Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Biološki odpadki

V primeru, da imate lasten kompostnik in ne potrebujete rjavega zabojnika za biološke odpadke nam to sporočite z pravilno izpolnjenim obrazcem IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKIH ODPADKOV V HIŠNEM KOMPOSTNIKU.

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. list RS, št. 39/2010) določa obvezna ravnanja s temi odpadki. Skladno z uredbo je bilo potrebno zagotoviti ločeno zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev najpozneje do 30. junija 2011.
Skladno z 13. členom uredbe mora izvajalec javne službe zagotoviti:

 • zbiranje bioloških odpadkov v vodotesnih zbiralnikih in njihov odvoz s specialnimi vozili za odvoz odpadkov pri gospodinjstvih, ki nimajo možnosti hišnega kompostiranja,
 • čiščenje vodotesnih zbiralnikov,
 • oddajo zbranih bioloških odpadkov v predelavo v skladu z zakonodajo,
 • tehtanje vsake pošiljke bioloških odpadkov, ki jo odda v predelavo.

V občini Trbovlje je bil sistem zbiranja in odvoza bioloških odpadkov vzpostavljen v zakonsko določenem terminu. Komunala Trbovlje, d.o.o. kot izvajalec javne službe zagotavlja:

 • zbiranje bioloških odpadkov v vodotesnih rjavih zbiralnikih ter odvoz s specialnimi vozili za odvoz odpadkov (norbami),
 • čiščenje vodotesnih zbiralnikov s smetarsko-pralnim vozilom, v poletnih mesecih tedensko ob vsakem praznjenju zbiralnikov, v preostalih mesecih 1-2x mesečno, v zimskem času se zbiralnikov zaradi zamrzovanja ne čisti,
 • zbrane biološke odpadke odpeljemo na regijsko odlagališče Unično, kjer se kompostirajo,
 • ob dovozu na Unično se stehta vsaka pošiljka bioloških odpadkov.

Obvestilo povzročiteljem bioloških odpadkov iz gospodinjstev (skladno s 13. členom uredbe)

Bioloških odpadkov ni dovoljeno odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki na odlagališča, ker na odlagališčih poteče njihova razgradnja brez prisotnosti kisika, pri čemer nastaja visoka koncentracija toplogrednih plinov metana in ogljikovega dioksida. Količino toplogrednih plinov moramo zniževati z ločenim zajemom bioloških odpadkov na izvoru ali s kompostiranjem v hišnih kompostnikih. Pri kompostiranju, ki poteka v prisotnosti kisika, nastaja bistveno manj neželenih plinov kot na odlagališčih. Zbrani biološki odpadki se lahko predelajo tudi v bioplinarnah v bioplin, ki služi proizvodnji električne energije.

Cilji ločenega zbiranja bioloških odpadkov in njihove predelave so znižanje količine toplogrednih plinov, pretvorba odpadne snovi v novo uporabno snov s kompostiranjem ali proizvodnja bioplina v bioplinarnah, ki se lahko pretvori v električno energijo.

Biološki odpadki se morajo zbirati ločeno v namenskih rjavih zbiralnikih. Ne smejo se mešati z mešanimi komunalnimi ali embalažnimi odpadki.

Želeno je, da gospodinjstva, ki imajo možnost hišnega kompostiranja, prednostno kompostirajo biološke odpadke. V kolikor te možnosti nimajo, jih oddajajo izvajalcu javne službe. Gospodinjstva, ki vse biološke odpadke kompostirajo in ne želijo rjavega zbiralnika, izpolnijo obrazec IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKIH ODPADKOV V HIŠNEM KOMPOSTNIKU�in ga posredujejo na komunalo, ki mora voditi evidenco o gospodinjstvih, ki hišno kompostirajo.

Navodila oz. minimalne zahteve za pravilno hišno kompostiranje vsebuje Priloga 1 omenjene uredbe – več.

Gospodinjstva prepuščajo biološke odpadke v rjavih zbiralnikih v skladu s termini odvozov, ki so objavljeni na spletni strani pod rubriko Odvozi. Pri individualnih objektih se odvoz bioloških odpadkov od 1. novembra do 31. marca izvaja na 14 dni (ob sodih tednih),

od 1. aprila do 30. oktobra pa tedensko. Pri večstanovanjskih objektih se odvoz izvaja tedensko preko celega leta.

Koliko bioloških odpadkov zberemo mesečno oz. letno v Trbovljah?
V zimskih mesecih zberemo 45-55 ton bioloških odpadkov, v poletnih pa do 110 ton. V letu 2012 smo skupno zbrali 953 ton bioloških odpadkov, od januarja do junija 2013 pa 432 ton. V obeh primerih predstavlja ta količina okvirno 15 % vseh zbranih odpadkov.

Kaj pa kuhinjski odpadki iz gostinstva?
Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora kuhinjske odpadke ločeno zbirati in jih oddajati pooblaščenemu zbiralcu, ki ne opravlja javne službe zbiranja odpadkov.

Zakaj biološki odpadki smrdijo?
Že samo ime biorazgradljivih odpadkov pove, da se te snovi razgrajujejo ob delovanju dejavnikov iz okolja kot so toplota, kisik, razkrojevalci: mikroorganizmi, glive, žuželke in njihove razvojne oblike. Beli črvi, ki se poleti pojavljajo v rjavih zbiralnikih, so ličinke muh. Ob višji temperaturi je razgradnja hitrejša. Pri razgradnji pa nastajajo snovi, ki dajejo odpadkom značilen neprijeten vonj. Še posebno "smrdeča" je razgradnja mesa ter nekaterih mlečnih izdelkov. Razgradnjo bioloških odpadkov lahko primerjamo s prebavo hrane v naših prebavilih. Tudi pri tem nastaja neprijeten vonj, s katerim se moramo soočiti pri spahovanju, zadahu, vetrovih in pri iztrebljanju.

Ali lahko preprečimo neprijeten vonj bioloških odpadkov?
Neprijeten vonj lahko nekoliko omilimo, ne moremo pa ga popolnoma preprečiti. Pri temperaturah, ki so višje od 30 stopinj C, so neučinkoviti tudi preparati, ki vsebujejo encime ali mikroorganizme za zmanjšanje neprijetnega vonja. Pomagalo bo, če kuhinjskih odpadkov ne odlagamo neposredno v zbiralnik, ampak v papirnatih ali biorazgradljivih vrečkah, lahko tudi zavite v časopisni papir, da vpije vlago. Tako zavarovani kuhinjski odpadki bodo manj izpostavljeni toploti, kisiku in razkrojevalcem, razkroj bo počasnejši in neprijeten vonj manj izrazit.
Plenice za enkratno uporabo, higienske vložke, iztrebke hišnih ljubljenčkov, pokvarjeno meso, večje kosti in umazano embalažo od mesa oz. krvi damo v plastično vrečko za smeti in v zbiralnik za mešane komunalne odpadke.

Kako čistimo rjave zbiralnike?
V letu 2011 je naše podjetje nabavilo smetarsko-pralno vozilo, ki po dva zbiralnika za biološke odpadke najprej izprazni, nato opere notranjost zbiralnikov, pri čemer uporabljena voda ne izteče na cestišče, temveč v poseben zbiralnik v vozilu.
V obdobju visokih poletnih temperatur čistimo zbiralnike tedensko ob vsakem praznjenju. Ob sredah tako čistimo npr. zbiralnike v naseljih: Kešetovo, Trg svobode, Vodenska cesta, Ul. Sallaumines, Trg revolucije - del, ob četrtkih pa v naseljih: Kolonija 1. maja, Novi dom, Keršičeva cesta, Opekarna, Trg revolucije – del.
Zbiralnike za biološke odpadke čistimo pri večstanovanjskih objektih. Pri individualnih objektih jih po potrebi čistijo stanovalci sami. Pri njih je bistveno manj težav s čistostjo in neprijetnim vonjem, ker se stanovalci pri zbiranju bioloških odpadkov bolj potrudijo in v večji meri uporabljajo biorazgradljive vrečke�ali pa kuhinjske odpadke v zbiralniku prekrijejo z zelenim vrtnim odpadom. Takšno ravnanje zmanjša dostop mušicam in muham, kar upočasni razkrojevanje in zmanjša neprijeten vonj.

Kaj opažamo v vezi zbiranja bioloških odpadkov:

 • da med biološkimi odpadki prevladuje zeleni vrtni odpad, kuhinjski odpadki so v manjšini, predvsem gre za olupke sadja in zelenjave,
 • občani v manjši meri uporabljajo biorazgradljive ali papirnate vreče, pogoste so neustrezne vreče iz polietilena ali PVC plastike,
 • pogosto je v večjih PVC vrečah zeleni vrtni odpad; vsebina se navadno ne da kar iztresti v vozilo, ker bi bilo potrebno vrečo prej razrezati,
 • na področjih z redkejšo poselitvijo (podeželje) mnoga gospodinjstva nedosledno hišno kompostirajo, saj se biološki odpadki (npr. luščine graha, staro lipovo cvetje, obreznine vrtnic ipd.) pojavljajo med mešanimi komunalnimi odpadki; navedeni odpadki vsekakor sodijo na kompostišče, za kar so na podeželju idealne možnosti,
 • nepravilno zbiranje bioloških odpadkov je opaziti tudi na pokopališču.; plastično cvetje, plastični lončki, sveče, plastične vrečke ipd. vsekakor ne sodijo med biološke odpadke.

Zakaj sploh ločeno zbiramo biološke odpadke, če pa je z njimi toliko težav?
Cilji ločenega zbiranja bioloških odpadkov in njihove predelave so znižanje količine toplogrednih plinov, pretvorba odpadne snovi v novo uporabno snov s kompostiranjem ali proizvodnja bioplina v bioplinarnah, ki se lahko pretvori v električno energijo.

Ustrezno zbrani biološki odpadki v biorazgradljivi vrečki. Uporaba navadnih plastičnih vrečk je za zbiranje bioloških odpadkov neprimerna, ker plastične vrečke niso razgradljive in motijo predelavo bioloških odpadkov.

Biološki odpadki v rjavem zabojniku

Biološki odpadki v rjavem zbiralniku.

Biološki odpadki po iztresanju iz vozila

Biološki odpadki po iztesanju iz vozila. Žal so velikokrat v neustreznih plastičnih vrečkah.

Smetarsko-pralno vozilo

Smetarsko-pralno vozilo.