Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Voda poročilo za leto 2017

Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) posredujemo uporabnikom

Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje za leto 2017

V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo štiri oskrbovalna območja:

  1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.439 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V prejšnjem letu je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 455.901 m3 vode.
  2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.402 uporabnikov in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 395.456 m3 vode.
  3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.209 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz njih je bilo distribuiranih 172.833 m3 vode.
  4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to območje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2017 je bilo distribuiranih 1.718 m3 pitne vode.

 

Na vseh območjih se izvaja dezinfekcija (razkuževanje) vode z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive bakterije. V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2017 opravljenih skupno 87 mikrobioloških analiz, od tega 76 rednih in 11 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih analiz je bilo opravljenih 43, od tega 41 rednih in 2 občasni.

 

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 29 rednih in 3 občasne mikrobiološke analize. Opravljenih je bilo tudi 14 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. V 3 vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili vsi vzorci skladni z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 9 vzorčenj, v enem primeru so bile v vzorcu prisotne koliformne bakterije.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 23 rednih in 3 občasne mikrobiološke analize. Poleg tega je bilo opravljenih še 13 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. Zaradi prisotnosti koliformne bakterije en vzorec ni bil skladen in zdravstveno ustrezen. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 5 vzorčenj, v enem vzorcu je bil povišan parameter število kolonij pri 22 st. C.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 19 rednih mikrobioloških analiz in 4 občasne. Opravljenih je bilo tudi 12 rednih fizikalno kemijskih analiz. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni. Ravno tako tudi vseh 5 vzorcev odvzetih v okviru državnega monitoringa.

V četrtem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 5 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna ter 2 redni fizikalno kemijski analizi, ki so bile vse skladne in zdravstveno ustrezne.

 

V vseh oskrbovalnih območjih so bila v okviru fizikalno kemijskih analiz opravljena preskušanja na prisotnost stranskih produktov kloriranja. Ugotovljene vrednosti so bile izredno nizke in niso poslabšale kvalitete vode.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ocenjuje na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode, da je bila voda iz vodovoda Trbovlje zdravstveno ustrezna v letu 2017.

Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode