Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; ZGD-1) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/2016, 25/2017, 23/2019) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. objavlja javni razpis za

direktorja
Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.


Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. ter ima:
  • - najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo / 2. bolonjsko stopnjo;
  • - najmanj deset let delovne dobe, od tega najmanj dve leti na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih ali nalogah;
  • - znanje angleškega jezika;
  • - vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer

1. življenjepis;
2. fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
3. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah;
4. dokazila o dosedanjih vodstvenih in organizacijskih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) da:
  • - ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  • - mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
  • - ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
6. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc.


Poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev mora kandidat k prijavi priložiti še program strokovnega dela in razvoja podjetja za štiriletno obdobje.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do 6. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »ZA RAZPIS«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 30. 9. 2020.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.


Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.


Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. (PDF)