Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Voda poročilo za leto 2018

 
Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) posredujemo uporabnikom
Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče za leto 2018
 
V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo pet oskrbovalnih območij:
  • 1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.442 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2018 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 438.623 m3 vode.
  • 2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.403 uporabnike in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Ve-rona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 380.468 m3 vode.
  • 3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.210 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz njih je bilo distribuiranih 166.282 m3 vode.
  • 4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2018 je bilo distribuiranih 1.720 m3 pitne vode.
  • 5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Fraj-le, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 23.870 m3 pitne vode.
 
Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive bakterije.
 
V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laborato-rij za zdravje, okolje in hrano, so bile v letu 2018 opravljene skupno 103 mikrobiološke analize, od tega 97 red-nih in 6 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 44, od tega 42 rednih in 2 občasni.
 
V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 31 rednih in 2 občasni mikrobiološki analizi. Opravljenih je bilo tudi 13 rednih fizikalno kemijskih analiz. V 3 vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili vsi vzorci skladni z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 9 vzorčenj, v vseh primerih je bila voda skladna.
 
V drugem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 26 rednih in 2 občasni mikrobiološki analizi. Poleg tega je bilo opravljenih še 13 rednih fizikalno kemijskih analiz. Zaradi prisotnosti koliformne bakterije 2 vzorca nista bila skladna in zdravstveno ustrezna. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 5 vzorčenj, vsi vzorci so bili skladni.
 
V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 23 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 11 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. 1 vzorec ni bil skladnen oz. zdravstveno ustrezen zaradi povišane motnosti. 5 vzorcev, odvzetih v okviru državnega monitoringa, je bilo skladnih.
 
V četrtem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 5 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna ter 2 redni fizikalno kemijski analizi, vse so bile skladne in zdravstveno ustrezne.
 
V petem oskrbovalnem območju (Vodovod Čeče), ki ga naše podjetje upravlja od januarja 2018, je bilo opravljenih skupno 13 mikrobioloških analiz, od tega 12 rednih in 1 občasna. Fizikalno kemijske analize so bile 4, od tega 1 občasna. Vsi vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni, razen v enem primeru, kjer se je pregle-dovala voda pred dezinfekcijo. Skladna sta bila tudi vzorca, odvzeta v okviru državnega monitoringa.
 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče zdravstveno ustrezna v letu 2018.
 
Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode