Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
24JAN2013

Sprememba postavk na računu za mesec januar 2013

Vlada je s 1.1.2013 sprejela novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. L. RS št. 87/2012). Na osnovi te Uredbe je CEROZ d.o.o. – regijski izvajalec odlaganja odpadkov oblikoval nove cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov.

Izvajalec odlaganja odpadkov na deponiji Unično – CEROZ, nam je v mesecu decembru 2012 poslal obvestilo o spremembi cene odlaganja odpadkov s 1.1.2013 in sicer se bo cena za občane spremenila za cca 0,17 €/osebo/mesec. To ceno oblikuje in določa CEROZ in ne Komunala Trbovlje, d.o.o.. Novost, ki je posledica Uredbe je še ta, da bomo morali prikazati ceno odlaganja, ki je prej znašala 0,04574 €/kg v dveh postavkah in sicer kot ceno javne infrastrukture (ODP.ODLAG.INF.), ki bo 0,01369 €/kg ter ceno storitve (ODPADKI ODLAG.), ki bo 0,03868 €/kg. Se pravi, da bo na položnici namesto postavke ODPADKI ODLAG. še nova postavka za ODP.ODLAG.INF.. Seveda isto velja tudi pri tistih, ki imajo odpadke računane glede na odvoz kontejnerja. Ti bodo poleg postavke KONT.ODLAG. na računu imeli še postavko KONT. ODLAG.INF..

Avtor: WEB admin