Prodaja rabljenega vozila

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., prodaja rabljeno vozilo Dacia Logan (LJ DU-144)

PODATKI
Znamka DACIA
Tip, model LOGAN
Registrska številka LJ DU-144
Število km 85.708
Številka šasije UU1FSD1F542870570
Datum izdelave, registracije 4. 2. 2010
Vrsta vozila osebno vozilo
Oblika nadgradnje furgon
Motor bencin
Volumen (cm3) 1.598
Moč (kW) 64
Vrsta goriva bencin
Masa vozila (kg) 1.219
Menjalnik ročni 5
Gume zimske dobre
Barva vozila bela, S0M
Izhodiščna cena 1.000,00 EUR brez DDV.

Pisne ponudbe
na priloženem obrazcu naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 29. 6. 2020 do 11.00 ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje z oznako: »Ponudba za nakup vozila – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka (ne glede na datum in način prenosa). Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Odpiranje ponudb ni javno in se bo vršilo v prostorih Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, 29. 6. 2020 ob 13.00 uri.

Neposredno po odpiranju ponudb lahko komisija z največ tremi najbolj ugodnimi ponudniki opravi dodatna pogajanja, zato naj ponudniki v ponudbe vključijo tudi telefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi.

Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 3 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. Kupnino je kupec - izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 3 dni od sklenitve pogodbe, ki mora biti sklenjena najkasneje v roku 3 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za prodajo vozila najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

Ogled vozila je mogoč po predhodnem dogovoru z Antonom Gračnarjem (telefonska številka: 03 56 53 141 / 041 826 141 ali anton.gracnar@komunala-trbovlje.si) – kličite samo med delovniki od 7. do 15. ure.