Komunala Trbovlje https://www.komunala-trbovlje.si Novice sl-SI Copyright 2012, Foo Bar Thu, 01 Oct 2020 05:14:40 +0200 Thu, 01 Oct 2020 05:14:40 +0200 <![CDATA[29. september: mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in zmanjševanju odpadne hrane]]> /novice/29-september-mednarodni-dan-ozavescanja-o-izgubah-hrane-in-zmanjsevanju-odpadne-hrane-437.html Trbovlje, 29. septembra 2020 – Ustavimo izgube hrane in odpadno hrano. Za ljudi. Za planet. To je sporočilo prvega mednarodnega dne ozaveščanja o izgubah hrane in zmanjševanja odpadne hrane.

Skupščina združenih narodov je današnji dan razglasila za mednardoni dan ozaveščanja o izgubah hrane in zmanjševanju odpadne hrane, ki ga v letošnjem letu obeležujemo prvič.
DEJSTVA
14 % hrane se izgubi že na poti od pridelovalca do prodajalca. Velike količine hrane pa se izgubijo na nivoju prodaje in potrošnje.
Več kot 20 % sadja in zelenjave konča med odpadno hrano.
Okoli 6 % pitne vode izgubimo na račun odpadne hrane.

Problematika odpadne hrane se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja kot pereč problem na področju ravnanja z odpadki, saj ob porastu lakote v svetu hkrati zavržemo tudi vse več hrane. Zavržena hrana predstavlja veliko obremenitev za okolje, saj s tem izgubljamo vire, ki so bili potrebni za proizvodnjo hrane: vodo, zemljo, delo in tudi kapital. Ob tem zavržena hrana med procesom razgradnje izpušča toplogredne pline ter pripomore h klimatskim spremembam.

Združeni narodi zato tako na globalni kot lokalni ravni pozivajo k učinkoviti rabi hrane, ki jo proizbedemo. Nove tehnologije, inovativne rešitve, dobre prakse in novi načini dela na področju kakovosti hrane in zmanjševanja odpadkov so ključni za sprememe na tem področju.

Na poti do zmanjševanja odpadne hrane morajo svoj korak storiti tako proizvajalci hrane kot tudi prehrambna industrija, prodajalci in potrošniki.


]]>
Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Prodajamo rabljeni mobilni kontejner]]> /novice/prodajamo-rabljeni-mobilni-kontejner-436.html Trbovlje, 29. septembra 2020 - Prodajamo rabljen mobilni kontejner dimenzij 600x240x260 cm in teže cca 1800 kg. Izhodiščna cena 210,00 EUR brez DDV.

Pisne ponudbe
 na TEM OBRAZCU naj ponudniki predložijo v zaprti ovojnici do 15. 10. 2020 do 11. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje z oznako: »Ponudba za nakup kontejnerja – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka (ne glede na datum in način prenosa). Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Odpiranje ponudb ni javno in se bo vršilo v prostorih Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, 15. 10. 2020 ob 13. uri.

Neposredno po odpiranju ponudb lahko komisija z največ tremi najbolj ugodnimi ponudniki opravi dodatna pogajanja, zato naj ponudniki v ponudbe vključijo tudi telefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi.

Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana najpozneje v roku 3 dni od dneva odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve. Kupnino je kupec - izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 3 dni od sklenitve pogodbe, ki mora biti sklenjena najkasneje v roku 3 dni od prejema odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec na podlagi tega oglasa ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe za prodajo kontejnerja najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

Ogled kontejnerja je mogoč po predhodnem dogovoru z Janijem Lavrinom (telefonska številka: 03 56 53 112 / 041 930 490 ali jani.lavrin@komunala-trbovlje.si) – kličite samo med delovniki od 7. do 15. ure.]]>
Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Začenja se ogrevalna sezona]]> /novice/zacenja-se-ogrevalna-sezona-435.html Trbovlje, 28. septembra 2020 – V zadnjih dneh se je ozračje občutno ohladilo, zato se v tem času začenja kurilna sezona. V dogovoru z upravnikom se nekateri objekti že ogrevajo, drugod pa se bo ogrevanje začelo, ko bodo izpolnjeni pogoji – predvidoma že jutri, 29. 9. 2020.
Ogrevalna sezona se začne po 15. septembru, ko zunanja temperatura ob 21. uri prvič tri dni zaporedoma pade pod 12°C. Predvidoma naj bi tem pogojem zadostili že jutri, kar pomeni, da se bodo v tem primeru začelo ogrevanje tudi v preostalih stavbah. Ogrevanje za posamezni objekt je mogoče podaljšati ali skrajšati na pisno zahtevo odjemalcev.
 
Stavbe, priključene na sistem daljinskega ogrevanja, se ogrevajo preko vgrajene avtomatike v toplotni postaji v odvisnosti od zunanje temperature. Temperatura v stanovanjih naj bi bila od 7. do 21. ure približno 21°C, v nočnem času pa se znižala za 4°C. V dogovoru z dobaviteljem daljinske toplote in upravljavcem stavbe lahko stanovalci sami določijo čas ogrevanja stavbe neodvisno od meseca v letu in ure v dnevu. Poraba toplote se odčitava preko vgrajenih merilnikov v toplotnih postajah zadnji dan v mesecu.
 
Cene ogrevanja do konca decembra 2020 ostajajo nespremenjene, z januarjem pa že predvidevamo pocenitev.]]>
Mon, 28 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Vstop na komunalo omogočen le zdravim osebam ]]> /novice/vstop-na-komunalo-omogocen-le-zdravim-osebam--434.html Trbovlje, 18. septembra 2020 - Od ponedeljka, 21. septembra 2020, bomo tudi na Komunali Trbovlje ob vstopu v poslovne prostore tako obiskovalcem kot zaposlenim merili telesno temperaturo. Vstop v prostore komunale bo omogočen le zdravim posameznikom. 

Tudi na Komunali Trbovlje bomo s ponedeljkom uvedli nove ukrepe za zagotavljanje zdravja zaposlenih in obiskovalcev. Ob vstopu v prostore komunale bomo tako zaposlenim kot obiskovalcem izmerili telesno temperaturo in vstop omogočili zgolj tistim posameznikom, ki ne bodo imeli povišane telesne temperature. Ob tem prosimo vse občane, da v kolikor je to mogoče, poslovanje s komunalo urejajo telefonsko ali preko elektronske pošte, na voljo pa je tudi kontaktni obrazec na spletni strani komunale. 

Centrala: 03 56 53 100
INFO pisarna: 03 56 53 126
e-pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si]]>
Mon, 21 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Na tržnici OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK]]> /novice/na-trznici-obvezna-uporaba-zascitnih-mask-432.html Trbovlje, 18. septembra 2020 - Obvezna uporaba zaščitnih obraznih mask na tržnicah od 19. 9. 2020 dalje! Prodajalce in obiskovalce trboveljske tržnice opozarjamo, da na tržnici dosledno uporabljate zaščitno masko in upoštevate vsa navodila in priporočila za varovanje zdravja.

Ob obisku tržnice še vedno veljajo naslednja pravila:
 • - ne obiščite tržnice, če imate povišano temperaturo, se slabo počutite ali imate znake respiratornih obolenj,
 • - upoštevajte medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m,
 • - na tržni prostor vstopajte s spodnje strani (s strani pekarne), izhod je na zgornji strani proti Sparu,
 • - na vhodu si razkužite roke,
 • - po nakupu čim prej zapustite tržnico.

Ravnajmo odgovorno in dosledno upoštevajmo vsa priporočila v boju proti koronavirusu.]]>
Fri, 18 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik]]> /novice/oddaj-stare-aparate-v-ulicni-zbiralnik-431.html Zasavska zbiralna akcija e-odpadkov "Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik," ki je bila spomladi zaradi epidemije prekinjena, se jutri, 18. septembra 2020, nadaljuje. 

Izredno smo veseli, da nam bo v novem šolskem letu uspelo zaključiti ozaveščevalno-zbiralno akcijo starih aparatov »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«, ki jo je v Zasavju organizirala v marcu letos družba ZEOS, d. o. o., a je bila zaradi epidemije prekinjena. Potekala bo med 18. in 30. septembrom 2020. V zaključnem delu akcije bo sodelovalo 10 šol (od 12-ih) skupaj z vsemi njihovimi podružnicami.
 
Akcijo organizira družba ZEOS, d. o. o. skupaj z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.) in zasavskimi občinami (Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi) v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.
 
V akciji želijo organizatorji napolniti sivo-zelene ulične zbiralnike za stare aparate, ki so v zasavskih občinah postavljeni že 3 leta. Zbiralnike je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želijo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj velik.


Nagradno tekmovanje
 
Da se bo starih aparatov v uličnih zbiralnikih za časa akcije zbralo čim več so pripravili tekmovanje za vse zasavske občine, ki se bodo z zbiranjem starih aparatov in baterij v svojih uličnih zbiralnikih potegovale za stand-up nastop Teškya. Tista občina, ki bo v času akcije v vseh svojih uličnih zbiralnikih zbrala največ tovrstnih odpadkov na prebivalca občine, bo za nagrado prejela »večer smeha«.
 
V akciji pa v zbiranju starih aparatov tekmujejo tudi vse prijavljene osnovne šole iz Zasavja, ki med seboj tekmujejo v zbranih količinah odpadnih aparatov in baterij v uličnih zbiralnikih, ki bodo v času akcije postavljeni na njihovih dvoriščih. Potegovale se bodo za nastop raperja Zlatka, ki bo obiskal eno šolo – tisto, ki bo v času akcije zbrala največ teh odpadkov na učenca na šoli.
 
Oba nastopa se bosta za zmagovalce izvedla tako, da bo dogodek za vse obiskovalce varen.
 
Stare aparate bodo lahko zbirale vse občanke in občani - posamezniki in podjetja, ki bodo želeli oddati svoje odpadne aparate in baterije. S svojo oddajo bodo lahko pomagali do zmage svoji občini (če bodo e-odpadke odvrgli v katerikoli zbiralnik v njihovi občini) in dodatno še določeni osnovni šoli (če bodo e-odpadke odvrgli v ravno v zbiralnik na dvorišču izbrane šole). V marcu so nekatere šole že zbrale nekaj starih aparatov in količino le-teh so zabeležili in jo bodo prišteli h končnemu rezultatu. Pravilnik o nagradni igri za šole je na TEJ POVEZAVI.
 
Lokacije uličnih zbiralnikov v Trbovljah

Savinjska cesta pri Miku (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Ulica Sallaumines 3c, za trgovino Mercator (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Ulica 1. junija 4, Rdeči Križ (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Kolonija 1. maja 26 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Trg revolucije 18 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj stalni
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Keršičeva cesta 50 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg 6 (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Osnovna šola Trbovlje (POŠ Dobovec), Dobovec 50 (Dobovec) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Osnovna šola Trbovlje (POŠ Alojz Hohkraut), Trg revolucije 19 (Trbovlje) mrežasta paleta – v podružnici šole začasni
Zbirni center Neža (Trbovlje) ulični zbiralnik - zunaj začasni
Lokacije vseh uličnih zbiralnikov v Zasavju pa najdete TU.


Kaj se lahko odda v ulične zbiralnike
 
V ulične zbiralnike se lahko odda male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).
 
V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki.
 
***
 
Organizatorji akcije s skupnimi močmi pozivajo vse lokalne prebivalce, da po svojih predalih, kleteh in podstrešju hitro poiščejo svoje male odslužene aparate in baterije ter jih oddajo v enega izmed uličnih zbiralnikov v Zasavju. Tako lahko postanejo del te zelene zgodbe tudi oni.

]]>
Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. ]]> /novice/javni-razpis-za-direktorja-javnega-podjetja-komunala-trbovlje-d-o-o--430.html Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; ZGD-1) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/2016, 25/2017, 23/2019) Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. objavlja javni razpis za

direktorja
Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.


Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. ter ima:
 • - najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo / 2. bolonjsko stopnjo;
 • - najmanj deset let delovne dobe, od tega najmanj dve leti na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih ali nalogah;
 • - znanje angleškega jezika;
 • - vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Kandidat mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer

1. življenjepis;
2. fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi,
3. fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna delovna doba, oziroma druga ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah;
4. dokazila o dosedanjih vodstvenih in organizacijskih delih, s podatki o trajanju dela na posameznih vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih;
5. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) da:
 • - ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
 • - mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
 • - ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
6. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih evidenc.


Poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev mora kandidat k prijavi priložiti še program strokovnega dela in razvoja podjetja za štiriletno obdobje.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1. do 6. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »ZA RAZPIS«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 30. 9. 2020.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.


Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.


Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. (PDF)
]]>
Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Sortirna analiza: drugi del ]]> /novice/sortirna-analiza-drugi-del--429.html Na zbirnem centru Neža smo danes opravili še drugo letošnjo sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov. 

Vzorec za tokratno analizo mešanih komunalnih odpadkov so pripeljali z Opekarne, vendar pa so ob tem ugotovili, da bo izvedba analize zahtevna naloga, ki jo je močno otežila prisotnost mokre žagovine.

Rezultati analize bodo sicer na voljo naknadno, ko bomo objavili natančnejše izsledke in ugotovitve. 

]]>
Thu, 10 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Kam z odpadnimi zaščitnimi maskami in rokavicami?]]> /novice/kam-z-odpadnimi-zascitnimi-maskami-in-rokavicami--428.html Trbovlje, 8. septembra 2020 - Kljub množični uporabi zaščitnih mask v času Covid-19 opažamo, da po njihovi uporabi mnogi ne vedo, kam z njimi. Zaščitne maske, tako kot rokavice, spadajo med mešane komunalne odpadke.

Na Komunali Trbovlje smo v juliju izvajali sortirno analizo, pri čemer smo opazili, da kljub množični rabi zaščitnih mask, občani še vedno ne vedo, kako pravilno ravnati z njimi po končani uporabi. Pri sortirni analizi smo namreč opazili le dve maski med mešanimi komunalnimi odpadki.

Uradno navodilo je sledeče: uporabljene maske in rokavice, ki ste jih uporabili za zaščito, pa tudi tovrstne odpadke in papirnate robčke od bolnikov s covid 19, je potrebno dati v plastično vrečko in jo zavezati, nato dati to vrečko še v drugo vrečko in vse skupaj shraniti za 72 ur na varno mesto, po tem času jo zavržemo v črn MKO zabojnik.


V zadnjih mesecih na našem planetu uporabljamo veliko število zaščitnih mask in rokavic in zelo hitro jih tudi zavržemo, tako nam namreč svetuje zdravstvena stroka. Nikar jih ne zavrzimo na tla oz. v naravo! Potrudimo se, da Zemlja ne bo obremenjena s temi odpadki še nadaljnja destletja, mogoče celo stoletja.
]]>
Tue, 08 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Nasvet: oplaknite embalažo, preden jo odložite v zbiralnik ]]> /novice/nasvet-oplaknite-embalazo-preden-jo-odlozite-v-zbiralnik--427.html Trbovlje, 7. septembra 2020 -  Zakaj oplakniti embalažo, preden jo odložite v zbiralnik? Da ne bo muh, njihovih ličink in smradu!

Embalaža, v kateri je bilo meso, privlači muhe, da nanjo odložijo jajčeca. Že v nekaj urah se razvijejo ličinke muh (beli črvi), ki se hranijo z ostanki hrane na embalaži. Temu se izognemo, če takšno embalažo splaknemo z vodo, preden jo odvržemo v zabojnik.

Prav tako je priporočljivo oplakniti ribje konzerve, jogurtove lončke in drugo podobno embalažo. Tako boste precej zmanjšali neprijeten vonj v zabojnikih, pa tudi nadaljnje sortiranje bo za izvajalce znosnejše.

  

]]>
Mon, 07 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Sortirna analiza: kam dejansko spadajo odpadki?]]> /novice/sortirna-analiza-kam-dejansko-spadajo-odpadki--426.html Trbovlje, 4. septembra 2020 - Mnogo odpadkov, ki jih odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, dejansko spada v druge zabojnike. Ob nedavni analizi smo ugotovili, da so med mešanimi komunalnimi odpadki prevladovali tekstil ter biološki odpadki, pa tudi plastična embalaža, o čemer smo že pisali TUKAJ


Uporabna oblačila v posebne zabojnike za tekstil, štirje so nameščeni v mestu, en v ZC Neža. Ker so v Sloveniji težave z oddajo neuporanega tekstila, se ta lahko odda tudi med MKO. Organski kuhinjski odpadki sodijo v rjav zabojnik ali v kompostnik. Ravno tako tudi papirnati servieti, brisače in robčki. Plastična embalaža (plastenke, različni plastični lončki in vrečke) sodijo med mešano embalažo, drugi plastični odpadki, npr. plastične igrače, pa med MKO. Veliko odpadkov, ki so se znašli med MKO, bi bilo primernih za reciklažo. 
]]>
Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Sortirna analiza: kaj smo odlagali v črne zabojnike?]]> /novice/sortirna-analiza-kaj-smo-odlagali-v-crne-zabojnike--425.html Trbovlje, 3. septembra 2020 - Na Komunali Trbovlje smo v juliju opravili analizo mešanih komunalnih odpadkov iz črnih zabojnikov. Ugotavljamo, da smo občani med mešane komunalne odpadke v največji meri odlagali oblačila in tekstil, pa tudi organske kuhinjske odpadke. 

Naši delavci so v juliju opravili prvo izmed dveh sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov (MKO). Presortirali so pol tone MKO, ki so bili izpraznjeni iz črnih zabojnikov pri večstanovanjskih in poslovnih objektih v delu Mestnega trga, Obrtniške ceste in Ulice Sallaumines.

Te odpadke so morali izstresti na asfaltni plato, vsako vrečko odpreti ter jih nato ročno ločiti na 23 frakcij, kar je bilo zamudno in neprijetno opravilo. Vsako frakcijo odpadkov so zbirali v določenem zabojniku ter na koncu stehtali.

Kljub temu, da navodila o ločevanju odpadkov navajajo, da med MKO sodijo tisti odpadki, ki niso primerni za reciklažo, se žal med njimi pojavlja še veliko reciklabilnih odpadkov. Prav tako med MKO ne sodijo biološki odpadki.

Kaj sodi med mešane komunalne odpadke (MKO)?
Odpadki od pometanja, vrečke iz sesalnikov, cigaretni ogorki, sanitetni material (povoji, obliži, vata, vložki, kondomi), plenice za enkratno uporabo, vlažilni in čistilni robčki, povoščen papir od salam, računi, neuporabna pisala, izstrebki malih živali, zaščitne maske in rokavice ter drugi odpadki, ki niso primerni za reciklažo.


Kaj je pokazala naša sortirna analiza?

V vzorcu so prevladovali:

- oblačila in tekstil - 27,5 %,
- organski kuhinjski odpadki (olupki zelenjave, plesniv kruh, vključno s papirnatimi servieti, brisačami in robčki) – 21,3 %,
- plastika (plastična embalaža in drugi plastični odpadki) – 13,8 %.
Ostalo je prestavljala predvsem različna embalaža, le 13,8 % je bilo ustreznih MKO odpadkov (plenice in drugi drobni MKO odpadki). Ni pa v tokratnem vzorcu bilo odpadne električne in elektronske opreme in odpadkov iz lesa.

]]>
Thu, 03 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[22. avgust: dan ekološkega dolga 2020 letos nekoliko kasneje kot pretekla leta]]> /novice/22-avgust-dan-ekoloskega-dolga-2020-letos-nekoliko-kasneje-kot-pretekla-leta-424.html 24. avgusta 2020 - V soboto, 22. avgusta 2020, smo obeležili dan ekološkega dolga - to je dan, ko obeležimo vse vire, ki jih Zemlja proizvede v enem letu. V letošnjem letu smo mejo ekološkega dolga predvsem zaradi vpliva koronavirusa prestopili več kot tri tedne kasneje kot v letu 2019, kar kaže na to, da človeštvo zmore zmanjšati svoj negativni vpliv na okolje.

Do 22. avgusta smo porabili vse vire, ki jih Zemlja lahko obnovi v enem letu, kar pomeni, da od tu dalje živimo v ekološkem dolgu. Za zadostitev potreb človeštva bi v trenutnih razmerah potrebovali 1,6 Zemlje. V skladu s trendi smo dan ekološkega dolga vsakoletno obeleževali bolj zgodaj: 29. julij (2019), 6. avgust (2015), 8. avgust (2010), 26. avgust (2005). 

Dejstvo, da smo v letošnjem letu lahko ta ekološki kazalnik nekoliko izboljšali, strokovnjaki pripisujejo predvsem ukrepom zaradi epidemije koronavirusa, ki so imeli pomemben vpliv na okolje, saj se je kazalnik globalnega ekološkega odtisa skrčil za skoraj 10 %. Kljub temu naš ekološki dolg ostaja znaten, zato si moramo prizadevati za razvoj trajnostnih praks tako globalno kot v vsakdanjem življenju. 

KAJ LAHKO STORIM?

Vsak posameznik lahko vpliva na svoj ekološki odtis in zmanjša nepotrebno koriščenje Zemljinih virov. Izbira lokalno pridelane hrane, zmanjševanje odpadkov, varčevanje z energijo, varovanje naravnega okolja so ukrepi, s katerimi lahko v svojem vsakdanjem življenju vplivamo na naš ekološki odtis.

Proizvodnja hrane ima prevladujoč vpliv na Zemljine vire, saj porabi kar 50 odstotkov Zemljinih virov. Kot poudarjajo v organizaciji Overshootday.org, bi že zmanjšanje odpadne hrane za pol dan ekološkega dolga zamaknilo za kar 13 dni. Razmislimo torej, od kod prihaja naša hrana, koliko virov je bilo potrebnih za njeno proizvodnjo in koliko hrane zavržemo med odpadke. 

Želite več informacij? Obiščite spletno stran https://www.overshootday.org/]]>
Mon, 24 Aug 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zapora ceste: Globušak]]> /novice/zapora-ceste-globusak-423.html Na območju Globušaka konec avgusta začenjamo obnovo ceste JP923731, zato bo na tem območju predvidena popolna zapora. 

V okviru projekta bomo prenovili kanalizacijo, vodovod, telekomunikacijsko kanalizacijo in vozišče v celoti. Z deli bomo predvidoma začeli v ponedeljek, 31. 8. 2020, zaključek predvidevamo do konca meseca oktobra. Dela bomo izvajali tako, da bomo v čim večji možni meri zagotavljali dostopnost do objektov.

Prosimo za razumevanje.

]]>
Thu, 20 Aug 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Tržnica Trbovlje tudi na praznično soboto po rednem urniku]]> /novice/trznica-trbovlje-tudi-na-praznicno-soboto-po-rednem-urniku-422.html Trbovlje, 13. avgusta 2020 - Trboveljska mestna tržnica bo odprta tudi na praznično soboto, 15. avgusta. Obiskovalce ob tem prosimo, da dosledno upoštevajo navodila za varen obisk tržnice.

Kljub temu, da bo sobota, 15. avgusta, praznična, bo trboveljska mestna tržnica vseeno odprta po rednem urniku med 7. in 12. uro. Urnik delovanja tržnice v letu 2020 je sicer objavljen na TEJ POVEZAVI.

Ob obisku tržnice so sicer še vedno v veljavi posebni ukrepi, zato obiskovalce prosimo, da jih dosledno upoštevate. Na TEJ  POVEZAVI pa najdete kontakte nekaterih ponudnikov, s katerimi se lahko za prodajo živil dogovarjate neposredno. 

POSEBNI UKREPI na trboveljski tržnici:

 • - priporočen vhod na tržnico je s spodnje strani oz. s strani pekarne,
 • - izhod je na zgornji strani proti Sparu,
 • - na vhodu je nameščen razkužilnik za roke, ki delujejo na senzor, tako da ni potrebno nikakršno pritiskanje,
 • - kljub temu, da tržnica ni v pokritem prostoru, je zelo priporočljiva uporaba zaščitne maske, tako za prodajalce kot kupce,
 • - potrebno je upoštevati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m,
 • - po nakupu tržnico nemudoma zapustite,
 • - ne zadržujte se na tržnici, če ne nameravate kupovati in ne uporabljajte je samo za prehod – temu je namenjen pločnik.

Vse občane in obiskovalce tržnice prosimo, da dosledno upoštevate ta navodila. Na ta način bo namreč vsakdo izmed nas poskrbel ne le za lastno varnost, ampak tudi za varnost celotne skupnosti.]]>
Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Obdobje ambrozije]]> /novice/obdobje-ambrozije-421.html Trbovlje, 30. julija 2020 - Julij, avgust in september so meseci, ko uspeva pelinolistna ambrozija, škodljiva rastlina, ki jo je treba zatirati.  

Pelinolistna ambrozija kali v juliju ali avgustu, najraje na golih površinah, ki še niso zarasle z rastlinsko odejo, torej na gradbiščih, nasipih, ob robovih cest, tudi kot plevel na vrtovih in njivah, zlasti v nižinah. Raste hitro in izpodriva druge rastline, cveti obilno (in neugledno), obilno tudi semeni. Zaradi njenega invazivnega razraščanja in cvetnega prahu, ki povzroča alergije, je prepoznana kot škodljiva rastlina, ki jo je potrebo zatirati (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, Ur. list RS, št. 63/10) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE2061


Kako zatiramo ambrozijo?

Najbolj učinkovito je puljenje in to še preden rastlina cveti in semeni. Tudi košnja pomaga, čeprav je manj učinkovita, ker se ambrozija navadno uspešno obraste. Zato je tudi robove cest priporočljivo kositi večkrat.

Če jih opazite na svojem zemljišču, jih nemudoma populite, da jih čim prej zatrete. Pri tem pa uporabite rokavice in dolge rokave, kajti tudi sam stik z ambrozijo lahko povzroči srbečico na koži, pri tistih bolj občutljivih pa kar hude alergijske izpuščaje in vijolične lise.

Takole so videti mlade ambrozije, nekoliko spominjajo na smrečice.
Večje ambrozije 
Cvetoča ambrozija 
]]>
Thu, 30 Jul 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Prosto delovno mesto vodje gospodarskega sektorja]]> /novice/prosto-delovno-mesto-vodje-gospodarskega-sektorja-420.html Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "vodja gospodarskega sektorja". Rok za prijavo na delovno mesto je 6. 8. 2020.

Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto vodje gospodarskega sektorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas s poskusnim obdobjem šest mesecev. 

Delovne naloge zajemajo vodenje in organiziranje izvajanja računovodskih, finančnih, planskih, analitičnih, komercialnih in informacijskih nalog ter izvajanje vseh poslovnih funkcij v okviru gospodarskega sektorja.

Pogoji za prijavo:
- izobrazba: 8. raven izobrazbe oziroma specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), ekonomske ali druge smeri.
- delovne izkušnje: 1 leto
- vozniški izpit B kategorije
- znanje slovenskega jezika (tekoče razumevanje, govorjenje in pisanje)
- računalniška znanja: osnovno znanje (urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov)

Prijave sprejemamo po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali po elektronski pošti na naslov javno.podjetje@komunala-trbovlje.si


ROK ZA PRIJAVO: 6. 8. 2020


VEČ INFORMACIJ: 

Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si]]>
Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Jabolko navdiha tudi trboveljskim komunalnim delavcem ]]> /novice/jabolko-navdiha-tudi-trboveljskim-komunalnim-delavcem--419.html Ljubljana, Trbovlje, 16. julija 2020 - Na včerajšnji slovesnosti v Vili Podrožnik je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podelil Jabolko navdiha vsem zaposlenim v slovenskem komunalnem gospodarstvu, ki so v času trajanja epidemije COVID-19 vlagali izjemen trud v nemoteno izvajanje komunalnih storitev. Podelitve sta se udeležila tudi predstavnika Komunale Trbovlje, Ivan Lavrin in Leon Cestnik. 

Kot ob tem poudarjajo na Zbornici komunalnega gospodarstva, se je v času epidemije brez dvoma izkazalo, da večina storitev, ki jih izvaja okoli 9.000 zaposlenih v preko 140 občinskih gospodarskih javnih službah, spada med bistvene storitve za delo in življenje vseh državljanov. Nemogoče si je zamisliti, da bi med epidemijo v zavetju svojega doma odprli pipo in iz nje ne bi pritekla čista pitna voda, ki jo potrebujemo, da odžejamo in nahranimo družino, da čistilne naprave ne bi delovale in bi neprečiščena odpadna voda onesnaževala okolje, da bi se pred našimi vrati pričeli kopičiti odpadki, ki bi privabljali glodavce in širili neprijetne vonjave, po ulicah pa ležali potencialno kužni odpadki, ali da se v najtežjih trenutkih slovesa od pokojnih ne bi mogli dostojno posloviti od svojih bližnjih.

Prav vsak zaposleni v komunalni dejavnosti je prispeval k temu, da državljani ne bi občutili posledic številnih ukrepov, ki so jih morala sprejeti komunalna podjetja za zaščito svojih zaposlenih in uporabnikov ob sočasni skrbi za nemoteno izvajanje ključnih storitev, k čemur so bila komunalna podjetja ves čas epidemije brezpogojno zavezana. Zaradi zagotavljanja varnosti so bila primorana začasno opustiti izvajanje nekaterih nenujnih storitev, obenem pa vse moči usmeriti v to, da bi tudi v primeru črnega scenarija širjenja okužbe med svojimi zaposlenimi zagotovili ustrezne kapacitete, da izvajanje storitev ne bi bilo ogroženo. Pri tem se zavedamo, da je bilo delo zaposlenih zaradi tveganja stika z virusom pri ravnanju z odpadki, pri prevzemanju pokojnikov, pri delu na čistilnih napravah in drugih storitvah močno oteženo. To kaže na izjemno predanost in požrtvovalnost delavcev v komunalnem gospodarstvu.Zahvalo komunalnim delavcem so poleg predsednika države izrazili tudi predstavniki delodajalcev in sindikatov. Tudi na Komunali Trbovlje se ob tem še enkrat posebej zahvaljujemo vsem našim zaposlenim, ki so nesebično in z dobro voljo ter največjo mero zavzetosti in skrbi za sočloveka naredili vse in še več, da bi kljub zahtevnim razmeram občanom zagotovili kar najbolj nemoteno bivanje. Hvala vam!

]]>
Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Nov razkužilnik za trboveljsko tržnico]]> /novice/nov-razkuzilnik-za-trboveljsko-trznico-418.html Trbovlje, 10. junija 2020 - Na trboveljski tržnici bo od sobote dalje nameščen nov razkužilnik, namenjen vzdrževanju higiene rok. Ob ponovnem porastu števila bolnikov s COVID 19 moramo namreč še naprej ostajati previdni ter skrbeti za higieno rok, uporabljati zaščitne maske ter upoštevati medosebno razdaljo.

Na Komunali Trbovlje si prizadevamo tudi v teh zahtevnih časih zagotavljati kar najbolj kakovostne storitve ter omogočati čisto in varno okolje za vse občane. Najnovejši ukrep na področju skrbi za dobrobit skupnosti je nov mobilni razkužilnik za roke, ki ga bomo vsak tržni dan namestili na vhodni  del tržnice.

POSEBNI UKREPI na trboveljski tržnici še vedno veljajo:

 • - priporočen vhod na tržnico je s spodnje strani oz. s strani pekarne,
 •  
 • - izhod je na zgornji strani proti Sparu,
 •  
 • - na vhodu je nameščen razkužilnik za roke, ki delujejo na senzor, tako da ni potrebno nikakršno pritiskanje,
 •  
 • - kljub temu, da tržnica ni v pokritem prostoru, je zelo priporočljiva uporaba zaščitne maske, tako za prodajalce kot kupce,
 •  
 • - potrebno je upoštevati medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m,
 •  
 • - po nakupu tržnico nemudoma zapustite,
 •  
 • - ne zadržujte se na tržnici, če ne nameravate kupovati in ne uporabljajte je samo za prehod – temu je namenjen pločnik.

Vse občane in obiskovalce tržnice prosimo, da dosledno upoštevate ta navodila. Na ta način bo namreč vsakdo izmed nas poskrbel, ne le za lastno varnost, ampak tudi za varnost celotne skupnosti.]]>
Fri, 10 Jul 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[E-odpadki v porastu - kam z njimi?]]> /novice/e-odpadki-v-porastu-kam-z-njimi--417.html Trbovlje, 8. julija 2020 - V letu 2019 smo po ocenah Global E-waste Monitor 2020 v svetu ustvarili kar 53,6 milijonov ton e-odpadkov, kar pomeni, da je v lanskem letu vsak Zemljan v povprečju odvrgel kar 7,3 kg e-odpadkov. Količina teh odpadkov je v porastu, do leta 2030 naj bi znašala že skoraj 75 milijonov ton. Ločeno zbiranje in recikliranje je zato ključno, saj se v e-odpadkih skrivajo številne koristne sestavine, pa tudi nevarne snovi.

Bliskovit razvoj tehnologije je v zadnjih desetletjih povsem preoblikovali naš življenjski slog, naše bivanje, delo in prosti čas. Današnjega življenja si brez sodobnih tehnologij ne znamo več predstavljati, pa naj bo to naš pametni telefon, računalnik ali pa hladilnih in televizor.

Vse večje število električnih in elektronskih naprav ter hkratni njihova relativno kratka življenjska doba pa povzročajo, da po vsem svetu beležimo porast tako imenovanih e-odpadkov,. Ločeno shranjevanje in dosledno recikliranje je zato ključno za obvladovanje teh odpadkov iz katerih je treba izločiti  nevarne snovi, vsebujejo pa tudi dragocene surovine, ki jih je možno uporabiti pri proizvodnji drugih izdelkov. Elektronske naprave pa je pogosto mogoče tudi obnoviti in nameniti ponovni uporabi.


Ločeno zbiranje e-odpadkov v Trbovljah

Tudi na našem območju e-odpadkom posvečamo posebno pozornost ter spodbujamo k njihovemu doslednemu ločenemu zbiranju in oddaji v okviru zbiralnih akcij, ki jih na Komunali Trbovlje pripravljamo v sodelovanju z družbo ZEOS. Tako akcijo smo nazadnje izvedli v maju, ko je mobilna zbiralnica obiskala trboveljske primestne krajevne skupnosti in v okviru katere smo zbrali več kot tono odpadkov.

Občani lahko vse svoje e-odpadke kadarkoli pripeljejo v delovnem času pripeljejo na zbirni center Neža, na voljo pa so tudi zeleni ulični zbiralniki za e-odpadke, ki so nameščeni na naslednjih lokacijah:  
- Savinjska cesta pri Miku
- Ulica Sallaumines 3
- Ulica 1. junija 4
- Trg revolucije 18
- Kolonija 1. maja 26
 
Nadgradnjo ravnanja z e-odpadki načrtujemo v prihodnjem letu, ko naj bi na območju zbirnega centra Neža v sodelovanju z družbo ZEOS vzpostavili poseben kotiček, namenjen vsem, ki bi želeli še delujoče aparate nameniti v ponovno uporabo.
Že v septembru, ko bo potekal teden vseživljenjskega učenja, pa skupaj z družbo ZEOS načrtujemo tudi dogodek na temo (odpadnih in še delujočih) električnih in elektronskih naprav.]]>
Wed, 08 Jul 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje