Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Voda poročilo za leto 2016

Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) posredujemo uporabnikom

Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2016

V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d.o.o., ločimo štiri oskrbovalna območja:

  1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.541 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2016 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 429.320 m3 vode.
  2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.426 uporabnikov in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih zajetij. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 372.399 m3 vode.
  3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.221 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz njih je bilo distribuiranih 162.756 m3 vode.
  4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to območje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2016 je bilo distribuiranih 1.674 m3 pitne vode.

Prva tri oskrbovalna območja so med seboj povezana in voda se pretaka znotraj njih. Na vseh območjih se izvaja dezinfekcija (razkuževanje) vode z Na-hipokloritom.

Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive bakterije. Obstaja možnost, da se le-te pojavijo v zajetjih zaradi zunanjih vplivov, kot so: neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, živinoreja, prepustna kraška tla idr. Bakterije se v vodovodnem sistemu lahko namnožijo tudi zaradi poškodovane vodovodne napeljave oz. nevzdrževanega hišnega vodovodnega omrežja (dotrajano omrežje, slepi rokavi, majhna poraba vode – zastajanje vode v ceveh).

V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2016 opravljenih skupno 82 mikrobioloških analiz, od tega 71 rednih in 11 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih analiz je bilo opravljenih 44, od tega 43 rednih in 1 občasna.

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 22 rednih in 5 občasnih mikrobioloških analiz. Opravljenih je bilo tudi 14 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. Vse analize so pokazale zdravstveno ustrezno pitno vodo.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 26 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza, ki so bile vse zdravstveno ustrezne. Poleg tega je bilo opravljenih še 15 rednih fizikalno kemijskih analiz, vse so bile zdravstveno ustrezne.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 20 rednih mikrobioloških analiz in 5 občasnih. Opravljenih je bilo tudi 12 rednih fizikalno kemijskih analiz. Vse so bile zdravstveno ustrezne.

V četrtem oskrbovalnem območju so bile opravljene 3 redne mikrobiološke in 2 redni fizikalno kemijski analizi, ki so bile vse zdravstveno ustrezne.

Na podlagi teh analiz je bilo ugotovljeno, da je bila pitna voda v Javnem vodovodu Trbovlje v letu 2016 skladna z zakonodajo in zdravstveno ustrezna.

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode