OBVESTILO

Zaradi vzdrževalnih del bo na pokopališču v Gabrskem od torka, 10. novembra 2020, do predvidoma konca meseca novembra, omejen dostop preko povezovalne poti med fontano na osrednjem delu pokopališča in jugovzhodnim dostopom do pokopališča.

Prosimo za previdnost in razumevanje.

Zimska služba

DEŽURNI KONTAKT - ZIMSKA SLUŽBA (15. 11. - 15. 3.): 031 790 089

Komunala Trbovlje izvaja zimsko službo na območju občine Trbovlje na vseh lokalnih cestah in večini krajevnih poti.  

Zimska služba obsega naslednja opravila:

1. pluženje snega na javnih cestah in ulicah, trgih, parkiriščih in drugih javnih površinah;

2. posipavanje javnih cest, ulic, trgov, parkirišč z ustreznim materialom za preprečevanje poledice;

3. odstranjevanje oz. odvoz snega z javnih cest, ulic, trgov, hodnikov, parkirišč;

4. čiščenje mrež in vtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge;

5. čiščenje zasneženih prometnih znakov;

6. pluženje in odstranjevanje snega ter posipavanje proti poledici na vseh ostalih cestno-prometnih površinah (hodnikih, cestnih prehodih, peš poteh, stanovanjskih cestah, parkiriščih ipd.), ki so namenjeni za peš promet oz. lokalni promet v stanovanjskih naseljih;

7. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;

8. namestitev in vzdrževanje snegolovov na strehah, s katerih se lahko vsuje sneg in je zaradi tega ogrožena varnost ljudi in premoženja in ustrezno zavarovanje hodnikov;

9. ureditev in vzdrževanje strešnih žlebov in odtočnih cevi;

10. mobilizacija ljudi in delovnih sredstev za odstranjevanje snega z javnih cest, ulic in trgov, kadar tega dela zaradi višje sile ali drugih objektivnih razlogov ne zmore pravočasno za to določena delovna organizacija.


Za izvajanje zimske službe imamo na voljo sledečo mehanizacijo:

- 5 kamionov,
- 11 traktorjev,
- 2 rovokopača,
- 4 poltovorna vozila in
- 2 snežni frezi.

PRIORITETE PLUŽENJA

Odločilno za določitev prioritete izvajanja zimske službe je nujnost vzdrževanja posameznih cest. Podlaga za določitev nujnosti je načrt cestnega omrežja z znanimi avtobusnimi rednimi in šolskimi programi z upoštevanjem določil 31. člena PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST.

1. PRIORITETA
Upoštevane so ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne (II. in III. prednostni razred PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST).
Na cestah 1. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro (II. prednostni razred), oz. predvsem med 20. in 5. uro (III. prednostni razred).

2. PRIORITETA
Vsebuje ceste, ki služijo za povezavo med cestami iz I. prioritete in manj frekventne vpadnice v mestno cestno omrežje, ostale lokalne ceste (IV. prednostni razred).
Na cestah 2. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz do enega dne v primeru močnega sneženja

3. PRIORITETA
Upoštevane so ceste, ki služijo za dostop v posamezna naselja in ne povezujejo med seboj važnejših cest. Ceste 3. prioritete se čistijo isti dan kot ceste 1. in 2. prioritete, v kolikor ni sneženje neprekinjeno in je treba sproti vzdrževati vozišča v 1. in 2. prioriteti (IV. prednostni razred).
Na cestah 3. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz do enega dne v primeru močnega sneženja

4. PRIORITETA
Sem prištevamo javne poti, ceste krajevnih skupnosti in ceste do gorskih postojank. Pluženje se izvrši po prenehanju sneženja s specialno mehanizacijo in po posebnem naročilu (V. prednostni razred).
Na cestah 4. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do enega dne oz. večdnevni zastoji v primeru močnega sneženja.


OPOMBE:

- V primeru izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotoviti. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivo mehanizacijo (31. člen PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST)

- Regionalne ceste na območju občine Trbovlje upravlja podjetje CGP Novo mesto, ki na njih izvaja tudi zimsko službo in vse vzdrževalna dela.