Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
21JUL2014

Obračun komunalnih storitev

Obrazložitev obračunavanja stroškov ravnanja z odpadki
Na podlagi preveč obračunane količine odloženih komunalnih odpadkov v obdobju januar – april 2014 smo pri obračunu ravnanja z odpadki od 1.5.2014 dalje upoštevali novo sodilo, pri čemer se je nekoliko povečala količina odpadkov za zbiranje in precej zmanjšala količina za odlaganje.

Ker se je v preteklih letih pobralo tudi preveč okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, se ta daljše obdobje ni zaračunavala. Z junijem 2014 pa se je okoljska dajatev pričela ponovno obračunavati v višini, ki nam jo zaračunava izvajalec javne službe odlaganja odpadkov CEROZ, d.o.o.

Nova postavka na računu – Prisp. Po 377. čl. EZ
Novi Energetski zakon (Ur. l. RS št. 17 z dne 7.3.2014) je v svojem 377. členu uvedel zaračunavanje nove storitve namenjene  za zagotavljanje sredstev za podpore električni energiji. Dolžni smo jo zaračunavati tudi dobavitelji daljinskega ogrevanja. Način določanja in zaračunavanja opredeljuje Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 36/2014 z dne 23.5.2014). Na osnovi te uredbe pa je Agencija za energijo izdala Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 38/2014 z dne 30.5.2014), ki določa točen znesek, ki smo ga dolžni zaračunavati odjemalcem daljinskega ogrevanja po porabljenih MWh toplote. Trenutno znaša prispevek 0,99627 €/MWh toplote brez DDV.

Kot dobavitelji daljinskega ogrevanja smo dolžni ta prispevek zaračunavati končnim odjemalcem, ter celoten znesek zbranih sredstev nakazati Centru za podpore.

Avtor: WEBadmin