Z delom začenja zimska služba

DEŽURNI TELEFON ZIMSKE SLUŽBE 
031 790 089

Trbovlje, 15. novembra 2021 - Danes se na cestah začenja zimska sezona, ko s svojim delom začne tudi zimska služba. Na Komunali Trbovlje zimsko službo izvajamo na območju občine Trbovlje na vseh lokalnih cestah in nekaterih krajevnih poteh.  
V času zimske sezone za zagotavljanje varnosti na cestah, razmeram na vozišču posvečamo še posebno pozornost. Na Komunali Trbovlje smo zato tudi v letošnjem letu že pred začetkom zimskega obdobja zagotovili zadostne količine sredstev za posipanje cestišč, pripravili potrebno mehanizacijo in organizirali način delovanja službe. Pregledniške ekipe redno nadzorujejo stanje na cestah in spremljajo vremenske razmere, da bodo lahko pravočasno preprečile oziroma odpravile poledico, sneg ali led, ter zagotavljale prevoznost v največji možni meri.

 
Zimska služba obsega naslednja opravila:
 • - pluženje snega na javnih cestah in ulicah, trgih, parkiriščih in drugih javnih površinah;
 • - preventivno posipavanje javnih cest, ulic, trgov, parkirišč z ustreznim materialom (CaCl) za preprečevanje poledice;
 • - odstranjevanje oz. odvoz snega z javnih cest, ulic, trgov, hodnikov, parkirišč;
 • - čiščenje mrež in vtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge;
 • - čiščenje zasneženih prometnih znakov;
 • - pluženje in odstranjevanje snega ter posipavanje proti poledici na vseh ostalih cestno-prometnih površinah (hodnikih, cestnih prehodih, peš poteh, stanovanjskih cestah, parkiriščih ipd.), ki so namenjeni za peš promet oz. lokalni promet v stanovanjskih naseljih;

Za izvajanje zimske službe imamo na voljo sledečo mehanizacijo:
 • - 4 kamione,
 • - 5 traktorjev,
 • - 2 rovokopača,
 • - 4 poltovorna vozila in
 • - 2 snežni frezi.
Z dodatnimi petimi traktorji razpolagajo še orači v krajevnih skupnostih.

PRIORITETE PLUŽENJA

Odločilno za določitev prioritete izvajanja zimske službe je nujnost vzdrževanja posameznih cest. Podlaga za določitev nujnosti je načrt cestnega omrežja z znanimi avtobusnimi rednimi in šolskimi programi z upoštevanjem določil 31. člena PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST.

1. PRIORITETA

Upoštevane so ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne (II. in III. prednostni razred PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST).
Na cestah 1. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro (II. prednostni razred), oz. predvsem med 20. in 5. uro (III. prednostni razred).

2. PRIORITETA

Vsebuje ceste, ki služijo za povezavo med cestami iz I. prioritete in manj frekventne vpadnice v mestno cestno omrežje, ostale lokalne ceste (IV. prednostni razred).
Na cestah 2. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz. do enega dne v primeru močnega sneženj.

3. PRIORITETA

Upoštevane so ceste, ki služijo za dostop v posamezna naselja in ne povezujejo med seboj važnejših cest. Ceste 3. prioritete se čistijo isti dan kot ceste 1. in 2. prioritete, v kolikor ni sneženje neprekinjeno in je treba sproti vzdrževati vozišča v 1. in 2. prioriteti (IV. prednostni razred).
Na cestah 3. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz do enega dne v primeru močnega sneženja.

4. PRIORITETA

Sem prištevamo javne poti, ceste krajevnih skupnosti in ceste do gorskih postojank. Pluženje se izvrši po prenehanju sneženja s specialno mehanizacijo in po posebnem naročilu (V. prednostni razred).
Na cestah 4. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do enega dne oz. večdnevni zastoji v primeru močnega sneženja.


OPOMBE:

V primeru izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotoviti. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivo mehanizacijo (31. člen PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST)
 
Regionalne ceste na območju občine Trbovlje upravlja podjetje CGP Novo mesto, ki na njih izvaja tudi zimsko službo in vse vzdrževalna dela.