Storitve na področju greznic in MKČN

Komunala Trbovlje je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje. Ena izmed obveznih storitev javne službe so tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ta storitev zajema prevzem, odvoz in obdelava grezničnih gošč oz. blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Ime naselja 2021 2022 2023
Bevško +    
Čebine +    
Čeče-del     +
Dobovec   +  
Gabrsko +    
Klek   +  
Ključevica     +
Knezdol   +  
Ojstro +    
Ostenk +    
Planinska vas     +
Prapreče-del   +  
Retje nad Trbovljami +    
Sveta Planina     +
Škofja Riža +    
Trbovlje +    
Vrhe-del     +
Završje     +
Župa     +
Način izvajanja, obračun ter cena storitve so določeni z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Prevzem blata oz. grezničnih gošč bomo izvajali po okvirnem terminskem planu, ki je podan v tabeli v nadaljevanju. Prevzem se skladno z določili predpisov izvaja enkrat na tri leta za posamezen objekt, in sicer v navzočnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov) objekta ali od njih pooblaščenih oseb.

Uporabnike bomo o točnem terminu prevzema obvestili pisno, najmanj en teden pred določenim terminom. Uporabniki imajo možnost enkratne prestavitve termina. Skladno z določili predpisov se pri prevzemu prazni prvi prekat obstoječe greznice oz. usedalnik blata male komunalne čistilne naprave. Ostali prekati se praznijo po naročilu in obračunajo po veljavnem ceniku Komunale Trbovlje.

Obveznost uporabnika objekta je, da izvajalcu prevzema uredi in omogoči dostop do pokrova oz. odprtine greznice ali male komunalne čistilne naprave. Uporabnik mora neposredno pred prevzemom zagotoviti odstranitev pokrova dostopne odprtine ter tako omogočiti prevzem. V primeru, da pokrov na pisno zahtevo uporabnika odstrani izvajalec prevzema, izvajalec za eventualne nastale poškodbe ne odgovarja.

Oprostitev plačila te storitve lahko uveljavljate z izpolnjevanjem predpisanih pogojev ter dokazovanjem le-teh z »Vlogo za oprostitev plačila storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami.« Pravico do oprostitve imajo uporabniki, ki komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu mešajo skupaj z gnojevko oz. gnojnico iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo v kmetijstvu.

Prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter grezničnih gošč iz nepretočnih greznic lahko izvaja izključno izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Na območju občine Trbovlje te storitve izvaja Komunala Trbovlje. 

Odvoz in raztros blata in grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki, gozdovi,…) ni dovoljen. V primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika objekta in izvajalca primorani prijaviti pristojni inšpekcijski službi.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.