Komunala Trbovlje https://www.komunala-trbovlje.si Novice sl-SI Copyright 2012, Foo Bar Fri, 15 Jan 2021 17:49:16 +0100 Fri, 15 Jan 2021 17:49:16 +0100 <![CDATA[Trboveljsko pokopališče primer dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja]]> /novice/trboveljsko-pokopalisce-primer-dobre-prakse-trajnostnega-urbanega-razvoja-468.html Trbovlje, 7. januarja 2020 – Projekt prenove trboveljskega pokopališča je bil izbran kot primer dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja v okviru razpisa Mesta mestom. Trbovlje bodo tako prejele priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, projekt pa bo vključen tudi v katalog Mesta mestom #3.

Občina Trbovlje in Komunala Trbovlje sta v novembru 2020 na razpis Mesta mestom prijavili projekt prenove trboveljskega pokopališča. V okviru prijave smo izpostavili nove ureditve na pokopališču, ki sledijo sodobnim razvojnim smernicam tako na področju urbanega razvoja kot tudi na področju zmanjševanja odpadkov in optimizacije prostora.

Ocenjevalna komisija je trboveljski projekt prepoznala kot enega tistih, ki najbolje ustrezajo kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o trajnostnem celostnem urbanem razvoju. Trbovlje bodo tako prejele priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj, projekt prenove pa bo eden izmed 15 izbranih projektov kataloga Mesta mestom #3.

Razpis Mesta mestom je del evropskega programa teritorialnega sodelovanja URBACT, ki spodbuja in podpira trajnostni in celoviti urbani razvoj in je del instrumenta evropske kohezijske politike. Za Trbovlje je priznanje Mesta mestom dobra popotnica za nadaljnji celovit trajnostni razvoj ter možnost za širšo prepoznavnost dobrih praks, ki nastajajo v občini.


UPORABNE POVEZAVE:
Sporočilo za javnost projekta URBACT
- O prenovi pokopališča]]>
Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Na pokopališču v Gabrskem zaključili drugo fazo prenove]]> /novice/na-pokopaliscu-v-gabrskem-zakljucili-drugo-fazo-prenove-467.html 28. avgusta 2020 - Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem smo zaključili obsežno dvofazno prenovo, v okviru katere je pokopališče zasijalo v osveženi in posodobljeni podobi. Območje gozdičnih pokopov je najvidnejša pridobitev v letošnjem letu in zaokrožuje prenove na novem delu pokopališča.
 
Na območju vzhodno od fontane na novem delu pokopališča smo v letošnjem letu nadaljevali s projektom prenove, ki smo ga začeli že v letu 2019. Tako smo v okviru druge faze prenove vzpostavili območje za gozdične pokope, kar pomeni, da smo uredili parkovno zasaditev s sprehajalnimi potmi, med katerimi bodo diskretno postavljena obeležja. Park nudi miren in spokojen prostor spomina, obeležja pa ne zahtevajo posebnega vzdrževanja.
 
Hkrati smo v okviru ureditev druge faze vzpostavili dostop do pokopališča z vzhodne strani preko novega vhodnega portala ter obnovili cestno razsvetljavo na območjih obeh faz prenove. Z dokončanjem tudi druge faze smo projekt prenove znotraj pokopališča uspešno zaključili, v prihodnosti pa so načrtovane še ureditve dostopne poti in parkirišč na vzhodni strani pokopališča.
 
Spomnimo, da smo v okviru prve faze prenove, ki smo jo izvajali v lanskem letu, na osrednjem delu pokopališča zgradili nov plato za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom, vzpostavili nov sistem obeleževanja za pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja, zgradili nov objekt kostnice, prenovili povezavo med starim in novim delom pokopališča, vzpostavili nov ekološki otok, uredili zaščitne ograje okoli pokopališča ter uredili polja za zelene pokope na zgornjem delu novega dela pokopališča.
 
Z zaključkom obširne prenove smo na trboveljskem pokopališču tako uredili nekaj nujno potrebnih posodobitev, hkrati pa smo pridobili več pomembnih novosti, s katerimi smo obogatili naše storitve. Prvo fazo v vrednosti 260.000 evrov smo v celoti izvajali v letu 2019, z drugo fazo v vrednosti 95.000 evrov, ki smo jo izvajali letos, pa smo zaokrožili celostno prenovo v okviru tega obširnega projekta.
 
V načrtu pa so že nadaljnje posodobitve in pridobitve. Na pokopališkem objektu bomo obnovili sanitarije, ki bodo dostop omogočale tudi invalidom, v načrtu je tudi dozidava objekta za namene skladiščenja opreme in prevoznih sredstev. Na pokopališču pa v letošnjem letu načrtujemo še nujno potrebno obnovo odtokov in vodnih cevi ter asfaltiranje poti ob F in G parcelah, na starem delu pokopališča pa nas v prihodnjih letih čaka še obnova zastarelih nasadov.]]>
Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[OBVESTILO O IZVAJANJU STORITEV, POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI TRBOVLJE]]> /novice/obvestilo-o-izvajanju-storitev-povezanih-z-nepretocnimi-greznicami-obstojecimi-greznicami-in-malimi-komunalnimi-cistilnimi-napravami-v-obcini-trbovlje-466.html Trbovlje, 6. januarja 2021 - Komunala Trbovlje je izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje. Ena izmed obveznih storitev javne službe so tudi storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Ta storitev zajema prevzem, odvoz in obdelava grezničnih gošč oz. blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav.

Ime naselja 2021 2022 2023
Bevško +    
Čebine +    
Čeče-del     +
Dobovec   +  
Gabrsko +    
Klek   +  
Ključevica     +
Knezdol   +  
Ojstro +    
Ostenk +    
Planinska vas     +
Prapreče-del   +  
Retje nad Trbovljami +    
Sveta Planina     +
Škofja Riža +    
Trbovlje +    
Vrhe-del     +
Završje     +
Župa     +
Način izvajanja, obračun ter cena storitve so določeni z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Prevzem blata oz. grezničnih gošč bomo izvajali po okvirnem terminskem planu, ki je podan v tabeli v nadaljevanju. Prevzem se skladno z določili predpisov izvaja enkrat na tri leta za posamezen objekt, in sicer v navzočnosti uporabnikov (lastnikov ali najemnikov) objekta ali od njih pooblaščenih oseb.

Uporabnike bomo o točnem terminu prevzema obvestili pisno, najmanj en teden pred določenim terminom. Uporabniki imajo možnost enkratne prestavitve termina. Skladno z določili predpisov se pri prevzemu prazni prvi prekat obstoječe greznice oz. usedalnik blata male komunalne čistilne naprave. Ostali prekati se praznijo po naročilu in obračunajo po veljavnem ceniku Komunale Trbovlje.

Obveznost uporabnika objekta je, da izvajalcu prevzema uredi in omogoči dostop do pokrova oz. odprtine greznice ali male komunalne čistilne naprave. Uporabnik mora neposredno pred prevzemom zagotoviti odstranitev pokrova dostopne odprtine ter tako omogočiti prevzem. V primeru, da pokrov na pisno zahtevo uporabnika odstrani izvajalec prevzema, izvajalec za eventualne nastale poškodbe ne odgovarja.

Oprostitev plačila te storitve lahko uveljavljate z izpolnjevanjem predpisanih pogojev ter dokazovanjem le-teh z »Vlogo za oprostitev plačila storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami.« Pravico do oprostitve imajo uporabniki, ki komunalno odpadno vodo iz gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu mešajo skupaj z gnojevko oz. gnojnico iz kmetijskega gospodarstva ter mešanico skladiščijo najmanj šest mesecev pred uporabo v kmetijstvu.

Prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter grezničnih gošč iz nepretočnih greznic lahko izvaja izključno izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Na območju občine Trbovlje te storitve izvaja Komunala Trbovlje. 

Odvoz in raztros blata in grezničnih gošč v okolje (njive, travniki, potoki, gozdovi,…) ni dovoljen. V primeru ugotovljenih kršitev bomo uporabnika objekta in izvajalca primorani prijaviti pristojni inšpekcijski službi.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.]]>
Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Odvoz odpadkov v letu 2021]]> /novice/odvoz-odpadkov-v-letu-2021-465.html Trbovlje, 6. januarja 2021 - Označitev tednov na koledarju 2021 je pri individualnih stanovanjskih objektih prestavila vlogo lihih in sodih tednov pri odvozu odpadkov.
 
Tako v letu 2021 mešane komunalne odpadke (črn zabojnik) odvažamo ob lihih tednih:

1. teden v letu (od 4. do 8. 1. 2021)
3. teden v letu (od 18. do 22. 1.) itd.

 
Mešano embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom) in biološke odpadke (rjav zabojnik) pa odvažamo ob sodih tednih:

2. teden v letu (od 11. do 15. 1.)
4. teden v letu (od 25. do 29. 1.) itd.


Preverite tudi koledar 2021 z oznakami tednov.
 

NE POZABITE - kadar potrebujete odvoz kosovnih odpadkov, ga lahko naročite z obrazcem Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.]]>
Wed, 06 Jan 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Srečno 2021!]]> /novice/srecno-2021--464.html ]]> Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje <![CDATA[Obvestilo glede obratovanja trboveljske tržnice ]]> /novice/obvestilo-glede-obratovanja-trboveljske-trznice--463.html Trbovlje, 23. decembra 2020 - Na praznični soboti, 26. decembra 2020 in 2. januarja 2021 tržnica ne bo obratovala. Zadnji tržni dan v Trbovljah bo tako potekal v sredo, 30. 12., prvi tržni dan v letu 2021 pa je predviden za sredo, 6. januarja.
 
Prosimo, da ob obisku tržnice dosledno upoštevate vsa navodila NIJZ.]]>
Wed, 23 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Spremenjen urnik odvoza odpadkov]]> /novice/spremenjen-urnik-odvoza-odpadkov-462.html Trbovlje, 22. decembra 2020 - V času božično-novoletnih praznikov bo nekoliko spremenjen urnik odvoza odpadkov. 

V sredo, 23. in 30. 12., bo poleg rednega sredinega odvoza potekal tudi odvoz odpadkov, katerih prevzem sicer poteka ob četrtkih. V četrtek, 24. in 31. 12., pa bomo izpraznili zabojnike po petkovem urniku.

Zabojnike za mešano embalažo pri večstanovanjskih objektih bomo izpraznili tudi obe soboti, 26. decembra in 2. januarja.

Zbirni center Neža bo redno obratoval 24. 12. ter od 28. do 31. 12., med prazniki bo zaprt. V ZC Neža vas ponovno pričakujemo od 4. januarja 2021 dalje.


V času, ko se več zadržujemo doma, v gospodinjstvih nastaja veliko odpadkov. Ne pozabimo na njihovo dosledno ločevanje, saj bodo le tako lahko ustrezno obdelani in se jih bo lahko več namenilo reciklaži. 

]]>
Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Na tržnico še vedno zgolj z masko]]> /novice/na-trznico-se-vedno-zgolj-z-masko-461.html Trbovlje, 16. decembra 2020 - Prodajalce in obiskovalce trboveljske tržnice prosimo, da kljub omilitvi ukrepov glede nošenja zaščitnih obraznih mask na prostem od 16. 12. 2020 dalje, maske na tržnici tudi vnaprej dosledno uporabljajo.

Gre namreč za lokacijo, kjer se ob tržnih dneh izmenja veliko ljudi. Pri nakupovanju pa je seveda potrebno govoriti, kar pomeni, da se kapljice z virusi lahko sproščajo v okolico, če se maske ne uporabljajo.


Še vedno veljajo tudi vsi ostali že obstoječi ukrepi in priporočila:
  • - tržnico lahko obiščejo samo zdrave osebe, brez vročine, respiratornih ali prebavnih težav,
  • - vstop s tržnice je s spodje strani (s strani pekarne), izhod je na zgornji strani (proti Sparu),
  • - na vhodu na tržnico je priporočljivo razkužiti roke,
  • - potrebno je vzdrževati medsebojno razdaljo najmanj 2 m,
  • - ob večjemu številu kupcev v pokritem delu tržnice je potrebno počakati pred vhodom, da se število kupcev sprosti,
  • - obisk tržnice naj bo namenjen zgolj nakupu in ne druženju in pogovarjanju s sokrajani, zato tržnico in njeno okolico zapustite čim prej po opravljenem nakupu.
]]>
Wed, 16 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Priporočilo za intenzivno spiranje hišnega vodovodnega omrežja pred ponovnim odprtjem storitvenih dejavnosti]]> /novice/priporocilo-za-intenzivno-spiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-pred-ponovnim-odprtjem-storitvenih-dejavnosti-460.html Trbovlje, 14. decembra 2020 - V prihodnjih dneh naj bi vlada po daljšem zaprtju ponovno omogočila opravljanje določenih storitev, kot so firzerske in kozmetične storitve ter pedikure, odpirajo se tudi cvetličarne in avtopralnice ter določene druge storitve. Ob tem lastnikom lokalov, ki so bili dlje časa zaprti, priporočamo intenzivno spiranje vodovodnega omrežja. 

Številne ustanove in storitvene dejavnosti zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa v času razglasitve epidemije več tednov niso obratovale. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežje, kar lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje.

Lastnikom in upravnikom objektov v javni uporabi (tudi objekti za izvajanje higienske nege, poslovne stavbe …) priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedejo intenzivno spiranje hišnega vodovodnega omrežja, ki gaopravijo tako, da povečajo pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v objektu za najmanj 15 minut (hkrati se odprejo vse pipe za 15 minut).

Poleg tega priporočamo, da redna preventivna izpiranja hišnega vodovodnega omrežja izvajajo skozi vse leto, še posebej pa po vsakem obdobju, ko voda v omrežju dalj časa stoji (npr. na začetku delovnega tedna, po praznikih, po dopustu …).

Med rednim obratovanjem priporočamo tudi vsakodnevna higiena spiranja pip: vsak dan pred prvo uporabo naj voda na vsaki pipi teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debeline svinčnika) oz. toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali. To izvajamo tudi v gospodinjstvih, preden natočimo vodo v kozarec oz. skuhamo kavo ali čaj.

Več: NIJZ: Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVOD-19) https://www.nijz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-zacetkom-novega-solskega-leta

Zaprtje stavb, delov stavb ali njihova omejena uporaba lahko poveča tveganje za razrast bakterij Legionella spp. v hišnem vodovodnem omrežju
in drugih vodnih sistemih oz. napravah, vključno z napravami za klimatizacijo stavb z izhlapevanjem, bazeni, kadmi in drugo opremo, če z njimi ne ravnamo ustrezno. Zato je potreben pregled objekta, pri katerem se opredeli nove dejavnike tveganja za razmnoževanje legionel in na podlagi ogleda izdela Načrt za preprečevanje legioneloz (bolezni, ki jih povzroča ta bakterija).
Več: NIJZ: Preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju (COVID-19) https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-razmnozevanja-legionel-v-hisnem-vodovodnem-omrezju]]>
Mon, 14 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Prvi sneg: zimska služba na delu]]> /novice/prvi-sneg-zimska-sluzba-na-delu-459.html Sneg je pobelil deželo, kar pa ni presenetilo zimske službe, kjer so s pripravami ekip, opreme in materialov začeli že pred prvim letošnjim sneženjem.

Komunala Trbovlje zimsko službo izvaja na območju občine Trbovlje na vseh lokalnih cestah in večini krajevnih poti. Skupna dolžina lokalnih in mestnih cest zajema približno 120 km, pločnikov in javnih površin pa je okoli 52.000 m2, ki jih čistimo s štirimi kamioni in štirimi traktorji. Na območju krajevnih skupnosti pa je približno 65 km javnih poti, ki jih čistijo s šestimi traktorji.

Omeniti velja, da regionalne ceste na območju Trbovelj upravlja podjetje CGP Novo mesto, ki na teh cestah izvaja tudi zimsko službo in ostala vzdrževalna dela.
Prvo sneženje v sezoni 2020/2021

Na zimske razmere smo se na Komunali Trbovlje že predhodno ustrezno pripravili, zato prvo sneženje ni presenetilo ekip, ki so s preventivnim posipavanjem cestišč in ročnim posipavanjem stopnišč in pločnikov začele že včeraj dopoldne ob začetku sneženja.

Danes so ekipe zimske službe ob 2. uri zjutraj začele s pluženjem in posipavanjem cestišč, ob 7. uri zjutraj pa smo aktivirali še štiri ročne ekipe za čiščenje avtobusnih postaj, pločnikov, stopnišč in drugih javnih površin.
 


Naloge zimske službe

Zimska služba zajema pluženje snega, preventivno posipavanje s kalcijevim kloridom (CaCl) za preprečevanje poledice, odstranjevanje oziroma odvoz snega, čiščenje mrež in vtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge, čiščenje zasneženih prometnih znakov ter pluženje in odstranjevanje snega ter posipavanje proti poledici na vseh ostalih cestno-prometnih površinah.

Povprečna letna poraba soli znaša okoli 500 ton soli, 400 m3 peska ter 20.000 litrov kalcijevega klorida.

Zimska služba ceste in javne poti čisti glede na prioritete, ki so opisane na TEJ POVEZAVI.


Sneg nas ne preseneti

Vremenske napovedi so dandanes relativno točne, tako da nas sneženje ne preseneti in so naše ekipe vedno v pripravljenosti. Prav tako vse bolj opažamo strpnost pri občanih, ki se zavedajo, da ceste ne morejo biti takoj povsem očiščene. Kljub temu prosimo vse voznike, da upoštevajo spremenjene razmere na cestah ter dejstvo, da se naše ekipe po najboljših močeh trudijo zagotavljati prevoznost in varnost cest v vseh razmerah, kar pa ni vedno možno zagotoviti takoj.]]>
Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zima pred vrati: zaščitite vodomere pred zmrzaljo]]> /novice/zima-pred-vrati-zascitite-vodomere-pred-zmrzaljo-458.html Trbovlje, 1. december 2020 -  V teh dneh se temperature že spuščajo pod ledišče, kar lahko povzroči okvare vodomerov. Lastnikom vodovodnih priključkov zato priporočamo, da ustrezno zaščitijo vodomere ter s tem preprečijo poškodbe.

Nizke temperature so najpogostejši vzrok za poškodbe (pokanje) vodomerov, zato lastnikom priporočamo, da preverijo svoje vodomere in jih ustrezno zaščitijo. Vodomeri so namreč v lasti uporabnikov, ki nosijo tudi stroške vzdrževanja in popravil.

Če imate torej zunanji jašek z vodomerom, vam priporočamo, da preverite, ali je notranjost jaška (vključno s pokrovom) ustrezno izolirana ter vodomer morda še dodatno toplotno zaščitite z izolacijskim materialom (pena, izolacijska folija, stiropor, volna …). Kot preventivni ukrep priporočamo, da zagotovite ali vsaj občasni pretok vode po instalacijah ter da redno preverjate stanje svojih vodovodnih instalacij in vodomera.

Posebno pozornost velja nameniti rednemu nadzoru vodovodnih instalacij v objektih, ki niso v stalni uporabi (počitniški objekti itd.). Če pa teh objektov v zimskem času ne uporabljate, vam priporočamo, da vodo zaprete in izpraznite notranje instalacije. S tem boste preprečili zadrževanje in zamrzovanje vode v objektu ter morebitne poškodbe, ki bi ob tem nastale.

V primeru okvare čim prej pokličite na dežurno telefonsko številko vodovoda 041 758 568.]]>
Tue, 01 Dec 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Evropski teden zmanjševanja odpadkov letos posvečen nevidnim odpadkom]]> /novice/evropski-teden-zmanjsevanja-odpadkov-letos-posvecen-nevidnim-odpadkom-457.html Trbovlje, 21. novembra 2020 - Nevidni odpadki so osrednja tema letošnjega evropskega tedna zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki ga obeležujemo v tednu od 21. do 29. novembra 2020. 

Nevidni odpadki - to so tisti odpadki, ki nastajajo v proizvodnem postopku izdelkov, vendar jih pri nakupu izdelka ne vidimo in zato navadno nanje niti ne pomislimo. Vendar so v resnici tudi ti odpadki vidni in obremenjujoči za okolje. Spadajo med odpadke iz dejavnosti. Velikokrat gre za različne plastične odpadke, ostanke pri predelavi kovin in podobno. 

Namen ETZO je opozoriti na ogromne količine odpadkov, ki se skrivajo za proizvodnjo tudi najmanjših izdelkov (npr. v proizvodnji 200 g težkega telefona nastane 86 kg odpadkov). Dejanski negativni vpliv vsakega izdelka na okolje je tako veliko večji, kot si navadno predstavljamo. Za vsak izdelek se je porabljala čista voda, iz proizvodnje pa je pritekala onesnažena (virtualna voda, vodni odtis). Poleg tega so pri proizvodnji nastajali ogljikov dioksid in drugi toplogredni plini, ki so se sproščali v ozračje in pripomogli k segrevanju Zemlje (ogljični odtis).

Kako lahko vsak izmed nas vpliva na zmanjšanje količine nevidnih odpadkov?

Tako, da izdelka ne kupi, če ga res nujno ne potrebuje. Ali če izdelku, ki ga že ima, podaljša življenjsko dobo, npr. s popravilom. Ali če kupi izdelek za ponovno uporabo ali souporabo namesto nakupa novega izdelka. Več informacij o akciji je na voljo na povezavah: https://ewwr.eu/thematic-focus/2020-invisible-waste/
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11139/sl-vropski-teden-zmanjsevanja-odpadkov.pdf


]]>
Mon, 23 Nov 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Obratovanje trboveljske tržnice od 16. 11. 2020 dalje]]> /novice/obratovanje-trboveljske-trznice-od-16-11-2020-dalje-456.html Trbovlje, 17. novembra 2020 - Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji tudi od 16. 11. 2020 dalje dovoljuje obratovanje tržnic, vendar brez prodaje oblačil, obutve in tehničnega blaga. 
 
Na tržnicah se tako kot v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga.

Poleg tega je na tržnicah obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, razkuževanje rok, od 16. 11. 2020 dalje pa še zagotavljanje 10 m2 prostora na posamezno stranko.

Obiskovalce trboveljske tržnice naprošamo, da dosledno upoštevate vsa navodila ter da na tržnico vstopate s spodnje strani (vhod), zapuščate pa jo na zgornji strani (izhod), po potrebi pa tako kot pred trgovino tudi pred tržnico strpno počakate na vstop v vrsti.]]>
Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Poziv lastnikom parcel ob cestah, da odstranijo veje]]> /novice/poziv-lastnikom-parcel-ob-cestah-da-odstranijo-veje-455.html Trbovlje, 11. novembra 2020 - Veje, ki segajo na cestišče, ovirajo smetarska vozila pri zbiranju in odvažanju odpadkov. Lastnike zato prosimo, da jih čim prej odstranijo. 

V teh dneh lahko nekateri lastniki parcel ob dovoznih cestah v občini Trbovlje pričakujejo v svojih nabiralnikih obvestilo Komunale Trbovlje, da je potrebno odstraniti veje, ki segajo na cestišče. Naše podjetje pri odvozu odpadkov namreč opaža, da veje marsikje ovirajo dostop smetarskega vozila do odjemnih mest. Pričakovati je, da bo v primeru snežne odeje stanje še veliko slabše. Zato naprošamo lastnike parcel, na katerih rastejo ovirajoča drevesa in grmovnice, da čim prej oz. do konca meseca novembra 2020 odstranijo moteče veje. S tem bodo omogočili lažji dostop in zmanjšali možnost poškodb na vozilih.

Obvestilo je dano na podlagi 9. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 23/2020): »Lastniki zemljišč ob dostopnih poteh do prevzemnih mest morajo zagotoviti, da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda vozilu za odvoz odpadkov. Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani. Izvajalec z zadevo seznani pristojno inšpekcijsko službo. Če lastnik ovire ne odstrani, jo odstrani izvajalec na stroške lastnika na podlagi odločbe pristojne inšpekcijske službe (Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje).«]]>
Wed, 11 Nov 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Obnova povezovalne poti na pokopališču v Gabrskem]]> /novice/obnova-povezovalne-poti-na-pokopaliscu-v-gabrskem-454.html Trbovlje, 6. novembra 2020 – Povezovalno pot od osrednjega dela pokopališča pri fontani do jugovzhodnega dostopa do pokopališča bomo v novembru obnavljali, zato bo v tem času dostop omejen.

V torek, 10. novembra 2020, na trboveljskem pokopališču v Gabrskem začenjamo obnovo dotrajane povezovalne poti med karejema F in G, ki povezuje jugovzhodni dostop na pokopališče z osrednjim delom pokopališča pri fontani. V okviru obnove bomo zamenjali tampon in povezovalno pot na novo asfaltirali. Obnova poti je še zadnji del obsežne prenove pokopališča, ki smo jo izvajali v preteklem in letošnjem letu.
 
Na območju pokopališča sicer to ni edini projekt, ki ga trenutno izvajamo, saj v tem času gradimo tudi prizidek k pokopališkemu objektu, ki naj bi bil zaključen do konca leta 2020.]]>
Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Obvestilo: vloge za oprostilo stroška odvoza in obdelave komunalnih odpadkov]]> /novice/obvestilo-vloge-za-oprostilo-stroska-odvoza-in-obdelave-komunalnih-odpadkov-453.html Trbovlje, 4. novembra 2020 – Zaradi podaljševanja ukrepov ob epidemiji COVID-19 z novembrom spreminjamo sistem obravnave vlog za oprostilo stroška odvoza in obdelave komunalnih odpadkov.
 
Od novembra dalje je vloge treba oddati na posebnem obrazcu, ki ga najdete TULE. V kolikor vloga ne bo vložena pravilno (po izpolnjenem obrazcu), podjetje ne bo upravičeno do oprostitve stroška.
 
Vloga je stalna, vendar jo je treba oddati do zadnjega dne v tekočem mesecu, da se bo upoštevala še za tekoči mesec, v nasprotnem primeru jo bomo upoštevali za naprej do sprostitve ukrepov, ki omejujejo izvajanje dejavnosti.
 
Za podjetja oziroma organizacije, ki so vlogo že oddale, ponovna oddaja ni potrebna.
 
Vloge lahko pošljete: ]]>
Wed, 04 Nov 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zimski urnik odvoza bioloških odpadkov]]> /novice/zimski-urnik-odvoza-bioloskih-odpadkov-452.html Trbovlje, 30. oktobra 2020 - V novembru prehajamo v Trbovljah na zimski urnik odvoza bioloških odpadkov, kar pomeni, da jih bomo pri individualnih stanovanjskih objektih odvažali na 14 dni. Odvoz bomo izvajali ob lihih tednih (45., 47. …) oz. ob tednih, ko odvažamo tudi mešano komunalno embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom). Odvoz bioloških odpadkov bo tako potekal prvi teden v novembru in nato vsakih 14 dni. Zimski urnik bo trajal do konca marca 2021.

Občane ponovno naprošamo, da so pri ločevanju bioloških odpadkov čim bolj dosledni. Priporočljivo je oddajanje bioloških odpadkov v papirnatih vrečkah ali drugih biorazgradljivih vrečkah, ki zadržijo vlago in tako zmanjšajo možnost, da biološki odpadki primrznejo na dno ali steno zabojnika. V takem primeru lahko odpadki po praznjenju še vedno ostanejo v zabojniku, poveča pa se tudi možnost, da zabojnik pri praznjenju poči. Za zbiranje bioloških odpadkov pa ne uporabljajte navadnih plastičnih vrečk, saj zelo motijo proces kompostiranja in zmanjšajo kakovost nastalega komposta.]]>
Fri, 30 Oct 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ Na pokopališčih letos manj prižganih sveč]]> /novice/-na-pokopaliscih-letos-manj-prizganih-svec-451.html Trbovlje, 26. oktobra 2020 - V letošnjem letu bomo predvidoma na trboveljskih pokopališčih v Gabrskem, na Dobovcu in Sveti Planini prižgali skupno 18 ton nagrobnih sveč, v prejšnjih treh letih pa smo jih povprečno 24 ton letno.

Odpadne nagrobne sveče je potrebno ločeno zbirati in oddajati v reciklažo. Do konca septembra jih je tako naše podjetje z vseh treh trboveljskih pokopališč odpeljalo skupno 12,5 ton, do konca leta pa jih bo predvidoma nastalo še okvirno 5,5 ton, skupno torej 18 ton.

Deloma je to verjetno posledica posebnega leta 2020, ki ga je močno zaznamovala koronakriza, deloma pa tudi vse večje ozaveščenosti obiskovalcev pokopališča. V želji, da bi bile sveče okolju prijaznejše, se na tržišču pojavlja vse več vrst sveč iz različnih materialov: elektronske, steklene, papirnate, plastične za vačkratno uporabo. Vse vrste odpadnih sveč se zbira v zabojnikih za sveče. Obstaja možnost, da bo elektronske sveče kmalu potrebno zbirati posebej.

Ob letošnjem 1. novembru na pokopališču Gabrsko zaradi epidemije koronavirusne bolezni ne bo moč dobiti zastavic v sklopu ekološko-humanitarne akcije Manj svečk za manj grobov, ki jo že vrsto let organizira Dobrodelno društvo Fundacija svečka.

V letošnjem letu organizator zbira sredstva v dobrodelne namene s pomčjo SMS: do 1. novembra lahko pošljete SVECKA ali SVECKA5 na 1919. Več o akciji najdete povezavi https://manjsveck-manjgrobov.si/

Ob 1. novembru se pokojnim namesto s svečami raje poklonimo z lepo mislijo ter z darom v dobrodelne namene, ki bo reševal življenja.]]>
Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ Dan spomina na mrtve letos nekoliko drugače]]> /novice/-dan-spomina-na-mrtve-letos-nekoliko-drugace-450.html Trbovlje, 26. oktobra 2020 – V letošnjem letu bomo dan spomina na mrtve zaradi epidemije COVID-19 obeležili nekoliko drugače kot v običajnih razmerah. Javnih dogodkov ne bo, v ospredju pa bo skrb za zdravje.

Bliža se dan spomina na mrtve, ki ga vsakoletno obeležujemo 1. novembra. V dneh pred praznikom se številni odpravijo na pokopališča ter obiščejo in uredijo grobove svojih bližnjih. V letošnjem letu pa je epidemija COVID-19 zaznamovala tudi ta praznik in vplivala na to, kako ga bomo obeležili. Javne komemoracije z godbo, zborom in nagovori v letošnjem letu ne bo, z izjemo polaganja vencev.

Zaradi epidemije COVID-19 v letošnjem letu ne bo mogoče dobiti modrih zastavic uspešne ekološko-humanitarne akcije Manj svečk za manj grobov. Namesto tega organizator, Fundacija svečka, sredstva zbira s pomočjo SMS sporočil: do 1. novembra lahko pošljete SVECKA ali SVECKA5 na 1919. Več o akciji je na voljo na povezavi https://manjsveck-manjgrobov.si/.

Tudi električno vozilo v tem času zaradi zagotavljanja zdravja občanov še vedno ne obratuje. Na voljo pa bodo prenosne sanitarije, ki bodo v teh dneh začasno nameščene na pokopališču. Obiskovalce ob tem prosimo, da tudi v tem času dosledno ločujejo odpadke, ki nastanejo na pokopališču. Na voljo je dovolj zbirnih mest za odpadke ter namenskih zabojnikov, da bomo tudi v prazničnih dneh lahko odgovorno poskrbeli za okolje.

V teh dneh, ko si vsi prizadevamo za ohranjanje lastnega zdravja ter zdravja naših najbližjih, priporočamo vsem obiskovalcem, da razmislijo o času obiska pokopališča. Največ gneče na pokopališču pričakujejo zadnji oktobrski dan, zato je morda smiselno grobove obiskati že v dnevih pred praznikom ali v dnevih po njem. Tudi na tem mestu naj dodamo poziv obiskovalcem, da se na pokopališče odpravijo zgolj zdravi, v primeru slabega počutja pa naj obisk pokopališča raje prestavijo na primernejši čas.
 
 
]]>
Mon, 26 Oct 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[POMOČ PODJETJEM: OPROSTILO STROŠKOV ODVOZA IN OBDELAVE ODPADKOV]]> /novice/pomoc-podjetjem-oprostilo-stroskov-odvoza-in-obdelave-odpadkov-449.html Trbovlje, 23. oktobra 2020Razmere, s katerimi se soočamo ob ponovnem zaprtju oziroma omejevanju dejavnosti, so prizadele številne podjetnike. Na Komunali Trbovlje želimo po svojih močeh pomagati tistim, ki jim bo opravljanje dejavnosti v času ukrepov onemogočeno, zato jim omogočamo oprostilo odvoza in obdelave komunalnih odpadkov.

 
Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da so se številni podjetniki znašli v situaciji, ko jim je delo omejeno oziroma onemogočeno, s tem pa je zaradi izpada dohodka ogroženo tudi njihovo nadaljnje poslovanje. Ti podjetniki imajo zdaj možnost, da na Komunalo Trbovlje naslovijo vlogo za oprostilo stroškov odvoza in obdelave odpadkov. Oprostila bodo strokovne službe obravnavale individualno na podlagi prejetih vlog.

 
Vloge lahko pošljete:
Pomembne informacije:

- zadnji rok prejema vloge, da se le-ta upošteva za mesec oktober, je 3. 11. 2020
- v kolikor podjetje ne bo vložilo vloge, ne bo upravičeno do oprostitve stroška odvoza in obdelave odpadkov
- v primeru podaljšanja ukrepov je treba vlogo poslati mesečno, najkasneje do 3. dne v naslednjem mesecu]]>
Fri, 23 Oct 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje