Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Splošno«:

V

Prosim za pojasnilo v zvezi z ogrevanjem. Dobili smo letno poročilo ogrevanja stanovalcev celotnega objekta. Na njem se ne najdem.Od 20 stanovanj je bilo pol leta eno prazno,skupaj je napisano 46 stanovalcev.Po mojem preštevanju pa jih je lani bilo 49. Ne vem kako to, ali se ne prijavijo ali kaj? Letos pa jih je še 5 več, saj so se v prazno stanovanje vselili 4 osebe, ena družina pa je dobila dojenčka. Poleg tega pa je ena družina imela okrog 2 leti pri sebi še 2 osebi, ker gradijo hišo, pa so stanovali pri otrocih. Vprašam vas, kdo je pristojen za ekzaktno evidenco oseb v bloku in kam se obrniti da dobim tovrstno evidenco?

O

Za prijavo in odjavo števila oseb za obračun komunalnih storitev upoštevamo prijave in odjave, ki jih stranke urejajo v naši prodajni službi. Če se število ne ujema nam lahko preko upravnika dostavite pravilne podatke.

V

Spoštovani ! Umerjanje števcev za mrzlo in toplo vodo se je izvedlo vsakih 5 let. Postopek so opravile vaše službe. Zanima me kaj je novega na tem področju ? Hvala. Lp Silvo

O

Spoštovani! Novosti na tem področju ni. Še vedno je v veljavi Pravilnik o postopku overitve meril (UR l. RS št. 97/2014).

V

Zanima me če lahko poskrbite za košnjo občinskega zemljišča med individualno hišo na Vreskovem 8 a in cesto.

O

Košnja zelenic se izvaja po planu glede na kategorizacijo, ki jo je pripravila Občina. Zelenica, ki jo navajate, spada v III. kategorijo. V kolikor ne bo prehudih težav z vremenom, bo pokošena v začetku prihodnjega tedna.

V

Zakaj ni elektronske prijave za PDF obliko e-računa in če je potrebna ob prijavi na PDF e-račun še enkrat prijava za plačevanje preko trajnika.

O

Urejanje oziroma naročanje na e-račun preko našega portala še ni omogočeno. Lahko pa naročilo izvedete preko elektronske pošte tako, da nam pošljete izpolnjeno in podpisano Vlogo za izdajo PDF oblike e-računa.

V kolikor že imate urejeno plačevanje preko SEPA direktne obremenitve (nekdanji trajnik) vam z naročilom na e-račun glede tega ni potrebno urejani nič, saj z e-računom oziroma pdf obliko računa spremenite le način dostave računa ne pa način plačila.

V

V Trbovljah so se naši najemojemalci odselili, sedaj je stanovanje prazno. Sedaj bomo to stanovanje renovirali in prodali. Zanima me kako je sedaj s plačevanjem vode in odpadkov, saj stanovanja ne bomo prodali v mesecu dni? 

O

Potrebno je narediti pisno odjavo (s strani lastnika). Lastnik lahko pošlje dokument, ki izkazuje prenehanje najemnega razmerja (zapisnik) ali naredi odjavo na Komunali (v INFO pisarni). V primeru, da je stanovanje prazno se lahko odjavi storitev odpadki in voda. Stranka pa je dolžna plačevati fiksne stroške (ogrevanje-priključna moč in strošek omrežnine pri vodi). Glede na to, da ima stranka svoje odštevalne števce in se stanja niso javljala je potrebno le te popisati in sporočiti odčitke v prodajno službo (telefon 03 56 53 139 ali na odzivnik 03 56 53 130).

V

Za december 2014 sem prejela položnico od Komunale - stroški za 1 osebo, brez ogrevanja za znesek 45,12 €. Račun za elektriko pa za znesek 48,69 €. - stanovanje v velikosti 45 m2 ogrevam na elektriko, bojler je vključen 24 ur neprekinjeno, likam , perem, kuham na elektriko in uporabljam vse druge električne priključke. Kako je možno, da je komunalna storitev za 1 osebo (poraba vode 4m3 mesečno) v Trbovljah tako draga?

O

Vaše vprašanje je zelo neobičajno, kajti primerjate dobavitelja, ki vam dobavlja in zaračunava 4 različne storitve (Komunala Trbovlje d.o.o.) in dobavitelja, ki vam dobavlja in zaračunava zgolj eno storitev (dobavitelj električne energije).

Na našem računu imate v znesku 45,12 € zaračunano:

  • Vodo in storitve, ki se nanašajo nanjo v višini             4,08 € brez DDV
  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v višini               7,29 € brez DDV
  • Ogrevanje v višini                                                            21,88 € brez DDV
  • Ravnanje z odpadki v višini                                             5,46 € brez DDV
  • DDV v višini                                                                       6,41 €                     
  • SKUPAJ                                                                          45,12 € z DDV

Kot je razvidno iz računa, je zgolj strošek dobavljene pitne vode 4,08 € brez DDV. Seveda pa količina dobavljene pitne vode vpliva na višino odvajanja in čiščenja odpadne vode, kar je druga postavka na vašem računu in skupaj znaša 7,29 € brez DDV.

Tretja postavka je ogrevanje in sicer priključna moč, variabilni del ogrevanja in vsi prispevki, kar skupaj znese 21,88 € brez DDV.

Četrta postavka je ravnanje z odpadki  - mešanimi in biološkimi. V to spada tako zbiranje in odvoz kot odlaganje in obdelava, ter seveda vse dajatve. Ta postavka pa znaša 5,46 € brez DDV.

Skratka – za skoraj isti znesek kot je znesek položnice za elektriko koristite bistveno več storitev. Torej  to ni zgolj znesek za porabljenih 4 m3 vode.

V

Danes, in že včeraj, se opravljajo dela na vodovodu pred stanovanjskim blokom na Trgu revolucije 20. Danes, torek 21. oktobra, smo stanovalci ostali brez dostopa do vode iz vodovoda. Po kontaktu z osebo pristojno za vodovodno omrežje je bilo rečeno, da je bila vsa stvar obveščena preko obvestila na vratih. Stanovalci ne zmoremo spremljati dogajanja v stopnišču in vseh obvestil na oglasni deski saj smo dopoldan v službah. Po pogovoru z sosedi nihče ni opazil obvestila na vhodnih vratah. Po telefonskem pogovoru z osebo vašega podjetja naj bi voda že tekla, a v trenutku ko se obračamo na vas in je že tega več kot pol ure je še vedno ni. Prosimo spremenite vaš odnos do kupcev.

O

Upravniško podjetje Spekter, d.o.o. nas je pred časom obvestilo, da želijo v imenu lastnikov večstanovanjskega objekta Trg revolucije 20, 22 prestaviti vodomera za merjenje porabe pitne vode, ker se  trenutno nahajata na neustreznih mestih pod stopniščema. Prestavila se bosta v nov vodomerni jašek izven objekta.

Za izvajalca del so izbrali podjetje Ahac, d.o.o., Trbovlje. Ker potek trase interne inštalacije po objektu ni bil natančno poznan je bilo dogovorjeno, da bo Komunala z zapiranjem in odpiranjem glavnega zapornega elementa pomagala izvajalcu k ugotovitvi poteka trase interne inštalacije. To se je tudi izvedlo, vendar je izvajalec pri iskanju poškodoval vodovodno cev tako, da je bilo potrebno še enkrat zapreti vodo.

Pri omenjenem posegu se je ugotovilo, da je tudi priključna cev izven objekta, ki je v upravljanju Komunale, v precej slabem stanju. Zato smo se odločili, da bomo tudi ta del vodovodne napeljale obnovil. Poseg se bo izvedel 24.10.2014. dobava vode bo motene predvidoma od 8.00 do 11.00 ure. O tem smo 23.10. obvestili stanovalce z obvestilom na vhodnih vratih.

V

Zakaj usakic sami povisite racun na poloznici ker ste rekli da bomo samo smeti placali ker samo v dobrem s vodom prosim za odgovor.

O

V kolikor ste mislili vprašati naslednje: Zakaj sami povišate račun (oz. ste mislili zaračunamo porabo vode), saj ste obljubili, da bomo plačali le smeti, ker je voda v preplačilu, je odgovor:  

Kot imetnik internega vodomera morate mesečno javljati njegovo stanje porabe, da ne prihaja do razlik. V vašem primeru je res, da imate preplačilo glede na javljeno stanje v mesecu maju 2014. Če bi redno javljali stanje vodomera, bi imeli porabo nič in obračun samo za smeti in omrežnino. Iz javljenega stanja internega vodomera bi bilo razvidno, da je obračunano več kot dejansko porabljeno. Ker pa stanja zopet ne javljate, se vam obračuna določen odčitek na podlagi obračunanih polletnih porab.

V

Zanima me zakaj so v Trbovljah v poletnih mesecih tako drage komunalne storitve, saj plačujemo skoraj toliko kot v drugih obcinah v zimskem obdobju.

O

V zvezi z vašim vprašanjem glede obračuna in višine zneskov posameznih zaračunanih postavk vas obveščamo, da se postavke (storitve) zaračunavajo po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter izdelanem Elaboratu na osnovi te Uredbe. Osnova za obračun pa je tudi Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Trbovlje. Iz vašega mesečnega računa je razvidno, da večji strošek predstavlja omrežnina. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo na območju občine.

Omrežnina se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključka, določenim z močjo vodomera in pretokom v m3/h. Za večje dimenzije priključka veljajo faktorji po pravilniku. V vašem primeru gre za vodomer tip MEITWIN 100 mm (20mm) pri katerem je faktor pri vodi omrežnina 100 in prav tak faktor je pri odvajanju omrežnina in čiščenju omrežnina.

Omenjeni faktor se deli s skupnim številom uporabnikov v stavbi in vaš delež (2,439) je prikazan pri posamezni storitvi pod količina EM. Velikost vodomera za vaš objekt, kakor tudi za ostale objekte je določil projektant v projektni dokumentaciji, na kar pa Komunala ni imela in nima vpliva.

Ostale storitve (hladna in topla voda) imate obračunane po dejanski porabi vašega odjemnega mesta - gospodinjstva (skladno z vsakomesečnim javljanjem stanja), odpadke (za 3 člansko gospodinjstvo) pa enako kot vsi uporabniki v občini Trbovlje in sicer kg/oseba mesečno, kar je razvidno tudi iz vašega računa pod postavko odpadki od pozicije 10 do pozicije 17.

Glede vaše primerjave višine zneskov računov z ostalimi občinami v poletnem in zimskem času pa vam sporočamo, da ne razpolagamo z navedenimi podatki in vam tega žal ne moremo komentirati oziroma pojasnjevati.

V primeru dodatnih informacij smo vam na razpolago na tel. štev. 03 56 53 139 (Igor Vodišek) ali na štev. 03 56 53 126 (Informacijska pisarna).

V

V stanovanju bom na novo napeljeval cevi za mrzlo vodo,hkraati pa vgradil novi ustrezni števec. Po končanem delu bi zaprosil Komunalo Trbovlje, da pregleda števec ter ga odčita ter zaplombira. Je moje razmišljanje pravilno? Ali morate vgraditi števec vi ali kdo? Ga lahko kupim jaz ali mora biti vaš in vaša cena za vztavitev števca?

O

Interni odštevalni vodomer lahko vgradite sami. Ko bo vodomer vgrajen nas kontaktirajte na 03 56 53 108, da se dogovorite za kontrolni pregled. Naš popisovalec bo pregledal vezavo in popisal plombo veljavnosti vodomera.

1 2 3 4