Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

O podjetju

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.

Vloga in namen Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o., v občini Trbovlje je opravljanje gospodarskih javnih služb ter ostalih dejavnosti, ki služijo njihovemu racionalnejšemu in kvalitetnejšemu izvajanju. Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., trajno vzpodbuja občane, da se oblikuje in dviga komunalna kultura.

Z izvajanjem gospodarskih javnih služb občanom omogočamo osnovne komunalne potrebe, izboljšujemo njihovo počutje in skrbimo za lepši izgled mesta.

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah, današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 1997, ko se je preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo. Predhodne organizacijske oblike izvajanja komunalnih dejavnosti so bile:

 • Uprava za komunalno gospodarstvo (od 01. 6. 1953)
 • Delovna organizacija Komunala Trbovlje (od 01. 6. 1966)
 • OZD Komunala Trbovlje (od 8. 1. 1974)
 • Komunalno obrtno podjetje Trbovlje (od 8. 1. 1980)
 • Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje p. o. (od 11. 5. 1990)
 • Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. (od 11. 8. 1997)

 

Ustanovitelj družbe je Občina Trbovlje, katera ima podjetje v 100% - ni lasti. Podjetje izvaja širok spekter gospodarskih javnih služb, ki močno vplivajo na življenje vsakega občana. Obvezne lokalne javne službe, ki se izvajajo v okviru podjetja so:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 • javna snaga in čiščenje javnih površin,
 • urejanje lokalnih cest,

 

Izbirne lokalne javne službe, ki se izvajajo v okviru podjetja so:

 • pogrebno in pokopališko dejavnost,
 • urejanje in vzdrževanje tržnice,
 • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije in
 • soproizvodnja.

 

Poleg naštetih dejavnosti, izvaja podjetje tudi naloge, na podlagi javnih pooblastil Občine Trbovlje in druge dopolnilne dejavnosti.