Nadzor kakovosti pitne vode

Vodja nadzora kakovosti pitne vode: Vlasta Medvešek Crnkovič

KONTAKTI
03 56 53 121
041 995 575
vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si 


KAKOVOSTNA OSKRBA S PITNO VODO JE NAŠA PRIORITETA

Nadzor vodovodnega sistema vršimo deloma preko telemetrije, deloma fizično. Preko telemetrije preverjamo podatke o gibanju nivojev vode v rezervoarjih, pretokih, možnih digitalnih alarmih, pravilnem delovanju črpalk, gibanju vrednosti prostega klora v vodi in ostalih alarmov, ki se pojavljajo pri obratovanju. Pri fizični kontroli, to je kontroli objektov, pa v črpališčih vsakodnevno preverjamo nivo olja v ohišjih ležajev, tesnjenje osi pri črpalkah, pravilno delovanje ležajev, temperature motorjev, preizkus delovanja nevtralizacije, pregled instalacije za klorirni sistem, popis števcev električne energije in vizualni ogled samih objektov.

Pitna voda se pred posredovanjem v omrežje dezinficira z natrijevim hipokloritom, druge oblike priprave pitne vode se ne izvajajo.Vzorčenja in preizkušanja pitne vode (notranji nadzor) izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto (NLZOH). Letno je opravljenih okvirno 90 rednih mikrobioloških in 40 fizikalno kemijskih analiz. Poleg notranjega nadzora se s strani države izvaja t. i. zunanji nadzor oz. državni monitoring.

NLZOH na podlagi laboratorijskih analiz vzorcev pitne vode obeh nadzorov izda Poročilo o zdravstvenem nadzoru pitnih vod v občini Trbovlje, iz katerega vsako leto izhaja, da je pitna voda iz javnega vodovoda Trbovlje zdravstveno ustrezna.

Vsako leto se na javnem vodovodu Trbovlje izvaja tudi redni inšpekcijski nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS, ki ne ugotavlja nepravilnosti ali pomanjkljivosti.

OBVESTILO O SKLADNOSTI PITNE VODE IZ JAVNEGA VODOVODA TRBOVLJE IN VODOVODA ČEČE ZA LETO 2019
 
V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo pet oskrbovalnih območij:

  1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.499 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2019 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 440.179 m3 vode.
  2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.416 uporabnike in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 381.818 m3 vode.
  3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.216 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz  njih je bilo distribuiranih 166.872 m3 vode.
  4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2019 je bilo distribuiranih 1.750 m3 pitne vode.
  5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 23.007 m3 pitne vode.

Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive mikroorganizme, med drugimi tudi viruse.

V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2019 opravljenih skupno 91 mikrobioloških analiz, od tega 86 rednih in 5 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 43, od tega 41 rednih in 2 občasni.

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 27 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 7 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. V 3 vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili vsi vzorci skladni z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 9 vzorčenj, v vseh primerih je bila voda skladna.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 23 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Poleg tega je bilo opravljenih še 18 rednih fizikalno kemijskih analiz. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 5 vzorčenj, vsi vzorci so bili skladni.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 19 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 10 rednih fizikalno kemijskih analiz. 5 vzorcev, odvzetih v okviru državnega monitoringa, je bilo skladnih.

V četrtem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 5 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna ter 2 redni fizikalno kemijski analizi, vse so bile skladne in zdravstveno ustrezne.

V petem oskrbovalnem območju (Vodovod Čeče) je bilo opravljenih skupno 13 mikrobioloških analiz, od tega 12 rednih in 1 občasna. Fizikalno kemijske analize so bile 4, 3 redne in 1 občasna. Vsi vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni, razen v dveh primerih, kjer se je pregledovala voda pred dezinfekcijo. Skladna sta bila tudi vzorca, odvzeta v okviru državnega monitoringa.
 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenjuje, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče v letu 2019 zdravstveno ustrezna.

Poročilo je v PDF obliki na voljo tu: POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE