Obvestilo o spremembi cen in zaračunavanju komunalnih storitev v letu 2014Obvestilo o spremembi cen in zaračunavanju komunalnih storitev v letu 2014

Na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 87/2012 -  v nadaljevanju uredba MEDO),  smo na novo oblikovali cene komunalnih storitev tudi na Komunali Trbovlje d.o.o. . Nove cene in način zaračunavanja bodo začele  veljati 1.1.2014.

To prinaša za vas, občane, kar nekaj sprememb, ki bi jih radi predstavili. Naj jih ponazorimo s preglednico:


 

POJASNILA:

 1. V preglednici so prikazane stare  in nove cene. Stolpec »na računu« pa prikazuje kako moramo združiti postavke na osnovi Uredbe MEDO. Prvi tak primer je voda, kjer je razvidno, da smo morali vključiti v ceno vode :vodna povračila in vodna povračila izgube. Nova cena vode je sicer 0,5738 €/m3, vendar skupaj z nespremenjenima postavkama vodnega povračila to pomeni 0,6499 €/m3 (0,5738 0,0638 0,0123).
 2. Prav tako smo morali vključiti v ceno odlaganje MKO, znesek okoljske dajatve odpadki. Sama cena odlaganja je ostala nespremenjena  (0,0387 €/kg), skupaj z dajatvijo, ki znaša 0,011 €/kg, pa bo po novem  znašala 0,0497 €/kg (0,0387 0,011). Postavki pod št. 11 in 13 izračunava in določa CEROZ d.o.o. – regijska deponija odpadkov, kamor oddajamo odpadke  in nanje nimamo vpliva.
 3. Dodatno bosta na računu dve novi  postavki: 14 - zbiranje in odvoz bioloških odpadkov in 15 - infrastruktura bioloških odpadkov, ki ju do sedaj nismo zaračunavali, storitev pa opravljamo že od leta 2012. Ta storitev se zaračunava gospodinjstvom
 4. Nekaj sprememb je tudi pri omrežnini. Prva je sprememba cene (pri nekaterih storitvah je višja – odvajanje odpadne vode, pri drugih je nižja – voda in čiščenje odpadne vode ter pri odpadkih zbiranje in odvoz MKO). Druga sprememba pa je pri faktorjih za izračun omrežnine. Uredba MEDO je določila nove faktorje.Kar bo lahko pomenilo, da tudi, če se je cena  omrežnine znižala, bodo lahko nekateri uporabniki plačevali več zaradi spremembe faktorjev in obratno. Sprememba je prikazana v preglednici :

 1. Spremenili so se tudi normativi za zaračunavanje odpadkov. Zaradi uspešnega ločevanja odpadkov, se je  bistveno znižala količina odloženih MKO (mešanih komunalnih odpadkov) na deponiji. Prej je občan plačal 25,5 kg odloženih odpadkov na osebo, sedaj bo to 16,5 kg/osebo/mesec. Nižja je tudi količina zbiranja in odvoza MKO(vključno z embalažo), ki  bo po novem znašala 24,33 kg/osebo/mesec. Na osnovi odloženih bioloških odpadkov pa smo izračunali normativ na osebo in sicer 5,4 kg/osebo/mesec.

SODILO za odvoz odpadkov je narejeno na osnovi volumna posode in števila odvozov v občini Trbovlje in sicer:

Uporaba zbiralnikov pri odvozu na 14 dni (oz. povprečnem mesečnem odvozu 2,17 x za mešane komunalne odpadke (MKO) in 2,17 x za embalažo (EMB)):

Mešani Komunalni Odpadki

 • gospodinjstva 1-3 osebe: 120 litrov
 • gospodinjstva 4-6 oseb: 240 litrov
 • večstanovanjski objekti: 660 l, 1100 l, 5 m3


Embalaža

 • gospodinjstva 1-4 osebe: 120 litrov
 • gospodinjstva 5-6 oseb: 240 litrov
 • večstanovanjski objekti: 1100 litrov

Obračuna se le mesečni volumen 160 litrov na osebo.