Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Stoletje trboveljskega vodovoda

Oskrba z vodo v Trbovljah nekoč

Danes si težko zamišljamo življenje brez "razkošja" kopalnice in stranišča v stanovanju; ko iz pipe in kotlička priteče zdrava pitna voda. Vendar ni še dolgo tega, ko je bilo to razkošje posameznikov, ostali prebivalci so morali biti zadovoljni že, če so si vodo lahko natočili v skupnih nalivalnicah, imenovanih tudi "štirne", in so jo od tam v škafih ali kakšnih drugih posodah nosili domov. Takšne nalivalnice so bile najprej nameščene v rudniških kolonijah, ko je rudnik vodo napeljal za "šlemanje", torej zasipanje odkopanih rovov s pomočjo vode. Vodo so najprej speljali iz zajetij "V treh studencih". Kmalu pa je bilo to premalo in začeli so jo črpati iz Save. Ta voda je bila sicer namenjena le v industrijske namene, a prebivalci so jo kljub temu uporabljali tudi v druge namene.

In ko govorimo o občinskem vodovodu, ki so ga začeli graditi pred sto leti, a ga zaradi prve svetovne vojne niso dokončali, gre za prav takšno napeljavo, a speljano od zajetij z zdravo pitno vodo. To je bilo zelo pomembno, saj so se zaradi okužene vode od leta 1872 do leta 1914 vrstile epidemije tifusa, v katerih je veliko bolnikov umrlo. Ko so z gradnjo vodovoda po prvi svetovni vojni leta 1924 nadaljevali in ga leta 1925 zaključili, so se nanj že lahko priključili tudi zasebniki, ki so si ga napeljali v hiše.

Voda je, je bila
in vedno bo
vir življenja.

Irena Ivančič Lebar, avtorica knjige Stoletje trboveljskega vodovoda, Zasavski muzej Trbovlje, maj 2015

Knjiga in razstava Stoletje trboveljskega vodovoda

V Zasavskem muzeju Trbovlje na Ulici 1. junija 15 je dne, 28.5.2015, potekala predstavitev knjige in otvoritev spremljajoče razstave, ki si jo je moč ogledati vse do 20.9.2015. V ZMT lahko kupite tudi omenjeno knjigo. Tako knjiga kot razstava prikazujeta trboveljski občinski vodovod od začetka gradnje do danes. Predstavljene so težave, s katerimi se je bilo potrebno soočiti, da so Trbovlje dobile zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode.

Razstavo si v ZMT lahko ogledate:

  • ob ponedeljkih in petkih od 8 - 13 ure,
  • ob torkih, sredah in četrtkih od 8 - 18 ure,
  • ob sobotah od 9 - 12 ure,

za strokovno vodstvo je zaželena najava. Izven navedenega časa je možen ogled za skupine le po predhodnem dogovoru zasavski.muzej@siol.net
Vstopnine ni.

Oskrba z vodo v Trbovljah danes

1. junija 1953 je bila ustanovljena Uprava za komunalno gospodarstvo, ki je prevzela upravljanje občinskega vodovoda v Trbovljah. Po nekajkratnih preimenovanjih je podjetje z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o. (Uradni vestnik Zasavja, št. 20/2010) pridobilo današnji naziv Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. ali skrajšano Komunala Trbovlje, d.o.o. S trboveljskim vodovodom tako upravljamo že 62 let in trenutno oskrbujemo dobrih 15.000 prebivalcev.

Sredi maja 2015 je pričela obratovati nova vodarna Ačkun na Vodenski cesti, v katero smo 29. maja povabili tudi obiskovalce. V vodarni obratuje novo črpališče za prečrpavanje vode iz zajetja Mitovšek (ali vrtin ob Savi) v višje predele mesta. Poleg tehničnega dela vodarne (vodovodne napeljave, črpalke, sistem kloriranja, merilna oprema in ostalo) so se obiskovalci lahko seznanili� z razvejenostjo trboveljskega javnega vodovoda, s centralnim spremljanjem in nadzorom vodovodnega sistema s pomočjo telemetrije, nekaj več pa so lahko izvedeli tudi o našem najbolj izdatnem zajetju Mitovšek.

Slovenska komunalna podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z oskrbo s pitno vodo, se povezujejo v Zbornico komunalnega gospodarstva (ZKG). Upravni odbor ZKG je imel dne, 17.6.2015, sejo na sedežu našega podjetja. Po zaključeni seji so si udeleženci ogledali razstavo v muzeju in vodarno Ačkun.

Od začetkov pa do današnjih dni je nastal precej kompleksen vodovodni sistem. Oskrbuje se iz gravitacijskih virov, ki se nahajajo na zahodnem in severnem delu občine, in iz vira Mitovšek ter vrtin ob Savi. Poleg omenjenih vodnih virov sistem obsega še 20 vodohranov, 8 prečrpališč, 3 hidroforne postaje, 13 vodnih razbremenilnikov, 7 postaj za nadzor in pripravo pitne vode, 28 večjih cevovodnih vozlišč, 2312 vodomernih naprav, 336 nadtalnih ali podtalnih hidrantov in 8 merilnih jaškov za merjenje odvzete vode iz vodnih virov. �Vodovodno omrežje je precej razvejano in sestavljeno iz cevi različnih dimenzij ter materialov, njegova celotna dolžina pa znaša približno 110 kilometrov. Na leto prodamo okoli 740.000 m3 pitne vode.

Vodovodni sistem vzdržujemo po načelih higienskih smernic in spremljamo skladnost pitne vode z zakonodajo. Kljub industrijski preteklosti Trbovelj naša pitna voda ne vsebuje težkih kovin, zaradi neintenzivnega kmetijstva v njej ni pesticidov. Zajeto vodo dezinficiramo s klorom, s čimer uničimo morebitne bakterije oz. zmanjšamo možnost njihovega kasnejšega pojava. Kot rezultat našega vzdrževanja in nadzora vodovodnega sistema je zdravstveno ustrezna pitna voda, kar vsako leto potrdijo rezultati analiz pitne vode.

Zato jo pijmo vsak dan!