Oskrba s pitno vodo

STALNA DEŽURNA SLUŽBA: 041 758 568


KAKOVOSTNA PITNA VODA ZA VEČ KOT 14.000 OBČANOV


Komunala Trbovlje pitno vodo zagotavlja več kot 14.000 prebivalcem, zato je o
skrba s pitno vodo je ena izmed ključnih dejavnosti podjetja. 

V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo pet oskrbovalnih območij:
  1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.469 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2020 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 445.746 m3 vode.
  2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.409 uporabnikov in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 386.647 m3 vode.
  3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.213 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz  njih je bilo distribuiranih 168.983 m3 vode.
  4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2020 je bilo distribuiranih 1.761 m3 pitne vode.
  5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 27.760 m3 pitne vode.

Dolžina omrežja znaša več kot 110 km, sestavlja ga 16 zajetij, 4 vrtine, 18 vodohranov, 7 prečrpališč, 8 mest za kloriranje, 4 hidroforne postaje in 13 razbremenilnikov.