Pomembne spremembe v obračunavanju stroškov pitne vode v večstanovanjskih stavbah

Trbovlje, 2. avgusta 2021 – Spremembe, ki jih prinaša novi odlok, ki ureja oskrbo s pitno vodo v občini Trbovlje, predvidevajo drugačen način delitve stroškov pitne vode. Da bi bila delitev stroškov kar najbolj sorazmerna, uporabnikom v večstanovanjskih objektih priporočamo vgradnjo individualnih vodomerov.

23. 6. 2021 je bil sprejet Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trbovlje (UVZ št. 19/2021). Ta med drugim spreminja delitev vode na obračunskem glavnem vodomeru v večstanovanjskih stavbah skladno z določbami stanovanjskega zakona in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov. Po Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ul. RS št. 87/2011) se vsa poraba glavnega vodomera razdeli med uporabnike posamezne stanovanjske enote.

Kaj to pomeni za  uporabnike?
 
V stavbah, kjer imajo vse posamezne enote vgrajene merilne naprave (interne vodomere), se razlika porabe med glavno merilno napravo in individualnimi merilnimi napravami posameznih enot razdeli sorazmerno glede na porabo posameznih enot.
 
V stavbah, kjer imajo vgrajene individualne merilne naprave le nekatere enote, pa razliko porabe poravnajo vsi uporabniki brez internih vodomerov po številu uporabnikov posameznih enot. Tako ne bo več omejitve na največ 10 m3 porabljene vode na osebo ampak se razdeli vsa razlika porabe vode med glavnim obračunskim vodomerom in seštevkom porabe vode individualnih vodomerov.
 
To lahko predstavlja bistveno višji strošek za posamezne uporabnike, celo za več sto evrov.
 
V stavbah brez vgrajenih individualnih merilnih naprav se vsa poraba obračunskega vodomera razdeli po številu uporabnikov posameznih enot.
 
Novi odlok bomo začeli upoštevati v tem mesecu (avgust 2021), zato vsem uporabnikom, ki internega vodomera še nimajo, toplo priporočamo, da ga čim prej namestijo ter ob tem obvestijo tudi Komunalo Trbovlje, da bodo naši delavci lahko opravili kontrolni pregled vodomera.
 
Več informacij:
Povečana poraba vode v objektu
Ob povečani porabi vode glavnega obračunskega vodomera se uporabniki lahko obrnejo na upravnika večstanovanjske zgradbe, da preveri morebitno nekontrolirano iztekanje vode med glavnim obračunskim vodomerom in objektom ter na internih instalacijah. Za napake na interni instalaciji je odgovoren uporabnik, zato je treba ob večjih odstopanjih preveriti možne napake na instalaciji (WC kotličke, tesnila na pipah, poškodbe …).