Zimska služba

DEŽURNI KONTAKT - ZIMSKA SLUŽBA (15. 11. - 15. 3.): 031 790 089

Komunala Trbovlje izvaja zimsko službo na območju občine Trbovlje na vseh lokalnih cestah in večini krajevnih poti.  

Zimska služba obsega naslednja opravila:

  1. pluženje snega na javnih cestah in ulicah, trgih in parkiriščih,
  2. posipavanje javnih ulic, cest, trgov, hodnikov in parkirišč,
  3. čiščenje mrež in vtokov cestnih požiralnikov (v času odjuge),
  4. čiščenje zasneženih prometnih znakov
  5. čiščenje okruškov

Za izvajanje zimske službe imamo na voljo sledečo mehanizacijo:

- 4 kamione,
- 5 traktorjev,
- dodatnih 5 traktorjev imajo še orači v krajevnih skupnostih,
- 2 rovokopača,
- 4 poltovorna vozila in
- 2 snežni frezi.


PRIORITETE PLUŽENJA

Odločilno za določitev prioritete izvajanja zimske službe je nujnost vzdrževanja posameznih cest. Podlaga za določitev nujnosti je načrt cestnega omrežja z znanimi avtobusnimi rednimi in šolskimi programi z upoštevanjem določil 32. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS št. 38/2016):

1. PRIORITETA
Upoštevane so ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne (II. in III. prednostni razred) Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest
Na cestah 1. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji v času sneženja do dveh ur med 22. in 5. uro (II. prednostni razred), oz. možni zastoji do dveh ur predvsem med 20. in 5. uro (III. prednostni razred).

2. PRIORITETA
Vsebuje ceste, ki služijo za povezavo med cestami iz I. prioritete in manj frekventne vpadnice v mestno cestno omrežje, ostale lokalne ceste (IV. prednostni razred).
Na cestah 2. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva v času sneženja oz do enega dne v primeru močnega sneženja.

3. PRIORITETA
Upoštevane so ceste, ki služijo za dostop v posamezna naselja in ne povezujejo med seboj važnejših cest. Ceste 3. prioritete se čistijo isti dan kot ceste 1. in 2. prioritete, v kolikor ni sneženje neprekinjeno in je treba sproti vzdrževati vozišča v 1. in 2. prioriteti (IV. prednostni razred).
Na cestah 3. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz do enega dne v primeru močnega sneženja.
V to prioriteto spada tudi čiščenje površin za pešce.

4. PRIORITETA
Sem prištevamo javne poti, ceste krajevnih skupnosti in ceste do gorskih postojank. Pluženje se izvrši po prenehanju sneženja s specialno mehanizacijo in po posebnem naročilu (V. prednostni razred).
Na cestah 4. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do enega dne oz. večdnevni zastoji v primeru močnega sneženja.

OPOMBA:
Šteje se, da je prevoznost zagotovljene, če je višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda (ceste 1. prioritete) ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.
V primeru izredno močnege sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznost ni nujno potrebno zagotoviti. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledico ni mogoče odpraviti z razpoložljivo mehanizacijo. (32. člen Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest).


Regionalne ceste na območju občine Trbovlje upravlja podjetje CGP Novo mesto, ki na njih izvaja tudi zimsko službo in vse vzdrževalna dela.