Vodovodno omrežje

Omrežje vodooskrbnega sistema Trbovlje razdelimo v tri glavne veje, ki so na različnih mestih med seboj povezane, ter dve ločeni veji, ki z ostalimi nista povezani.

1. veja vodovoda poteka od reke Save do območja Topoletovo in do območja Škratovina. Objekti na tej veji so zajetje Mitovšek in hkrati vodohran Mitovšek, klorirna postaja Mitovšek, vodohran Ačkun, vodarna Ačkun (črpališče in klorirna postaja), vodohran in črpališče Gvido, vodohran in črpališče Vreskovo, vodohran in črpališče Topoletovo, vodohran Zg. Topoletovo, vodohran in črpališče Škratovina. Na omenjeno vejo so priključene tudi tri vrtine (0, 1, 3). Pitno vodo iz teh vrtin koristimo občasno, in sicer v primeru pomankanja pitne vode iz zajetja Mitovšek v sušnem obdobju ali v primeru povečane motnosti pitne vode v tem zajetju.

2. veja, ki oskrbuje sistem oskrbe s pitno vodo Trbovlje, poteka s Partizanskega vrha, Kleka, Prapreč, Globušaka in Planinske vasi. Objekti na tej veji so zajetje Sever, zajetje Prašnikar, zajetje Bokal, zajetje Bokal rov, zajetje Osredkar, zajetje Verona, zajetje pod Verono (locirana so v okolici Partizanskega vrha) in vrtina Sveta Planina, vodohrani Klek, Partizanski vrh, Prapreče, Globušak, Planinska vas in Sveta Planina ter zbiralnika nad Mamico in pod Verono.

3. veja poteka od območja Knezdola do Trbovelj. Objekti na tej veji so zajetje Petek, zajetje Petek rov, zajetje Rovte, zajetje Jurhar, vodohran Iskra (R6), vodohran Žuža, zajetje Zakonjšek in vodohran Novo pokopališče (Gabrsko).

4. veja Retje, ki je v naše upravljanje prešla leta 2005, je povsem ločena od ostalih. Iz vodohrana, ki je v upravljanju KSP Hrastnik, se voda distribuira do črpališča vodohrana Retje (v našem upravljanju) ter do uporabnikov v naselju Retje. Črpališče in vodohran sta v našem upravljanju.

5. veja Čeče, ki je v naše upravljanje prišla v letu 2018, je prav tako povsem ločena od ostalih. Objekti na tej veji so zajetje Vrhar, Košolovje, Golobnik, Frajle in vrtina Ostenk (ni v funkciji), vodohrana Katarina in Ostenk.