Nadzor kakovosti pitne vode

Vodja nadzora kakovosti pitne vode: Vlasta Medvešek Crnkovič

KONTAKTI
03 56 53 121
041 995 575
vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si 


KAKOVOSTNA OSKRBA S PITNO VODO JE NAŠA PRIORITETA

Nadzor vodovodnega sistema vršimo deloma preko telemetrije, deloma fizično. Preko telemetrije preverjamo podatke o gibanju nivojev vode v rezervoarjih, pretokih, možnih digitalnih alarmih, pravilnem delovanju črpalk, gibanju vrednosti prostega klora v vodi in ostalih alarmov, ki se pojavljajo pri obratovanju. Pri fizični kontroli, to je kontroli objektov, pa v črpališčih vsakodnevno preverjamo nivo olja v ohišjih ležajev, tesnjenje osi pri črpalkah, pravilno delovanje ležajev, temperature motorjev, preizkus delovanja nevtralizacije, pregled instalacije za klorirni sistem, popis števcev električne energije in vizualni ogled samih objektov.

Pitna voda se pred posredovanjem v omrežje dezinficira z natrijevim hipokloritom, druge oblike priprave pitne vode se ne izvajajo.Vzorčenja in preizkušanja pitne vode (notranji nadzor) izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto (NLZOH). Letno je opravljenih okvirno 90 rednih mikrobioloških in 40 fizikalno kemijskih analiz. Poleg notranjega nadzora se s strani države izvaja t. i. zunanji nadzor oz. državni monitoring.

NLZOH na podlagi laboratorijskih analiz vzorcev pitne vode obeh nadzorov izda Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih vod v občini Trbovlje, iz katerega vsako leto izhaja, da je pitna voda iz javnega vodovoda Trbovlje zdravstveno ustrezna.

Vsako leto se na javnem vodovodu Trbovlje izvaja tudi redni inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS, ki ne ugotavlja nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

OBVESTILO O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODA TRBOVLJE IN VODOVODA ČEČE ZA LETO 2020

V okviru notranjega nadzora smo v letu 2020 opravili skupno 89 mikrobioloških analiz, od tega 84 rednih in 5 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih analiz je bilo 40, od tega 39 rednih in ena občasna. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto, ki je izvajal notranji nadzor, je glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenil, da je bila voda v vseh oskrbovalnih območjih skladna z določili zakonodaje in zdravstveno ustrezna. 

V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, ločimo pet oskrbovalnih območij:

  1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.469 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2020 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 445.746 m3 vode.
  2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.409 uporabnikov in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 386.647 m3 vode.
  3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.213 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz  njih je bilo distribuiranih 168.983 m3 vode.
  4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2020 je bilo distribuiranih 1.761 m3 pitne vode.
  5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 27.760 m3 pitne vode.


Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive mikroorganizme.
V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2020 opravljenih skupno 89 mikrobioloških analiz, od tega 84 rednih in 5 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 40, od tega 39 rednih in ena občasna.

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 29 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 11 rednih fizikalno kemijskih analiz. V enem vzorcu neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa je bil vzorec skladen z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezen. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 7 vzorčenj, v vseh primerih je bila voda skladna.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 19 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Poleg tega je bilo opravljenih še 12 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 7 vzorčenj, vsi vzorci so bili skladni.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 18 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo 10 rednih fizikalno kemijskih analiz. Vsi 4 vzorci, odvzeti v okviru državnega monitoringa, so bili skladni.

V četrtem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 5 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna ter 2 redni fizikalno kemijski analizi. V enem vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije, ostali vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni.

V petem oskrbovalnem območju (Vodovod Čeče) je bilo opravljenih 12 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Fizikalno kemijske analize so bile 4. Vsi vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa sta bila odvzeta 2 vzorca, od katerih je bil eden neskladen zaradi prisotnosti koliformnih bakterij.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenjuje, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče v letu 2020 zdravstveno ustrezna.


Poročilo je v PDF obliki na voljo tu: POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE