Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
04MAR2019

Izjava za javnost

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v začetku februarja potrdilo prvostopenjsko sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, da g. Jože Pustoslemšek ni v delovnem razmerju pri Javnem podjetju Komunala Trbovlje, d. o. o., in ne more zahtevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v zadevi Pdp 982/2018 z dne 7. 2. 2019 izdalo sodbo, s katero v celoti zavrača pritožbo g. Jožeta Pustoslemška na sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v zadevi I Pd 1982/2017, z dne 12. 3. 2018, s katero je bilo odločeno:

  1. zavrne se primarni tožbeni zahtevek, ki se je glasil:
  • da je g. Jože Pustoslemšek v delovnem razmerju pri Komunali Trbovlje, d. o. o. za polni delovni čas za določen čas štirih let od 18. 11. 2017 dalje do prenehanja mandata
  • da je Komunala Trbovlje, d. o. o., dolžna g. Jožetu Pustolemšku izročiti pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na delovnem mestu direktor
  • da je Komunala Trbovlje, d. o. o., g. Jožeta Pustoslemšek pozvati nazaj na delo, ga razporediti na delovno mesto direktorja ter mu za ves čas od 18. 11. 2017 dalje do vrnitve na delo vpisati delovno dobo in ga prijaviti v vsa obvezna zavarovanja
  • da je Komunala Trbovlje, d. o. o., g. Jožetu Pustoslemšku za čas od 18. 11. 2017 dalje obračunati mesečno bruto plačo, plačati vse davke in prispevke ter mu izplačati neto zneske plače z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vsakega 19. dne v mesecu za pretekli mesec

 

  1. zavrne se podredni tožbeni zahtevek, ki se je glasil:
  • da je prenehanje delovnega razmerja na podlagi fizičnega onemogočanja dela g. Jožetu Pustoslemšku nezakonito in mu zato delovno razmerje 20. 11. 2017 ni prenehalo, temveč še vedno traja in mu je Komunala Trbovlje, d. o. o., dolžna priznati vse pravice iz delovnega razmerja
  • da je prenehanje delovnega razmerja g. Jožetu Pustoslemšku na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. 67/2017 z dne 23. 11. 2017 nezakonito in da mu delovno razmerje dne 27. 11. 2017 ni prenehalo, ampak še vedno traja.

Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je s to odločitvijo potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, s katero je zavrnilo primarni in podredni tožbeni zahtevek, ki je tako postala pravnomočna.  

Postopek pred Višjim delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani je sicer eden od postopkov v zvezi z imenovanjem direktorja Komunale Trbovlje, d. o. o. Ostali postopki še vedno tečejo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.

 

Avtor: Komunala Trbovlje