Obrazložitev postavk na računuObrazložitev vseh postavk na računu za komunalne storitve

1. ODPADKI ZB/ODV  - odpadki zbiranje in odvoz (prej del RAVNANJA Z ODPADKI):  od 1.4. 2010 dalje velja nov način obračuna zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009). Po novem pravilniku se zbiranje in odvoz odpadkov obračunava v kilogramih (kg). Analiza je pokazala, da v naši občini, povprečen povzročitelj odpadkov ustvari 200 l mešanih komunalnih
odpadkov/mesec. Po nekajletnem tehtanju odpadkov pred odlaganjem, smo prišli
do izračunov, da 1m3 odpadkov povprečno tehta 127,65 kg. To pomeni 127,65 *0,2 = 25,53 kg/mesec. Razmerje 127, 65 kg na 1m3 odpadkov velja že od leta 2004 in se uporablja v vseh preračunih, zato količine mesečnih odpadkov po osebi s tem Pravilnikom nismo spreminjali, le upoštevali preračun in nove cene oblikovali v kilogramih (kg). Cena od 1.4.2010 znaša 0,1178 €/kg.

 2. ODPADKI OMREŽ.  - odpadki omrežnina (prej del RAVNANJA Z ODPADKI):  od 1.4. 2010 dalje velja nov način obračuna zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009). Po novem pravilniku se prikažejo stroški javne infrastrukture z omrežnino. Enota mere je kilogram (kg). Cena od 1.4.2010 znaša 0,0063 €/kg.

3. ODPADKI ODLAG.  - odpadki odlaganje (prej del RAVNANJA Z ODPADKI):  od 1.4. 2010 dalje velja nov način obračuna zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009). Po novem pravilniku se prikažejo na računu posebej tudi stroški odlaganja odpadkov na regijski deponiji Unično. Enota mere je kilogram (kg), ceno pa določi izvajalec te službe, v našem primeru CEROZ. Cena trenutno znaša 0,04574 €/kg.

4. OK. DAJ.ODPADKI  - okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov – poleg storitev zbiranja,odvoza in odlaganja odpadkov  se od 1.1.2002 dalje obračunava še okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (prej taksa za odlaganje odpadkov zaradi obremenjevanja okolja) (po  Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Ur.l.RS štev 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07 in 85/08). S 1.4.2010 smo spremenili samo obračun po kilogramih (kg) namesto po kubičnih metrih (m3) v skladu s Pravilnikom – spremembe cene ni bilo.

5. VODA (prej VODARINA) - dobavljena oz. porabljena količina (m3) hladne vode. Dobavitelj(Komunala Trbovlje d.o.o.) dobavlja vodo objektu. Kjer ima objekt samo glavni števec, je osnova za pavšalno delitev (za obračun) 4,5 m3/ osebo gospodinjstva. V večstanovanjskem objektu, ki ima interne vodomere, se upoštevajo le tisti, ki so pregledani in žigosani v skladu s predpisi urada RS za standardizacijo in meroslovje. Cena je enotna za vse uporabnike in znaša 0,5238 €/m3 (sprememba 1.4.2010).

 6 .VODA OMREŽNINA – nova postavka po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009). Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Cena omrežnine od 1.4.2010 je 4,9787 €/mesec za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po pravilniku.

 7. ODVAJ.ODP.V. - odvajanje odpadne vode (prej KANALŠČINA)- se plačuje  za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Zanjo velja obračun po kubičnih metrih (m3) od porabljene pitne vode. Od 1.4.2010 znaša cena 0,2341 €/m3.

 8. ODVAJ.OMREŽ. – odvajanje odpadne vode omrežnina - nova postavka po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009). Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Cena omrežnine od 1.4.2010 je 1,7339 €/mesec za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po pravilniku.

 9. OK. DAJ.VODA – okoljska dajatevza onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zaračunava po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  (Ur.l.RS štev.104/09). Vlada RS je 13.7.1995 sprejela Uredbo o vodnih povračilih in Uredbo o taksi za obremenjevanje vode(Ur.l.RS 41/95). Obe uredbi sta se začeli uporabljati z januarjem 1996. Znesek višine obeh taks določi Vlada RS konec vsakega leta, ter se obračunavata od porabljenega kubičnega metra (m3) pitne vode. Taksi sta prihodek republiškega proračuna. Cena te storitve je 0,52825 €/m3 oz. kjer ni meritev porabe vode 2,201052 €/osebi.

 10. VODNO POVRAČ.vodno povračilo osnova (prej del VODNO POVRAČ.). Skladno s 34. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009), smo morali vodno povračilo prikazati v dveh delih in sicer kot osnovo in izgube. Skupni znesek (prej 0,0761 €/m3) se ni spremenil, le na računu je prikazan v dveh delih. Tako prvi del osnove znaša 0,0555 €/m3 (skladno s Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009 – Ur. l. RS št. 16/2009 z dne 27.2.2009).

 11. VOD. POV. IZGUBE vodno povračilo izgube (prej del VODNO POVRAČ.). Skladno s 34. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009), smo morali vodno povračilo prikazati v dveh delih in sicer kot osnovo in izgube. Skupni znesek (prej 0,0761 €/m3) se ni spremenil, le na računu je prikazana v dveh delih. Tako ta del izgube znaša 0,0206 €/m3.

12. TOPLA VODA- Cene ogrevanja in tople vode so že od leta 1993 pod kontrolo Vlade RS, kar pomeni, da nam Vlada predpisuje način in višino spreminjanja cen. Znesek za dobavljeno količino toplotne energije za ogrevanje vode, ki se ugotavlja posredno preko vodomera, se ugotovi tako, da se količina porabljene vode merjene v kubičnih metrih (m3), zmnoži s tarifno postavko za ogrevanje potrošne vode (€/m3). Cena brez DDV je 9,3829 €/m3-sprememba 1.7. 2011.

13. OGREVANJE- gospodinjstva: toplotna energija se dobavlja objektu in meri na merilcu toplote in merilcu tople vode. V primeru, da imajo posamezni odjemalci vgrajene individualne merilne naprave(umerjene in zaplombirane), so dolžni vsi poleg porabe na samostojni merilni napravi plačati tudi sorazmerni delež izgub v objektu do glavne merilne naprave v toplotni postaji.
Cena za 1 MWh vsebuje fiksni in variabilni del. Fiksni del se določi previdoma 1x letno, variabilni del pa se spreminja mesečno glede na spremembe cen energentov potrebnih za proizvodnjo toplotne energije, skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS št. 31/2010). Cena brez DDV je 72,0662 €/MWh-sprememba 1.7.2011.

14. PRIKLJ. MOČ – priključna moč: PM je moč vgrajenih grelnih teles v objektu, izražena z enoto MW oz. W. Obračuna se skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS št. 31/2010). V večstanovanjskih objektih se PM za posamezno stanovanjsko enoto izračuna na osnovi neto ogrevalne površine stanovanjske enote glede na skupno ogrevalno površino objekta. Letni znesek za PM se dobi tako, da se tarifna postavka za PM (€/MW/leto) pomnoži s priključno močjo odjemalca in se praviloma obračunava po dvanajstinah na mesec, razen za odjemalca, ki se je priključil med letom in se  upošteva število dni obratovanja v mesecu priključitve. Cena brez DDV je 16.683,3879 €/MW/leto.

15. DOD.K.TOPLOTI – dodatek k toploti.  Pravna osnova za zaračunavanje tega dodatka je Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS št. 114/2009 z dne 31.12.2009). Zaračunavati se je začela 1.2.2010 in znaša 0,5 €/MWh.

 16. ŠTEVILO OSEB – je število stalno prijavljenih oseb v stanovanjski enoti. Vpliva lahko na več storitev in sicer na zbiranje in odvoz odpadkov (25,5 kg/osebo/mesec), na odpadke omrežnino (25,5 kg/osebo/mesec), na odpadke odlaganje (25,5 kg/osebo/mesec), na pavšalno zaračunavanje vode (4,5 m3/osebo/mesec), v posebnih primerih na okoljsko dajatev voda.

 17. ČIŠČENJE VODE – čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. Plačuje se  za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinske odpadne vode z javnih površin . Zanjo velja obračun po kubičnih metrih (m3) od porabljene pitne vode. Od 1.4.2011 znaša cena 0,8042 €/m3.

 18. ČIŠČENJE OMREŽ. – čiščenje omrežnina. - nova postavka po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS št. 63/2009 z dne 7.8.2009). Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine, ter se uporabnikom obračunava v dvanajstinah glede na zmogljivost priključkov. Cena omrežnine od 1.4.2011 je 5,0360 €/mesec za priključek DN13. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po pravilniku.