Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Kanalizacija«:

V

Zakaj stanovalci stolpnice na Trg revolucije 16 plačujemo čiščenje vode z omrežnino, če na omrežje še nismo priključeni?

O

Komuinalne odpadne vode večstanovanjskega objekta Trg revolucije 16 se preko pretočne greznice odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje. Upravnik tega objekta bi moral že v letu 2010 navedeno pretočno greznico ukiniti in v skladu s 16. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Trbovlje izvesti direktni priključek na javno kanalizacijo.

V

Radi bi izpraznili greznico za svojo stanovanjsko hišo, zato me zanima kdo opravlja to storitev v Trbovljah in koliko stane?

O

Skladno z 29. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje (UVZ, št. 5/09), te storitve lahko izvaja le Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in od njega pooblaščeni izvajalci.

Čiščenje greznic ter njihov odvoz na Centralno čistilno napravo Trbovlje oziroma čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom lahko naročite med delavniki od 7.00 h -15.00 h, na telefonsko številko: 031 657 855.

Storitev se obračuna po dejansko opravljenih količinah. Cene storitev so objavljene v veljavnem ceniku podjetja.
 

V

Zakaj je na računu za mesec april 2011 zračunano čiščenje vode in omrežnina, kljub temu, da še nismo priklopljeni na javno kanalizacijsko omrežje?

O

Glede na to, da niste navedli svojega naslova ne moremo odgovoriti točno za vaš objekt. Lahko pa povemo na splošno, da je storitev čiščenja za komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnina čiščenja zaračunana občanom, pravnim osebam, samostojnim obrtnikom in podjetnikom, katerih objekti so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in CČN Trbovlje. Poleg tega še tistim, katerim so se ob izgradnji primarnega kanalizacijskega sistema zgradili hišni priključni jaški ter jim je bila tako omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Vsi ti so se v skladu  s 16. členom Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št.5/09) morali priključiti v roku šestih mesecev.

1 2