Obseg dejavnosti

Pogrebna dejavnost obsega:
 • - 24-urno dežurno službo,
 • - prevoz pokojnika/pokojnice (v nadaljevanju: pokojnik),
 • - pripravo pokojnika,
 • - upepelitev pokojnika,
 • - pripravo in izvedbo pogreba.

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališča, kar predstavlja:

a)       Oddajanje prostorov za grobove v najem, kar obsega:
 • - sklepanje najemnih pogodb,
 • - oddajanje prostorov za grobove v najem,
 • - obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove,
 • - vodenje evidence o umrlih , ki so pokopani na pokopališču (pokopališka knjiga),
 • - vodenje evidenc prekopov in
 • - vodenje evidenc najemnikov grobov in najemnih pogodb.


b)      Urejanje in vzdrževanje pokopališča, kar obsega:
 • - upravljanje s pokopališčem v Gabrskem
 • - razdelitev na posamezne zvrsti grobov in vodenje pokopališkega načrta,
 • - vzpostavitev in vodenje katastra pokopališke infrastrukture,
 • - vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
 • - reguliranje posegov v prostor pokopališča,
 • - zagotavljaje uporabe mrliške vežice,
 • - obnova in vzdrževanje mrliških vežic in opreme,
 • - obnova in vzdrževanje ostale komunalne opreme in naprav na pokopališču,
 • - storitve vzdrževanja in urejanja samega pokopališča, kar obsega zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, odpadne embalaže, odpadnih sveč in odpadne elektronske opreme, košnja in grabljenje zelenic, urejanje in čiščenje poti, obrezovanje in urejanje živih mej, pokončnega in plazečega grmičevja ter ostala različna vzdrževalna dela,
 • - pietetno izvajanje del na pokopališču,
 • - prekop grobov,
 • - razširitev ali izgradnja novih pokopnih polj,
 • - ostala dela povezana z nemotenim obratovanjem pokopališč (zimska služba).