Javna dražba nezasedenega stanovanja

Trbovlje, 16. maja 2022 - Objavljamo javno dražbo za prodajo stvarnega premoženja v lasti Komunale Trbovlje, d. o. o. Predmet prodaje stvarnega premoženja je nezasedeno dvoinpolsobno stanovanje v izmeri 70,70 m2

Ponudniki predhodno pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici v tajništvo prodajalca v času uradnih ur za stranke (vsako sredo od 8. do 12. ure) na naslov: Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11 a, 1420 Trbovlje, najkasneje do 9. 6. 2022 do 11.00, javna dražba pa bo 9. 6. 2022 ob 12. uri na sedežu Komunale Trbovlje, Savinjska cesta 11 a, 1420 Trbovlje, v sejni sobi.
Podrobnosti glede dražbe najdete na spodnji javni objavi:

Energetska izkaznica stavbe: