Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Kanalizacija«:

V

Pozdravljeni, Obveščam vas, da na lokaciji Trg svobode (pri igrišču Partizan) v strugo Trboveljščice iztekajo fekalije s smeri Novi dom in povzročajo neznosen smrad. Prosim vas, če lahko zadevo pregledate in seveda odpravite, saj je gibanje na prostem zaradi smradu skoraj nemogoče, prav tako pa vonjave zaidejo v stanovanja. Prosim za čimprejšnje ukrepanje. Hvala in lep pozdrav.

O

Spoštovani,

hvala za vaše obvestilo. Predali smo ga ustrezni službi, ki je preverila stanje. Ugotovili so, da se je zaradi povečanega nanosa vlažilnih robčkov na dušilni element sušnega iztoka zadrževalnega bazena ZD-T (Novi dom), le ta zamašil do te mere, da so se mešane fekalno-meteorne vode tudi po prenehanju dežja, izlivale preko prelivnega kanala bazena v potok. Dušilni element so očistili in s tem preprečili nadaljnje izlivanje.

 

Prijeten pozdrav!

V

Zakaj krajani KS Čeče plačujemo dajatev ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE, če nismo priključeni na čistilno napravo. Kako nam lahko zaračunavate storitev, ki jo ne opravite?

O

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zajema več postavk:

-      odvajanje odpadne vode

-      odvajanje odpadne vode omrežnina

-      čiščenje odpadne vode

-      čiščenje odpadne vode omrežnina

-      okoljska dajatev voda

Krajanom KS Čeče oziroma tistim, ki se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ne odvaja v javno kanalizacijo, se zaračuna samo okoljska dajatev voda. Ta se vam zaračuna po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS št. 80/2012). Za uporabnika, ki ni priključen na kanalizacijski sistem in odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico, se zaračuna 0,5282 EUR/m3 (obračuna se od porabljenega kubičnega metra pitne vode, kjer se meri stanje vodomerov), oziroma po osebi, tam kjer ni merilnikov (26,4125 EUR/osebo na leto). Znesek višine te dajatve določi Vlada RS konec vsakega leta.

 

 

V

Zanima me zakaj v naši občini nimamo čiščenja greznice brezplačno. Kot sem slišala imajo v drugih občinah to brezplačno. Zakaj?

O

Nismo še zasledili, da bi bilo v katerikoli občini praznjenje grezničnih jam brezplačno. Je pa res, da v določenih občinah občani, ki so izven aglomeracijskih območji, mesečno plačujejo storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, tako kot tisti znotraj aglomeracijskih območji, kjer se odvajanja in čiščenje dejansko izvaja. Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, nato prazni greznične jame po predvidenem urniku in te storitve eksplicitno ne zaračuna, saj je storitev dejansko poravnana z mesečnim zaračunavanjem storitev, ki jih občani dejansko nimajo. V kolikor pa se vaš objekt oz. greznična jama nahaja znotraj aglomeracijskega območja, pa greznične jame ne smete imeti več, saj morate biti, v skladu z zakonodajo, direktno priključeni na kanalizacijsko omrežje, torej posledično praznjenja greznice nimate.

V

Zanima me ali bo izveden priključek na cčn na Ojstro 8. Imamo 3 prekatno greznico. Kaj je potrebno ukrepati, če priključka ne bo...

O

Spoštovani!

Objekt na naslovu Ojstro 8 je eden izmed 227 objektov v aglomeracijskih območjih občine Trbovlje, ki imajo zaradi svoje lege in specifike onemogočen priklop na javno kanalizacijsko omrežje ter v katerih je za zagotovitev možnosti odvajanja in čiščenja z zakonodajo zadolžena lokalna skupnost.

Kot rešitev za težavo je lokalna skupnost v sodelovanju s Komunalo Trbovlje, d.o.o. pristopila k pripravi projektne dokumentacije za rešitev in ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode na kanalizacijsko neurejenih aglomeracijskih območjih v mestu Trbovlje. Rešitev problematike bo torej reševala lokalna skupnost (verjetno z nakupom malih komunalnih čistilnih naprav), o čemer boste vsekakor pravočasno obveščeni in boste s predstavniki lokalne skupnosti lahko opravili vse potrebne razgovore za realizacijo dogovorjene rešitve.

V

Zanima me če je kanalizacija v Ulici Španskih borcev že priključena na čistilno postajo? Do kdaj moramo lastniki hiš urediti priključek na javno kanalizacijo in ukiniti greznico.

O

Ulica Španskih borcev je bila v letu 2009 priključena na takrat zgrajeni kanal E (Občina – Majcnova cesta), lastniki objektov na tem območju so v začetku leta 2010 prejeli poziv, da  morajo v roku šestih (6) mesecev ukiniti pretočne greznice in urediti svoje interne priključke.

V

Ali je večstanovanjski objekt Keršičeva cesta 16 A priključen na CČN?

O

Večstanovanjski objekt Keršičeva cesta 16 A je po skupnem kanalizacijskem vodu, ki poteka od tega objekta med večstanovanjskima objektoma Keršičeva cesta 21 A in 20 A do priključka na mešani sekundarni kanalizacijski vod na Partizanski cesti, priključen na CČN Trbovlje.

V

Kje naročim odvoz iz greznice in cenik praznenja. Hvala za odgovor!

O

Skladno z 29.členom Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje(UVZ, št. 5/09), te storitve lahko izvaja le Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in od njega pooblaščeni izvajalci. Čiščenje greznic ter njihov odvoz na Centralno čistilno napravo Trbovlje oziroma čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom lahko naročite med delavniki od 7,00h -15.00h, na telefonsko številko: 031 657 855(Drugovič Simon).
 
Cene storitev kombiniranega vozila in čiščenja fekalij:
 
-čiščenje greznice                                                       m3       17,825  EUR
-čiščenje fekalij na CČN                                            m3       10,430  EUR
-premik na delovno lokacijo                                       kom      26,700  EUR
-čiščenje in izpiranje kanalizacije pod pritiskom             h         62,886  EUR
 
Storitev se obračuna po dejansko opravljenih količinah s tem, da je premik na delovno lokacijo vedno eden.

V

Zakaj stanovalci Novega doma 31 v Trbovljah plačujemo čiščenje vode, če na omreje čiščenja nismo priključeni?

O

Večstanovanjski objekt Novi dom 31 je preko pretočne greznice priključen na sekundarni kanal Kolonija 1. maja - Novi dom in s tem na CČN Trbovlje.

V

Zakaj stanovalci šuštarjeve kolonije 13 plačujemo čiščenje vode z omrežnino, če na omrežje nismo priključeni?

O

Stanovanjski objekti Šuštarjeva kolonija 9, 11, 13, 15 in 17 so priključeni na kanal Šuštarjeva kolonija - Opekarna - št. kanala 107010. Ker je navedeni kanal precej dotrajan, bo v letošnjem letu obnovljen.

V

Ali čiščenje odpadne vode plačujejo vsi prebivalci Trbovelj ali samo nekatera naselja?
 

O

Storitev čiščenja za komunalne in padavinske odpadne vode in omrežnina čiščenja se zaračunana občanom, pravnim osebam, samostojnim obrtnikom in podjetnikom, katerih objekti so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje in CČN Trbovlje. Poleg tega še tistim, katerim so se ob izgradnji primarnega kanalizacijskega sistema zgradili hišni priključni jaški ter jim je bila tako omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
Vsi ti so se v skladu s 16. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.5/09) morali priključiti v roku šestih mesecev.

1 2