Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Ogrevanje«:

V

Stanovalci večstanovanjskega objekta bi želeli preveriti, če je potrebno za popis kaliometrov za novo kurilno sezono najeti podjetje, ki bo vršil popis glede na zakonodajo ali lahko popis kaliometrov izvaja naš predstavnik in stanje sporoča sam na komunalo?

O

Zadnji rok za uskladitev načina delitve toplotne energije in sprejetje sporazumov v skladu z Energetskim zakonom (ur. l. RS št. 27/2007 in 70/2008) ter s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 7/2010) za večstanovanjske objekte je bil naveden v 28. členu Pravilnika, in sicer 30. 9. 2011. Kazen za posameznega etažnega lastnika, ki krši Pravilnik (se pravi, nima obračuna usklajenega s Pravilnikom) je 200 €. Že leta 2007 smo upravnikom poslali mnenje Ministrstva za okolje in prostor, ki navaja, da bi morali vsem takim objektom zaračunavati toplotno energijo na osnovi oziroma po ključu neto ogrevalne tlorisne površine. Upravnike smo na to tudi že večkrat opozorili.

Glede na to, da sklepanje sporazumov ni kratkotrajen postopek, bomo še vedno delovali po našem načelu – uporabnikom prijazno podjetje. Z upoštevanjem mnenja Ministrstva bomo pričeli z naslednjo ogrevalno sezono, brez izjeme in dodatnih pozivov, torej s 1. 9. 2014. To se pravi, da moramo prejeti sklenjene in veljavne sporazume ter podpisati pogodbo o izmenjavi podatkov z izvajalci obračuna najkasneje do 1. 8. 2014.

Kot določa 6. točka v 3. členu Pravilnika je lahko izvajalec delitve stroškov za toploto (v nadaljevanju: izvajalec delitve) pravna ali fizična oseba, ki izvaja delitev celotnih stroškov za toploto oziroma gorivo stavbe na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Izvajalec delitve je lahko tudi upravnik stavbe, dobavitelj toplote ali upravljalec skupne kurilne naprave. V kolikor je vaš predstavnik usposobljen delitev toplotne energije izvajati skladno s Pravilnikom (določitev korekcijskih faktorjev, podpis sporazuma, izvajanje delitve,…), potem bi lahko delitev izvajal vaš predstavnik. V nasprotnem primeru pa je potrebno najeti podjetje, ki bo izvajalo delitev.

V

Živimo na naslovu Trg revolucije 15 z dvoletnim otrokom. Zanima me zakaj ogrevanje ne deluje, saj imamo v stanovanju že 3 dni mrzlo. Najhuje je ponoči.

O

Komunala Trbovlje, d.o.o. je v letošnjem letu pričela s kurilno sezono 8. oktobra. Temperatura vode ogrevanja se uravnava v odvisnosti od zunanje temperature, kar pomeni, da je ob nižni zunanji temperature višja ogrevalna temperatura in obratno - višja je zunanja temperatura nižja je ogrevalna temperatura.

Nastavitev avtomatike in posledično temperature se izvaja v dogovoru z upravnikom, ki upošteva mnenje in želje večine stanovalcev posameznega objekta.

Vsako nastavitev je možno spremeniti samo na podlagi naročila upravnika, zato se naj posameznik o težavah z ogrevanjem obrne na upravnika.

V

Lahko bi napisali, da se je ogrevanje, res pocenilo. A zaradi davka je končna cena žal večja. 15.junij z 20 % davkom je 85,0925 EUR, 15.oktober z 22 % davkom pa 85,7218 EUR. Ali ni ogrevanje dražje?

O

Zadnji veljavni cenik pred pocenitvijo ogrevanja s 1.10.2013 je iz datuma 1.7.2013. Zato je zadnja veljavna cena pred pocenitvijo za 1 MWh 86,5107 EUR (z 22 % DDV), kar je več od trenutno veljavne, ki znaša 85,7218 EUR (z 22 % DDV), torej ogrevanje ni dražje. Res pa je, da so se s 1. 7. 2013 spremenile vse cene zaradi višje davčne stopnje, na kar pa nimamo vpliva.

V

Zanima me zakaj se ogrevanje zopet draži (minimalno). Lani, če se ne motim je bilo nekaj govora, da se lahko ogrevanje celo poceniti, ker se manjša pretok (zaradi manjšega preseka vročevodnih cevi) s tem pa tudi izguba. Ali ni plin cenejši?

O

Cena ogrevanja se je s 1. 10. 2013 znižala za 0,91 % in se ni zvišala. Prav tako se je s 1. 10. 2013 občutno znižala cena tople vode in to za kar 30 %. Cene ogrevanja in tople vode so že od leta 1993 pod kontrolo Vlade RS, kar pomeni, da nam Vlada predpisuje način in višino spreminjanja cen. Sam izračun je narejen na osnovi Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS št. 33/2013). Cena ogrevanja in tople vode pa se spreminja glede na spremembo cen energentov, potrebnih za proizvodnjo le-te. Prav tako izvajamo in bomo izvajali ukrepe za zmanjšanje izgub na našem omrežju, kar bo imelo v prihodnosti vsekakor pozitivne učinke.

Cenik je obljavljen na naši spletni strani.

V

Kdaj začnete letos z ogrevanjem?

O

Kriterij za začetek ogrevalne sezone je enak, kot je bili do sedaj. To pomeni, da z ogrevanjem začnemo ko je zunanja temperatura ob 21.00 uri trikrat zapored pod 12 °C.

V kolikor bo držala vremenska napoved bo to v letošnjem letu (2013) v sredo, 2.oktobra.

V

Zanima me za koliko se bo pocenilo ogrevanje, sedaj ko dobavitelji znižujejo ceno plina za več kot 20 odstotkov. V primeru, da znižanja ne bo me zanima zakaj? Poleg tega še prosim za odgovor zakaj nikoli ne odgovorite na večkrat zastavljeno vprašanje in sicer kako, da kogeneracija ne znižuje cen ogrevanja in tople vode za nas uporabnike?

O

Naj vam na vaše vprašanje najprej razložimo, zakaj je do pocenitev sploh lahko prišlo. Kupci zemeljskega plina (ZP), med katerimi smo tudi mi, smo imeli do letos z edinim dobaviteljem ZP (monopolistom) podpisane dolgoročne pogodbe o dobavi ZP. Po teh pogodbah smo namreč morali nabavljati plin, brez možnosti vpliva na cene. Letos se je trg ZP sprostil in nanj so vstopili novi dobavitelji. Na srečo se je nekaterim kupcem prav v tem letu dolgoročna pogodba o dobavi ZP iztekla. Med temi kupci smo bili tudi mi, saj nam je pogodba potekla s 1.10.2012. Zaradi sprostitve trga smo tako imeli proste roke za iskanje novega dobavitelja ZP in pogajanja o ceni. Pogajanja so bila tudi za nas uspešna, saj smo s 1.10.2012 znižali ceno MWh (variabilnega dela) ogrevanja za gospodinjstva in ustanove za 19,08 %, za industrijo pa 35,58 %. Cene gospodinjstev, ustanov in industrije smo tako poenotili na osnovi sklepa nadzornega sveta. S tem ukrepom želimo vsaj delno pomagati gospodarstvu v Trbovljah. Cena m3 tople vode pa se je znižala za 22,09% za gospodinjstva in ustanove ter za 38,02% za industrijo, saj smo tudi tu ceno poenotili.

Omenjene spremembe smo objavili tako v Uradnem vestniku Zasavja, kot na Radiu KUM Trbovlje, seveda pa je nov cenik objavljen tudi na naši spletni strani. Na računih za mesec oktober (ki jih prejmete novembra) pa bo prav tako napisano to obvestilo.

Kogeneraciji sta bili zgrajeni na osnovi kredita oz. leasinga, ki ga je oz. bo potrebno vrniti. Ko bo kredit odplačan ter sanirano vročevodno omrežje pa bi se moralo to poznati tudi pri ceni, če bo cena plina in elektrike na trgu v ustreznem razmerju. Vročevodno omrežje je namreč bilo zgrajeno za 110 MW. Na omrežje je priključeno cca. 45 MW. Odjem se vsako leto zmanjšuje zaradi obnove objektov, varčevanja, vgradnje delilnikov, propada podjetij.... Izgube na omrežju pa ostajajo oziroma se v odvisnosti od manjše prodaje povečujejo. Sanacija dela predimenzioniranega vročevoda naj bi se izvedla v štirih letih.

V

Živim na naslovu Kešetovo 12 A. Skozi celotno kurilno sezono opažam, da plačujem(o) veliko izgubo toplotne energije, kljub temu, da so vse cevi do stanovanj izolirane. Zaradi službene odsotnosti meseca februarja nisem uporabljal stanovanja, zato sem zaprl glavni venti. Zaračunano sem imel 0,00 MWh porabe, strošek izgube pa slabih 30 € !?! (Tu ni vključena priključna moč 14 €).

Kako je možno da prihaja do takšnih izgub ob izoliranih ceveh? Kje torej prihaja do takšnih izgub in ali smo porabniki za to krivi? Še nekaj me zanima; kako je možno, da na Obrtniški ulici - objekt škratovina, kjer živita starša v celotni kurilni sezoni nista porabila toliko kot plačam jaz samo izgube, kljub temu, da sta uporabljala centralno ogrevanje več kot jaz in v njihovi stavbi ni niti ene cevi, ki bi bila izolirana?

O

V objektu, ki ga omenjate se obračun izvaja skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Izvajalec obračuna za ta objekt je podjetje IBT Strojne Napeljave d.o.o., ki nam vsak mesec pošilja delitev in izračun porabe za posamezno odjemno mesto (stanovanje). Komunala Trbovlje d.o.o. izvajalcu obračuna v ogrevalni sezoni vsak mesec pošlje podatek o porabi na glavnem kalorimetru (poraba toplotne energije za cel objekt). Izvajalec obračuna nato na osnovi vaših mesečnih podatkov, ki jih odčita na internih kalorimetrih opravi delitev in izračun za vsako posamezno stanovanje skladno s Pravilnikom. Ta izračun nam nato izvajalec obračuna tudi posreduje in je osnova za mesečno izdajo računov za ogrevanje. Tako ste imeli v mesecu februarju po podatkih, ki smo jih prejeli s strani IBT Strojne napeljave, zaračunanih za 0,260 MWh ogrevanja, v znesku 26,15 EUR.

V primeru, da dvomite v pravilnost obračuna s strani IBT Strojne Napeljave, boste morali vprašanje nasloviti nanje. Kontaktna oseba je g. Andrej Naglič, tel.: 051-437-729.

Kljub temu, da ste morda imeli po vašem internem kalorimetru ničelno porabo (t.i. "variabilni del"), pa se del skupnih stroškov (t.i. "fiksni del") za ogrevanje razdeli na delež ogrevane površine - vi ta del imenujete izguba. V zvezi s tem pa Pravilnik v 15. členu določa: "Stroški za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se v višini najmanj 60 % in največ 80 % razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi 10., 11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli na delež ogrevane površine.". Višina tega deleža je odvisna od skupne porabe objekta ter višine določenega procenta za razdelitev stroškov na posamezne dele stavbe na delež ogrevane površine.

V

Zanima me trajanje kurilne sezone; kdaj boste (ste) končali z ogrevanjem? Po podatkih na internetu naj bi kurilna sezona trajala v času, ko je povprečna temperatura pod 12 stopinj Celzija. Zapisana definicija je zelo ohlapna in navaja, naj bi se kurilna sezona predvidoma zaključila, ko temperatura trikrat zaporedoma preseže 12 stopinj ob 21. uri v prvi polovici leta in nato ni več trikrat zaporedoma 12 stopinj ali manj. Glede, da so bile pretekli teden najvišje dnevne temperature nad 25 stopinj Celzija in krepko nad 12 °C ob 21. uri menim, da ogrevanje ni več potrebno.

O

Ogrevalna sezona traja od 15. septembra do 15 maja. Z ogrevanjem začnemo ko zunanja temperatura ob 21 uri trikrat zaporedoma pade pod 12 °C, oziroma tudi prej v primeru pisnega zahtevka upravnika. Konča pa se najkasneje 15 maja oziroma prej, v primeru da so izpolnjeni temperaturni pogoji in da v zadnjih dneh termina ogrevalne sezone kljub trenutnim visokim temperaturam ni predvidenega obdobja nizkih temperatur. V primeru, da bi zaradi nizkih temperatur ogrevali do 15. maja in bi nizke temperature bile tudi po tem datumu, bi ogrevanje omogočili tudi dlje.

Vse toplotne postaje imajo vgrajeno avtomatiko, da v primeru visokih temperatur popolnoma zapre dovod toplotne energije, tudi posamezni odjemalci imajo možnost zapreti dobavo toplotne energije, zato smo sistem pustili vključen čez prvomajske praznike. Danes, dne 3.5.2012 smo pristopili k zapiranju dobave toplotne energije do posameznih objektov. Ogrevanje bo omogočeno objektom za katere bomo prejeli pisni zahtevek upravnika.

V

Izvedel sem, da imam kot stanovalec v pritličju pravico do nekakšnega popusta pri ogrevanju zaradi izgub ogrevanja tal, oziroma nekaj podobnega. Prosim če mi lahko razložite, za kakšno olajšavo gre.

O

V kolikor imate obračun ogrevanja izveden skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l. RS št. 7/2010) v nadaljevanju Pravilnik, potem le ta v 14. členu določa korekcijo porabniških deležev zaradi vpliva lege posameznega dela stavbe (kot ga vi navajate t.i. "popusta").

Za prehod na obračun ogrevanja skladno s Pravilnikom, pa se morajo lastniki posameznih delov stavbe odločiti o vrsti in tipu delilnikov, o parametrih za delitev in obračun stroškov za toploto in o poročanju (4. člen Pravilnika). Lastniki odločitev sprejmejo na zboru lastnikov ali s podpisovanjem listine. Med drugimi parametri se določi tudi višina korekturnih faktorjev za izenačitev vpliva lege posameznih delov v stavbi glede na njihove potrebe po toploti (v skladu s prvim odstavkom 14. člena).

Vse upravnike večstanovanjskih stavb smo prav tako pozvali, da naj za vse večstanovanjske objekte, kjer imajo že vgrajene interne kalorimetre, izvedejo vse aktivnosti za način delitve in obračun stroškov za toplotno energijo v večstanovanjskih objektih skladno s Pravilnikom.

V

Zakaj cene ogrevanja, ki jih navajate v prejšnjem odgovoru niso enake cenam v objavljenem ceniku na spletu. Po natančnem pregledu prejetih računov sem opazil, da ste že v mesecu januarju povišali ogrevanje za 5 % za kar ni bilo obvestila o podražitvi. Februarja pa ste podražili za 2,7 %. Izračunal sem, da ste od septembra 2011 do februarja 2012 (v kurilni sezoni) ogrevanje podražili že za 16,3 %. Sprašujem vas, če je to pošteno do ljudi, ki že sedaj komaj shajamo iz meseca v mesec?

O

Cene v tabeli (ki smo vam jo prikazali v prejšnjem odgovoru) so brez DDV, cena za mesec januar 2012 je bila za gospodinjstva 81,6028 € brez DDV oz. 97,9234 € z DDV, ter za mesec januar 2012 83,8061 € brez DDV oz. 100,5673 € z DDV.

Na naši novi spletni strani se ceniki zaradi programske napake še ne osvežujejo redno (zato je zadnji objavljeni oktober 2011) – naši programerji napako že odpravljajo in upamo, da bo v teh dneh že odpravljena. Sicer pa smo dolžni cenike objavljati na Ministrstvu za gospodarstvo, ter v Uradnem vestniku Zasavja, kar smo tudi storili. Objavljene pa so bile tudi na Radio Kum Trbovlje. Prav tako imate v mesecu podražitve to napisano na zadnji strani računa (poglejte račun za januar 2012).

Kako se gibajo cene ogrevanja seveda vemo, kot smo vam že pojasnili v prejšnjih odgovorih, se gibljejo zgolj tako kot se nam giblje cena vhodnega energenta. Spremembe v letošnji kurilni sezoni so bile naslednje:

  • 01.10.2011 – povišanje za 7,80 %
  • 01.01.2012 – povišanje za 5,04 %
  • 01.02.2012 – povišanje za 2,70 %

Pri mehanizmu oblikovanja cene gre zgolj za spoštovanje Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS št. 28/2011). Na cene naših vhodnih energentov, ki gredo strmo navzgor pa žal nimamo vpliva in nismo pravi naslov za vaše vprašanje.
 

1 2 3