Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji; v nadaljevanju: ZGD-1) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/2016 in naslednji) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. objavlja javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. (PDF).

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. ter ima :
  • najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo / 2. bolonjsko stopnjo;
  • najmanj deset let delovne dobe, od tega najmanj dve leti na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih ali nalogah;
  • znanje angleškega jezika;
  • vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer

1. življenjepis;
2. fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
3. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah;
4. dokazila o dosedanjih vodstvenih in organizacijskih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) da:
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
  • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
6. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc.


Poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev mora kandidat k prijavi priložiti še program strokovnega dela in razvoja podjetja za štiriletno obdobje.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do 6. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »ZA RAZPIS«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 15. 5. 2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.