Prodaja rabljenega pometalnega vozila

Komunala Trbovlje prodaja rabljeno pometalno vozilo

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki dostavijo (osebno ali po pošti) v zaprti ovojnici najkasneje do 25. 7. 2024 do 11.30 na naslov Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11 a, 1420 Trbovlje z oznako: »Ponudba za nakup vozila – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Razpis