Oskrba s pitno vodo

Vodja enote vodovod: Tomaž Radič

KONTAKTI
03 56 53 115
051 670 366
tomaz.radic@komunala-trbovlje.si

STALNA DEŽURNA SLUŽBA: 041 758 568


KAKOVOSTNA PITNA VODA ZA VEČ KOT 14.000 OBČANOV


Komunala Trbovlje pitno vodo zagotavlja več kot 14.000 prebivalcem, zato je o
skrba s pitno vodo je ena izmed ključnih dejavnosti podjetja. 

Javni vodovod Trbovlje oskrbuje mesto Trbovlje in del primestnih krajevnih skupnosti. Meje vodovodnega sistema segajo na severu do naselij Gabrsko in Knezdol, na zahodu do naselij Planinska vas, Sveta Planina, Čebine in Prapreče, na jugu do vodnega vira Mitovšek. Vzhodno mejo vodovodnega sistema predstavlja del Trbovelj in pa naselje Ojstro. Poleg tega je na vzhodu še ločeni vodovodni sistem Retje in ločeni sistem Čeče. Vodni viri napajajo še naselja v centralnem delu in sicer preostali del Trbovelj, Klek in Globušak.

Dolžina omrežja znaša več kot 110 km, sestavlja ga 16 zajetij, 4 vrtine, 18 vodohranov, 7 prečrpališč, 8 mest za kloriranje, 4 hidroforne postaje in 13 razbremenilnikov.