Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Voda poročilo za leto 2015

Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) posredujemo uporabnikom

Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2015

V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d.o.o., ločimo štiri oskrbovalna območja:

  1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 11.041 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2015 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 472.299 m3 vode.
  2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.541 uporabnikov in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih zajetij. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 410.616 m3 vode.
  3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.279 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz njih je bilo distribuiranih 179.576 m3 vode.
  4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to območje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2015 je bilo distribuiranih 1.672 m3 pitne vode.

Prva tri oskrbovalna območja so med seboj povezana in voda se pretaka znotraj njih. Na vseh območjih se izvaja dezinfekcija (razkuževanje) vode z Na-hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive bakterije. Obstaja možnost, da se le-te pojavijo v zajetjih zaradi zunanjih vplivov, kot so: neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, živinoreja, prepustna kraška tla idr. Bakterije se v vodovodnem sistemu lahko namnožijo tudi zaradi poškodovane vodovodne napeljave oz. ne vzdrževanega hišnega vodovodnega omrežja (dotrajano omrežje, slepi rokavi, majhna poraba vode – zastajanje vode v ceveh).

V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2015 opravljenih skupno 87 mikrobioloških analiz, od tega 83 rednih in 4 občasne. Fizikalno kemijskih analiz je bilo opravljenih 45, od tega 44 rednih in 1 občasna.

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 29 rednih in 2 občasni mikrobiološki analizi. Neustrezni sta bili 2 redni analizi zaradi prisotnosti bakterije E. coli in koliformnih bakterij na zajetju v neklorirani vodi in 1 redna analiza na omrežju zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Opravljenih je bilo tudi 16 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. Vse so bile zdravstveno ustrezne.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 27 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza, ki so bile vse zdravstveno ustrezne. Poleg tega je bilo opravljenih še 13 rednih fizikalno kemijskih analiz, vse so bile zdravstveno ustrezne.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 23 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna. Opravljenih je bilo tudi 12 rednih fizikalno kemijskih analiz. Vse so bile zdravstveno ustrezne.

V četrtem oskrbovalnem območju so bile opravljene 4 redne mikrobiološke in 3 redne fizikalno kemijske analize, ki so bile vse zdravstveno ustrezne.

Na podlagi teh analiz je bilo ugotovljeno, da je bila pitna voda v Javnem vodovodu Trbovlje v letu 2015 skladna z zakonodajo in zdravstveno ustrezna.

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode