Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Splošno«:

V

Zanima me kdaj boste naredili cenik za 3 vrste gobov na pokopališču v Trbovljah. To vprašanje je bilo poslano tudi na svet občine Trbovlje, kjer so odgovorili, da morajo predlog prejeti od vas. Vi pa ste odgovorili, da ste podali predlog a je bil zavrnjen. Pozanimala sem se v nekaj krajih po Sloveniji in povsod imajo različne tarife za različne grobove in grobnice. Menim oziroma sem prepričana, da je dosti ljudi prizadetih, ker ni vseeno ali imaš grob žaro v steni, v zemlji ali klasičen grob. Tudi za vzdrževanje ni enako, čeprav sem dobila odgovor, da je pač vzdrževanje celotnega pokopališča, a ljudje se pač samo odločijo kako bo pokojnik pokopan. Torej, bi prosila, da to tudi že enkrat uredite.

O

Komunala Trbovlje, d.o.o.  je že septembra 2004 poslala predlog spremembe cen najemnine grobov z diferenciacijo cen glede na tip groba na Občino Trbovlje. Cena naj bi zajemala stroške najema same grobne parcele ter stroške vzdrževanja grobov. V slednjo postavko bi bilo zajeto del stroškov letno-zimskega vzdrževanja pokopališkega parka, poti in odvoz odpadkov (uvelo cvetje, ostanki od sveč itd.) Pri tem je potrebno poudariti, da pokopališče v Gabrskem ni tipično glede na ostala pokopališča v Sloveniji. Ker je novejšega datuma nastanka, je urejeno s precej zelenja in drevja, kar je potrebno redno vzdrževati. Stroški najema same grobne parcele tako imajo dejansko manjši vpliv na skupno ceno najemnine grobov in vzdrževanja. To dejstvo je očitno imelo vpliv na odločitev strokovnih služb Občine, da naš predlog o uveljavitvi diferencirane za najem grobov niso podprli.

V

V stanovanjski hiši smo si uredili dve stanovanji in želimo imeti ločeni števec za vodo. Hiša je stara 20 let in ima vse potrebne priključke in dokumentacijo. Ali se ločeni števec šteje kot novi priključek in je potrebno za to plačati komunalni prispevek? Koliko moram plačati in kakšen je postopek, da mi uredite ločeni števec za vodo?

O

Za primer, ki ste ga opisali vam ni potrebno plačati komunalnega prispevka. Na Komunalo Trbovlje, d.o.o. morate poslati ali dostaviti vlogo za soglasje za priklop vodomera. Vlogi priložite tehnično dokumentacijo, na osnovi katere ste izvedli spremembo v objektu.
 
Način in pogoji za priklop bodo opisani v soglasju. Več informacij lahko dobite  na 56 53 120 (od 7.00 do 15.00 ure) ali na 031 414 470 v istem terminu.

V

Alli se da urediti delni odpis obresti? Kako se obresti računajo oziroma koliko znašajo na dan?
 

O

Verjetno so z obrestmi mišljene zamudne obresti. Zamudne obresti se zaračunajo od datuma zapadlosti do datuma plačila in sicer v višini, ki je  v skladu z Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Predpisana obrestna mera, ki velja od 1. 7. 2011, znaša 9,25 odstotkov letno in je objavljena v Uradne listu št. 54/2011 z dne, 4.7.2011. Zamudne obrasti se izračunajo po obrestnem računu.
Obresti ne odpisujemo niti delno, niti v celoti.

V

Kljub temu, da nisem lastnik stanovanja bi želel prejemati račun za komunalne storitve na svoje ime. Zanima me katero dokumentacijo potrebujem da uredim zadevo?
 

O

V primeru, da želite prejemati račune za komunalne storitve na svoje ime, kljub temu da niste lastnik nepremičnine potrebujete pisno dovoljenje lastnika, da lahko računi prihajajo na vaše ime. S tem potrdilom lahko potem v info pisarni uredite zadevo vsak delavnik med 8 in 12 uro.
 

V

Sem lastnik stanovanja na Kešetovi 15 A v Trbovljah in me zanima zakaj mi vsak mesec zaračunte 10 m3 porabljene vode. Smo tri osebe v gospodinjstvu. Zanima me tudi možnost vgradnje merilnikov za merjenje porabe tople in hladne vode kljub temu, da ga noben v stavbi še nima?

O

V večstanovanjskem objektu poraba glavnega vodomera razdeli po številu prijavljenih oseb v stanovanjih. Kot smo opazili, nimate fiksne porabe 10 m3, saj se vam poraba na računih mesečno spreminja. Odvisna je od popisa glavnega vodomera.

Za hladno vodo si lahko vgradite interni vodomer (zahteva: povezane vse porabe na vodomer in veljavna plomba vodomera, ki je trenutno 5 let). Tople vode pa v vašem objektu nimate. Za merjenje toplotne energije pa imate vgrajen interni kalorimter. Mesečni popis internih kalorimetrov na vašem naslovu izvaja pooblaščena popisovalka, ki nam nato odda stanja internih kalorimetrov.

V

Oglašam se v imenu mnogih Trboveljčanov, ki jih moti enormno soljenje in posipavanje prometnih površin s strani vaše zimske službe. Vsi vemo, da je preventivno posipanje in soljenje v zimskem času vsekakor potrebno vendar ne v takšni obliki in obsegu kot se to dela v vaši zimski službi.

Za primer navajam zadnja dva dni: Nikjer nobenega snega, temperatura zjutraj +2°C, vaši tovornjakarji pa veselo solijo in posipavajo kot, da bi bilo pol metra snega! Ljudje se sprašujemo, če ste normalni in kdo sploh daje takšna navodila?

Verjetno obstajajo predpisi o vzdrževanju prometnih površin v zimskem času, ki pa se jih  očitno na Komunali Trbovlje
nihče ne drži oziroma noče držati. Nadalje, na pločnikih je toliko peska, da človek ne ve ali se slučajno ne sprehaja po kamnolomu (obstaja velika nevarnost zdrsa - še posebej pri starejših ljudeh)… dalje… pesek prav tako maši in uničuje kanalizacijske objekte, ki po vsej verjetnosti niso namenjeni mašenju temveč odvodnavanju cestišč...dalje… zaradi soli so ceste tudi v suhem in sončnem vremenu (+15°C) mokre in spolzke in kot takšne za promet izredno nevarne (sol nase veže vlago – posledično mokra in spolzka cesta).

Sol uničuje tudi ceste, ki so pri nas v Zasavju že tako in tako v katastrofalnem stanju, uničuje vegetacijo (zelenice, drevesa…), sol in pesek uničujeta avtomobile...skratka, da ne bom dolgovlačil... nihče vam ne oporeka, če se zimska služba opravlja po navodilih oziroma predpisih, če pa se to dela kar tako po domače ter zraven še količinsko pretirava, pa je to nekaj nesprejemljivega!

Osebno se zaradi službenih dolžnosti veliko vozim po vsej Sloveniji, vendar takšnega katastrofalnega stanja kot ga vidimo pri nas v Trbovljah (pesek in sol vsepovsod po cestišču, obcestnih jarkih, pločnikih, zelenicah…) ni zaslediti prav nikjer. Ja, takšno je mnenje velike večine Trboveljčanov, zato vas javno sprašujemo: Zakaj se tako dela?

O

Zimska služba (v nadaljevanju ZS) v občini Trbovlje se izvaja skladno s programom ZS. Za posipne materiale se uporablja mešanica soli in peska ali mokri posip s kalcijevim kloridom. Pregled cest izvaja operativni vodja ZS
preko pregledniške službe. Skladno z ugotovitvami na terenu in vremenskimi napovedmi se odloči za ukrepe. Opažanja o razmerah mu sporoča tudi policija preko svojih ekip ali center za obveščanje, preko opozoril ki jih posredujejo občani. Vsaka takšna informacija se preveri preko pregledniške službe in ustrezno ukrepa.

Zavedati se je potrebno, da je občina Trbovlje po svojih karakteristikah terena precej specifična. Temperaturne razlike med nižjimi in višjimi nivoji kjer se izvaja zimsko vzdrževanje javnih cest so tudi več kot 5°C, zato so vaše navedbe o 2°C lahko zelo varljive.

Strinjamo se z vami, da je na pločnikih in cestah ogromno peska, ki ostaja od predhodnih akcij. Pesek se s časom "razvozi" in se zadrži ob robu cestišča, kjer ne opravlja več svoje funkcije. Po potrjenem programu izvajanja ZS s strani občine Trbovlje se predvideva le enkratno čiščenje cestnih površin in to po končanju zimskega vzdrževanja cest po 15. marcu. Z večkratnim čiščenjem bi si delo po končani zimi zelo olajšali. Žal pa veljavni Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ne zavezuje občine po sprotnem čiščenju. Za več informaciji se lahko obrnete na predstavnike občine zadolžene za vzdrževanje cest.

Izvajata se dve vrsti posipa. Uporabo posipa pa pogojuje vremenska napoved in stanje vozišča. Kadar so ceste suhe, predvidevajo pa se nizke temperature z možnostjo nastanka poledice zaradi različnih vzrokov ( slana, megla, leden dež..) se izvede mokri posip s kalcijevim kloridom, ki prepreči nastanek poledice do -15°C in zdrži nekaj dni. V kolikor se predvideva sneženje, ki prehaja iz dežja se takšen posip ne more uporabiti, saj zaradi izpiranja površine sol ne
opravlja več svoje funkcije in bi bil ukrep brez učinka.  V takšnem slučaju se pristopi k posipu  mešanice soli in peska in se prične izvajati, ko zapade do 10 cm snega. Včasih se posip izvede prej, predvsem na avtobusnih progah, hribih in bolj frekventnih cestah.

Takšen primer smo imeli ob nedeljskem sneženju, ko je med 21:00 in 21:30 zapadlo od 1-7 cm snega, odvisno od predelov. Posip se je izvedel, ker so bile skladno z vremensko napovedjo predvidene temperature v nižinah do -2°C na višjeležečih predelih pa ustrezno nižje. Glede na to, da v drugi polovici januarja in začetku februarja ni bilo snežnih padavin in nizkih temperatur, se v tem obdobju posipanje ni izvajalo. Posledično so bile ceste nesoljene in brez peska na vozni površini, ki je nujen za dober oprijem vozil.

Komunala Trbovlje d.o.o., kot izvajalec zimskega vzdrževanja javni cest izvaja zimsko vzdrževanje javnih cest v interesu preprečevanja nastanka poškodb udeležencev v prometu. Verjamemo, da se veliko Trboveljčanov z izvajanjem ZS ne strinja in jih nekaj snega na cestiščih ne moti, ogromno pa je tudi takšnih, ki gredo v drugo skrajnost in ceste zanje nikoli niso dovolj posute ( odvisno od stanja zimske opreme na vozilih). Še naprej  bomo ukrepali skladno z veljavno zakonodajo s tega področja in se hkrati trudili, da bi bilo čim več ljudi zadovoljnih.

V

Ali je možno začasno odjaviti komunalne stroške?

O

Začasna odjava komunalnih storitev je možna. To storite tako, da nam dostavite ustrezen uradni dokument (potrdilo o začasnem bivališču, odselitev, ...), ki dokazuje, da na obravnavanem naslovu v času odjave ne živite.

1 2 3 4