Centralna čistilna naprava

Pomočnik vodje za enoto Centralna čistilna naprava: Gašper Princ

KONTAKT
031 322 347
gasper.princ@komunala-trbovlje.si 


STALNA DEŽURNA SLUŽBA: 041 758 568


Centralna čistilna naprava Trbovlje je bila zgrajena v letu 2009. Komunala Trbovlje je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda njeno upravljanje prevzela v letu 2011.

Projektna zmogljivost CČN Trbovlje je 19.000 populacijskih enot, trenutno pa je nanjo priključenih 13.321 prebivalcev poselitvenega območja Trbovlje, kar predstavlja 94,59 %, od skupno 13.988 prebivalcev tega območja. Sem spada tudi del Ravenske vasi (Občina Zagorje ob Savi) in njenih 95 prebivalcev (podatek za leto 2018).

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trbovlje 2017-2020