Obvestilo o skladnosti pitne vode

Trbovlje, 31. marca 2020 - Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) posredujemo uporabnikom Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče za leto 2019.

 
V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo pet oskrbovalnih območij:
  1. 1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.499 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2019 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 440.179 m3 vode.
  2. 2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.416 uporabnike in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 381.818 m3 vode.
  3. 3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.216 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz  njih je bilo distribuiranih 166.872 m3 vode.
  4. 4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2019 je bilo distribuiranih 1.750 m3 pitne vode.
  5. 5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 23.007 m3 pitne vode.

Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive mikroorganizme, med drugimi tudi viruse.

V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2019 opravljenih skupno 91 mikrobioloških analiz, od tega 86 rednih in 5 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 43, od tega 41 rednih in 2 občasni.

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 27 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 7 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. V 3 vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili vsi vzorci skladni z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 9 vzorčenj, v vseh primerih je bila voda skladna.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 23 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Poleg tega je bilo opravljenih še 18 rednih fizikalno kemijskih analiz. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 5 vzorčenj, vsi vzorci so bili skladni.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 19 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 10 rednih fizikalno kemijskih analiz. 5 vzorcev, odvzetih v okviru državnega monitoringa, je bilo skladnih.

V četrtem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 5 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna ter 2 redni fizikalno kemijski analizi, vse so bile skladne in zdravstveno ustrezne.

V petem oskrbovalnem območju (Vodovod Čeče) je bilo opravljenih skupno 13 mikrobioloških analiz, od tega 12 rednih in 1 občasna. Fizikalno kemijske analize so bile 4, 3 redne in 1 občasna. Vsi vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni, razen v dveh primerih, kjer se je pregledovala voda pred dezinfekcijo. Skladna sta bila tudi vzorca, odvzeta v okviru državnega monitoringa.
 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenjuje, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče v letu 2019 zdravstveno ustrezna.NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE 
je pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in določili dokumenta Obveščanje uporabnikov, ZIRS, NLJZ, NLZOH, verzija 18. 9. 2017.
 
V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče uporabnike o ukrepih omejitve ali prepovedi uporabe ter preklicih ukrepov obveščamo na naslednje načine:


Člen pravilnika in vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

9. člen: Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno (dopis poleg položnice ali v  
    nabiralnik)
2. oglasna deska večstanovanjskih
    objektov
3. dopis po pošti

21. člen: Omejitve ali prepoved uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
    www.komunala-trbovlje.si in Občine
    Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje
    Trbovlje
4. E-naslovi pomembnejših javnih
    objektov

22. člen: Izvajanje ukrepov za odpravo neskladnosti pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu
 

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
    www.komunala-trbovlje.si in Občine
    Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje
    Trbovlje 

31. člen: Uporaba pitne vode v primeru odstopanja mejnih vrednosti

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
     www.komunala-trbovlje.si in Občine
     Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. obvestilo poleg računa za komunalne
    storitve

34. člen: Obveščanje o skladnosti pitne vode ugotovljene v okviru notranjega nadzora oz. letno poročilo o skladnosti pitne vode

najmanj enkrat letno

1.    obvestilo poleg računa za komunalne storitve (oz. lokalni časopis)
2.    spletna stran podjetja http://www.komunala-trbovlje.si in Občine Trbovlje http://www.trbovlje.si

Ob prijavi uporabnikov preko naše spletne strani je možno tudi prejemanje novic na e-pošto, kamor sodijo tudi obveščanja o motnjah vodooskrbe.

 
Trbovlje, marec 2020                                                    Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.