Nadzor kakovosti pitne vode

Vodja nadzora kakovosti pitne vode: Tomaž Radič

KONTAKT

tomaz.radic@komunala-trbovlje.si

KAKOVOSTNA OSKRBA S PITNO VODO JE NAŠA PRIORITETA


Nadzor vodovodnega sistema vršimo deloma preko telemetrije, deloma fizično. Preko telemetrije preverjamo podatke o gibanju nivojev vode v rezervoarjih, pretokih, možnih digitalnih alarmih, pravilnem delovanju črpalk, gibanju vrednosti prostega klora v vodi in ostalih alarmov, ki se pojavljajo pri obratovanju. Pri fizični kontroli, to je kontroli objektov, pa v črpališčih vsakodnevno preverjamo nivo olja v ohišjih ležajev, tesnjenje osi pri črpalkah, pravilno delovanje ležajev, temperature motorjev, preizkus delovanja nevtralizacije, pregled instalacije za klorirni sistem, popis števcev električne energije in vizualni ogled samih objektov.

Pitna voda se pred posredovanjem v omrežje dezinficira z natrijevim hipokloritom, druge oblike priprave pitne vode se ne izvajajo.Vzorčenja in preizkušanja pitne vode (notranji nadzor) izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto (NLZOH). Letno je opravljenih okvirno 90 rednih mikrobioloških in 40 fizikalno kemijskih analiz. Poleg notranjega nadzora se s strani države izvaja t. i. zunanji nadzor oz. državni monitoring.

NLZOH na podlagi laboratorijskih analiz vzorcev pitne vode obeh nadzorov izda Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih vod v občini Trbovlje, iz katerega vsako leto izhaja, da je pitna voda iz javnega vodovoda Trbovlje zdravstveno ustrezna.

Vsako leto se na javnem vodovodu Trbovlje izvaja tudi redni inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS, ki ne ugotavlja nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

OBVESTILO O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODA TRBOVLJE IN VODOVODA ČEČE ZA LETO 2023