebam. Tako posameznikom kot podjetjem pa je za oddajo odpadkov na voljo tudi sodobni zbirni center Neža.

V zimskem času skrbimo za prevoznost občinskih lokalnih cest, poti in pločnikov, v poletnem času pa za njihovo vzdrževanje. Upravljamo trboveljsko mestno tržnico, skrbimo za red in čistočo javnih površin. Trboveljsko pokopališče je eno najlepših v Sloveniji, s prenovo, ki smo jo zaključili v letu 2020, pa je postalo še dostopnejše in prijaznejše.

Toplarna Polaj, ki deluje v okviru Komunale Trbovlje, s toploto oskrbuje velik del mesta. To predstavlja prednost tako za uporabnike, ki nimajo skrbi z zagotavljanjem lastnega ogrevanja, kot tudi za ozračje v mestu, saj za energent ogrevanja uporabljamo zemeljski plin, ki je najčistejši med fosilnimi gorivi.

Nenehni razvoj in nadgradnja naših storitev sta v osrčju prizadevanj za dvig kakovosti in smotrnosti našega delovanja. Ob načrtovanju projektov se usmerjamo na širši kontekst in skušamo optimizirati procese na tak način, da bodo dolgoročni učinki našega delovanja blagodejni tako za okolje kot za uporabnike naših storitev.

V ta namen skušamo v največji možni meri posodabljati opremo in infrastrukturo, ki jo upravljamo, ter hkrati razvijati nove možnosti delovanja. Eden takih projektov v letu 2019 je postavitev dveh mikro hidroelektrarn na vodovodnem omrežju, s katerima bomo izkoristili energijo vodnih virov za proizvodnjo elektrike.

Poleg razvoja storitev in infrastrukture pozornost namenjamo tudi razvoju naših kadrov, ki so steber uspešnega delovanja podjetja. Zaposlene spodbujamo k nenehnemu strokovnemu izobraževanju in osebni rasti, omogočamo delovno prakso dijakom in študentom in si prizadevamo za dvig izobrazbene strukture. Hkrati z različnimi mehkimi ukrepi skušamo med našimi zaposlenimi dvigniti nivo zavzetosti in pripadnosti podjetju, saj se zavedamo, da so zadovoljni in predani zaposleni najboljši ambasador podjetja v našem okolju.

Naša prizadevanja usmerjamo tudi v ozaveščanje o odgovornem odnosu do okolja, v katerem bivamo. Vsakodnevno se namreč srečujemo s posledicami neodgovornega odnosa do okolja, pa naj je to na področju ravnanja z odpadki, vodo, odpadnimi vodami ali energijo. Verjamemo, da je skrb za okolje naša skupna odgovornost, ki zajema tako vsakega posameznika in njegov način življenja kot prizadevanja komunalnih podjetij, da z odpadki, vodo, odpadnimi vodami in energijo ravnamo na ustrezen in okolju prijazen način.

Ob tem se zavedamo odgovornosti do naših lastnikov, da podjetje posluje transparentno in finančno vzdržno, do poslovnih partnerjev, da poslujemo v skladu z dogovorjenimi pogoji, do naših uporabnikov, da jim zagotavljamo kakovostne storitve, pa tudi do našega širšega okolja, da delujemo odgovorno in bogatimo skupnost, katere neizogibni del je tudi Komunala Trbovlje.