Obračun toplote za pripravo sanitarne tople vode (STV))

Obračun toplote za pripravo sanitarne tople vode  (STV)
(v občini Trbovlje po 1.7.2016)

Na osnovi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015) se je s 1.7.2016 spremenil način obračuna tople sanitarne vode iz sistema daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje. V skladu s sklepom št. 23-75/2015-17/466 z dne, 26.5.2016 Agencije za energijo, moramo dobavitelji toplote za daljinsko ogrevanje zaračunavati STV (Sanitarno Toplo Vodo) v MWh.

Do sedaj smo izstavljali račune za toplo vodo posameznim odjemalcem na osnovi porabe internih odštevalnih vodomerov ali po zbirnem števcu na osnovi števila oseb. Na računu je bila ena postavka - topla voda.

S 1.7.2016 pa bo na osnovi novega Pravilnikao načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015) obračun tople sanitarne vode sestavljen iz naslednjih postavk:

  1. topla sanitarna voda obračunana na osnovi porabe toplote  v kWh, ki je potrebna za njeno ogrevanje

Porabljena toplota za pripravo STV se določi na podlagi odčitka vodnega števca in normativno določene toplote za pripravo STV po enačbi iz Priloge 1 Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015):

            

pri čemer je:

Q – toplota za pripravo tople vode [kWh],

V – izmerjeni volumen vode [m3],

Θtv –srednja temperatura tople vode v  [°C].

  1. priključna moč objekta za pripravo tople sanitarne vode v MW

Ta priključna moč je določena s projektno dokumentacijo za posamezni objekt in razdeljena v skladu s Pravilnikom na posameznega odjemalca na osnovi ogrevane površine stanovanja. Ta postavka se do sedaj ni zaračunavala.

 

  1. Poleg postavke hladna voda (v m3), bo na računu dodatno prikazana količina hladne vode za toplo sanitarno vodo – ogrevana voda (v m3) vključno z vsemi postavkami vezanimi na hladno vodo.

Sistem obračuna se izvede skladno s prilogo 1 Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015), ker v toplotnih postajah za pripravo tople sanitarne vode niso posebej vgrajeni merilniki toplotne energije. V primeru dodatne vgradnje merilnika toplotne energije za pripravo TSV in pa morebitne predelave toplotne postaje pa je možno izvajati obračun tudi na osnovi dejanske porabljene energije.

Nov sistem obračuna bo po objektih različno vplival na skupni znesek za pripravo STV, ker so PM za pripravo STV po objektih zelo različne, različni bodo tudi dogovori o deležu oz. delitvi fiksnega in variabilnega dela na osnovi Pravilnika. Zato simulacija izračuna za posameznega odjemalca po novem ni mogoča.

Nove izhodiščne cene za dobavo toplote